пошук:  

>> Білецький В.С. (ред.): Гірничий енциклопедичний словник, т.1 / 22.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

ДАВИДИТ, *давидит, **davidite, ***Davidit - мінерал, складний оксид рідкоземельних елементів, титану, заліза та ін. з групи кричтоніту. Склад: АМ21О38, де А – TR, Fe2+, Mg, U тощо. М – Ti, Fe3+ тощо. Сингонія тригональна. Тв. 5. Густина 4,3-4,9. Блиск напівметалічний до смолистого. Майже непрозорий. Колір чорний, в тонких сколах коричневий. Зустрічається у пегматитах і гідротермальних родовищах. Основні місця знахідок – в Австралії та Мозамбіку. Виявлений в шт. Аризона (США) та в Норвегії. Асоціює з рутилом та ільменітом. Важлива частина деяких уранових руд.

ДАВСОНІТ, *давсоніт, **dawsonite, ***Dawsonit - мінерал, гідроксилкарбонат натрію та алюмінію. Склад: 4[Na AlCO3(OH)2]. Сингонія ромбічна. Густина 2,4. Тв. 3. Колір білий, безбарвний. Утворює тонкі кірочки та розетки від плосковитягнутих до голчастих кристалів. Блиск скляний. Прозорий. Низькотемпературний гідротермальний мінерал. Утворюється внаслідок руйнування силікатів. Асоціює з кальцитом, доломітом, піритом, флюоритом, ґаленітом та кварцом. Рідкісний.

ДАЙКА, *дайка **dike, dyke; ***Gesteinsgang, Eruptivgang - пластоподібне магматичне тіло з крутим падінням, обмежоване більш чи менш паралельними площинами. Потужність Д. змінюється від часток до десятків м, протяжність від 1 м до 500 км. За походженням розрізняють: е н д о г е н н і Д., утворені магмою, що проникла з глибини і заповнила тріщини в земній корі; е к з о г е н н і - тріщини, заповнені осадовим матеріалом (нептунічні Д.); м е т а д а й к и, складені г.п., що утворилися шляхом метасоматичного заміщення. Часто Д. з'являються на земній поверхні у вигляді гребеня або стіни, звичайно з добре вираженою окремістю. За формою і умовами залягання виділяють Д.: інтрамагматичні, гіпомагматичні (плутонічні), за типом просторового розміщення: групові (пояси дайок), радіальні і кільцеві; за внутр. будовою і способом виконання: Д. заміщення, складні, Д. течії, експлозивні.

ДАКІАРДИТ, *дакиардит, **dachirdite, ***Dachiardit - мінерал, водний алюмосилікат кальцію, калію, натрію з гр. цеолітів. Склад близький до: (Са, K2, Na2) [Al4Si18 O45]*14H2O. Сингонія моноклінна. Тв. 4-4,5. Густина 2,16. Безбарвний. Прозорий. Рідкісний. Відомий з ґраніт-пегматитів Сан-Перо, Кампо, Ельба, із порфіритів Швейцарських Альп і з базальтів на півд.-заході шт. Вашингтон та у шт. Орегон (США).

ДАКІЙСЬКИЙ ЯРУС, *дакийский ярус, **Dacian, ***Dakярус середнього пліоцену у Румунії. Відповідає кімерійському та низам куяльницького ярусів Чорноморського басейну.

ДÁЛЕКИЙ ТРÁНСПОРТ ГÁЗУ, *дальний транспорт газа; **long-range gas transfer, long-distance transport; ***Gasfortleitung – єдина технологічна система для транспортування великих кількостей газу природного з району видобування або виробництва до пунктів споживання, розміщених на дуже великій відстані; протяжність трас Д.т.г. - декілька тисяч км. Синонім – магістральний транспорт газу. Див. газопровід магістральний.

ДАЛЕКОНОМІР, *дальномер, **telemeter, range finder; ***Entfernungsmesser, Streckenmeßgerät, Telemeterприлад для вимірювання відстаней до об’єктів. За принципом дії Д. поділяються на дві основні групи: 1. Оптичні Д. (задача визначення відстаней такими Д. зводиться до вирішення задачі рівнобедреного трикутника за відомою основою – базою – та протилежному, т.зв. паралактичному, куту). 2. Акустичні Д., радіодальноміри, електрооптичні Д. Принцип дії таких Д. полягає у порівняльній оцінці сигналів, які передаються до об’єкта і ехо-сигналів. Д. використовують в геодезії, навігації тощо. Див. стереоскопічний далекомір, світлодалекомір, радіодалекомір.

ДАМБА, *дамба, плотина; **dam, dike, embankment; ***Damm – гідротехнічна споруда (вал) з піщано-глинистих ґрунтів, каміння тощо. Розрізняють Д.: напірні (захисні), призначені для захисту низин від затоплення, огородження каналів, з’єднання напірних споруд гідровузлів з берегами; безнапірні – для регулювання русел рік. Найбільша в світі Д. будується в долині р.Янцзи в місцевості "трьох ущелин", де до 2009 р. буде створена найбільша штучна водойма в світі.

При необхідності Д. будують для запобігання відкритих гірничих розробок (кар’єрів) від затоплення; на будівництві Д. використовують гірничу техніку (екскаватори, кар’єрні великоваговози тощо). Як матеріал для Д. іноді використовують пусту породу (напр., в Західній Україні).

ДАНАЛІТ, *даналіт, **danalite, ***Danalith - мінерал групи ізометрич. каркасних берилосилікатів (Fe, Mn, Zn)4 [ВеSiO4]3S. Крайній Fe2+-утримуючий член ізоморфного ряду гельвін - даналіт - ґентгельвін. Містить до 13,4% ВеО і 51,4% FeО. Домішки Mn, Zn, Аl до 4,2%. Сингонія кубічна. Тв. 5,5-6. Густина 3,%. Колір сірий, жовтуватий, червоно-коричневий. Зустрічається в ґрейзенах з гельвіном, гематитом, кварцом, флюоритом, ґранатом; в магнетит-флюоритових скарнах з геденберґітом, ґранатом, везувіаном, гельвіном; гідротермальних жилах - з піритом, піротином, сфалеритом, кварцом, родонітом. Входить до складу берилієвих руд. На честь амер. мінералога Е.С.Дана.

ДАНБУРИТ, *данбурит, **danburite, ***Danburit – 1) Мінерал, боросилікат кальцію каркасної будови. Склад: Ca[Ba2Si2O8]. Сингонія ромбічна. Кристали призматичні. Густина 2,57-3,02. Тв. 7,25. Безбарвний, блідо-жовтий, жовтий, жовто-бурий. Зустрічається серед метаморфічних порід з мікрокліном, ортоклазом і датолітом. Важлива руда бору. 2) Назва штучного червоного корунду.

ДАРАПСЬКІТ, *дарапскіт, **darapskite, ***Darapskit - мінерал, водний сульфат-нітрат натрію. Склад: Na3NO3 SO4*H2O. Сингонія моноклінна. Густина 2,2. Тв. 2,5. Безбарвний. Прозорий. Один з головних мінералів деяких чилійських селітряних родовищ. Зустрічається разом з натрієвою селітрою, бльодитом, галітом та ангідритом. Виявлений у родов. нітратів у Чилі, г.ч. у порожнинах або тріщинах.

ДÁРСІ ОДИНИЦЯ, *единица Дарси; **Darсy unit; ***Darcy – одиниця коефiцiєнта проникностi, якщо витрата рiдини становить 10-3 м3/с при динамічному коефіцієнті в’язкості рідини 10-3 Па·с, довжині зразка пористого середовища 1 м, площі фiльтрацiї 1 м2 i перепаді тиску 0,98 .10-6 Па: 1Д = 1,02 .10-12 м2.

ДАТОЛІТ, *датолит, **datolite, ***Datolith - мінерал підкласу боросилікатів, Са[ВОН(SiO4)]. Сингонія моноклінна. Структура шарувата. Безбарвний, водяно-прозорий, іноді зеленкуватий, жовтуватий, рожевуватий. Тв. 5-5,6. Густина 3,0. Д. - типовий мінерал вапнякових скарнів, зустрічається в асоціації з воластонітом, геденберґітом, у контактово-метасоматичних родовищах разом з кальцитом і цеолітами. Датолітові скарни відомі в Росії, країнах Сер. Азії, США, Японії. Д. входить до складу борних руд. Збагачується флотацією.

ДАТСЬКИЙ ЯРУС, *датский ярус, **Danian, ***Dan, Danien, Dänische Stufe – верхній (сьомий знизу) ярус верхнього відділу крейдової системи. Більшістю геологів вважається нижнім ярусом палеогенової системи.

ДАТЧИК, *датчик, **sensing element, detector, transducer` sensor; ***Meßgeber, Geber, Fühler - первинний вимірювальний перетворювач величини, що вимірюється і контролюється, у вихідний сигнал для дистанційної передачі та використання в системах керування. В гірничій справі широко застосовуються датчики зольності, вологості, сірчистості, рівня матеріалу (напр., у бункерах), кінцеві датчики (напр., на конвеєрах) тощо.

ДАУНТОНСЬКИЙ ЯРУС, ДАУНТОН, *даунтонский ярус, даунтон; **Downtonian, ***Downton, Downtonien – верхній ярус силурійської системи. Співставляється з пржидольським ярусом у Чехії.

ДАЦИТ, *дацит, **dacite, ***Dazit - кисла магматична, переважно виливна г.п. Світло-сіра, зеленувато-сіра, рідше темно-сіра порфірова або афірова, містить у вкраплениках плагіоклаз (різко зональний андезин), рідше калієво-натрієвий польовий шпат, іноді кварц і темнокольорові мінерали - амфібол, моноклінний або ромбіч. піроксен, біотит. Рудний мінерал - магнетит, акцесорні - апатит, рідше - циркон, титаніт, ґранат, кордієрит. Склуватий. Хім. склад за Р. Делі (% за масою): SiО2 65,68; ТiO2 0,57; Аl2O3 16,25; Fe2O3 2,38; FeO 1,90; MnO 0,06; MgO 1,41; CaO 3,46; Na2O 3,97; К2O 2,67; Н2O 1,50; Р2O5 0,15. Міцність на стиснення Д. 100-150 МПа. Густина 2650 кг/м3; модуль Юнга 3,4-7,6 Па; коеф. Пуассона 0,27-0,8. Д. утворює куполи, дайки, лаколіти. З Д. асоціюють колчеданово-поліметаліч. родовища. Поширений на Кавказі, в Казахстані, Сер. Азії. В Україні - на Закарпатті. Використовують як буд. камінь.

ДВІЙНИКИ, *двойники, **twins, macles; ***Doppelgänger, Doppelkokonen, Zwillingskristalle - закономірне зростання кристалів одного й того ж мінералу, при якому плоска сітка і структурний ряд одного індивіда, що лежить у ній, паралельні плоскій сітці і структурному рядові другого індивіда. Д. утворюються в процесі зародження і росту індивідів мінералів, після їх формування, часто внаслідок механічного впливу, а також при переході однієї поліморфної модифікації в іншу. Розрізняють Д. зростання і проростання, прості й складні, а за формою Д. зростків - колінчасті, хрестоподібні, зірчасті та інші. Залежно від кількості індивідів, що зрослися, розрізняють двійники, трійники і т.д., а також полісинтетичні двійники. Д. характерні для багатьох мінералів, напр. ґіпсу (т.зв. "ластівчиний хвіст), польових шпатів, рутилу і т.д.

ДВОЗАЛОМЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, *двупреломление минералов, **birefringence of minerals, ***Doppelbrechung von Mineralien, Zweibrechen (Zweirefraktion) von Mineralien - важлива оптична константа мінералів, яка визначає різницю найбільшого і найменшого показників заломлення. В ізотропних мінералах Д.м. дорівнює нулю.

ДВОМОСТОВА СХЕМА, *двухмостовая схема, **Scheme with two bridges, ***Zweibrückenschaltung - схема роботи в кар'єрі на одних рейкових шляхах двох транспортно-відвальних мостів.

ДВОЯРУСНІ РОЗОСЕРЕДЖЕНІ ЗАРЯДИ ВР, *двухярусные рассредоточенные заряды ВВ, **two-tiery wide-spread explosive charges; ***zweistufige verteilte Sprengstoffladungen, zweistufenförmige dezentralisieren Sprengladungen - шпурові заряди, поділені на дві частини (яруси), що відокремлені одна від одної набійкою та ініціюються одночасно або з коротким уповільненням (спочатку детонує перший, найближчий до устя шпуру ярус заряду). Застосовуються при розкритті пластів, небезпечних і загрожуваних раптовим викидом вугілля та газу.

ДЕАЕРАЦІЯ, *деаэрация, **deaeration, ***Entgasung, Еntlüftung - видалення з рідини розчинених у ній газів.

ДЕАЕРАЦІЯ ВОДИ, *деаэрация воды; **water deaeration; ***Wasserentluftung – видалення із води термічними або хімічними методами розчинених у ній газів, г.ч. кисню та вільного діоксиду вуглецю.

ДЕАЛЮМІНУВАННЯ, *деалюминирование, **dealuminization, ***Entaluminization – збільшення відношення SiO2:Al2O3 у каркасних алюмосилікатах внаслідок втрати алюмінію при обробці кислотами. Визначається заміщенням тетраедрів [AlO4]3- на [H4O4]4-. Особливо характерне для цеолітів.

ДЕАНОРТИЗАЦІЯ, *деанортизация, **deanorthitization, ***Entanorthitization – заміщення плагіоклазів при метаморфічних процесах, коли за рахунок анортитового компонента виникають епідот, серицит і кварц, а альбіт залишається в плагіоклазі.

ДЕБÍТ, *дебит; **discharge, flow rate, yield, production rate; ***Förderrate, Zuflußrate, Entnahmerate, Ergiebigkeit – у гірництві (нафтовій і газовій промисловості) - кількість(об’єм) рідини (води, нафти) або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з природного чи штучного джерела (свердловини, колодязя); вимірюється в л, м3, т за секунду, годину, добу (л/сек, м3/сек., м3/год., м3/доб). Синоніми - витрата, продуктивність (м3/с, м3/добу тощо).

ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПИТОМИЙ, *дебит скважины удельный; **specific well flow rate; ***spezifische Sondenförderrate – кількість рідини, що надходить на поверхню за одиницю часу при зниженні рівня в свердловині на 1м.

ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПОТЕНЦIЙНИЙ, *потенциальный дебит скважины; **potential discharge [flow (rate)] of a well; ***potentielle Sondenförderrate, potentielle Sondenproduktionдебiт нафтової свердловини, коли тиск на її вибої дорiвнює нулю.

ДЕВІАЦІЯ, *девиация, **deviation, ***Deviation, Abweichung - кут відхилення струни канату на напрямних шківах та барабанах одноканатних підіймальних машин, розташований у похилій площині переміщення канату.

ДЕВІН, *дэвин, **davyne, ***Davyn - мінерал, алюмосилікат натрію, калію та кальцію. З групи канкриніту. Склад: [(Na, Ca, K)8Al6Si6O24(Cl2, SO4, CO3)2-3]. Сингонія гексагональна. Густина 2,4-2,5 Тв. 6,0-6,5. Безбарвні призматичні кристали зі скляним блиском. Відомий з Монте-Соммі, Візувій, а також на р.Слюдянці (Забайкалля). Асоціює з нефеліном. Інша назва – давін.

ДЕВОНСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД, ДОБА), девон, *Девон, **Devonian, ***Devon - четверта система палеозойської ератеми, четвертий період палеозойської ери (палеозой) геол. історії Землі; в стратиграфічній шкалі наступний за силурійською системою (періодом, добою) і передує кам’яновугільній системі (періоду, добі). Девон розпочався бл. 400 млн.р. тому, тривав 60 млн.р. Д.с. розділена на 3 відділи і 7 ярусів (див. табл.).

Відділи

Яруси

Верхній

Фаменський

Франкський

Середній

Живетський

Ейфельський

Нижній

Емський

Еігенський

ЖединськийПочаток періоду характеризувався відступом моря і накопиченням товщ потужних континентальних червонокольорових відкладів; клімат континентальний, посушливий. В ранньому девоні завершилася каледонська складчастість, пізніше відбувалися великі трансгресії. Середина Д.с. - епоха занурень; наростання морських трансґресій, активізація вулканічної діяльності; потепління клімату. Кінець періоду - скорочення трансґресій, початок герцинської складчастості, регресії моря. В Д.с. існували водорості, псилофіти, пізніше з’явилися членистостеблові, плаунові (п'ядичеві) і примітивні папороті. Мор. бас. населяли форамініфери, корали, молюски, остракоди та ін. До відкладів девону приурочені значні і середні скупчення нафти і газу, горючих бітумінозних сланців, кам. вугілля, кам’яної і калійної солей, мідистих пісковиків, залізних руд, бокситів та ін. В Україні девонські відклади поширені у Дніпровсько-Донецькій западині (потужність 5,5-6 тис.м), на Волино-Подільській плиті, у Переддобруджинському прогині та ін. З ними пов’язані поклади нафти, газу, кам. та калійної солей тощо. Значні запаси кам. солі приурочені до верхньодевонських відкладів Прип’ятської і Дніпровсько-Донецької западин. Від назви англійського графства Девоншир.

ДЕГАЗÁТОР БУРОВИЙ, *дегазатор буровой; **drilling mud degasser, mud-gas separator; ***Spülungsentgaser, Degaser – установка для дегазації бурових розчинів з метою відновлення їх густини. Розрізняють вакуумні (циклічні чи безперервної дії), відцентрово-вакуумні й атмосферні дегазатори бурові.

ДЕГАЗАЦІЯ (родовища), *дегазация, **degassing, outgassing, decontamination, ***Entgasung, Entgasen, Gasabscheidung (des Lagers) - природні або штучні процеси видалення газів з їх джерел (вугільних пластів, рудних покладів, скупчень вільних газів у зонах тектонічних порушень). Мета штучної Д. - зниження надходження газу в гірничу виробку, запобігання його раптовим виділенням. Розрізняють Д.: п а с и в н у, при якій джерело інтенсивного виділення газу ізолюється від шахтної атмосфери і виділений газ виводиться, або за межі небезпечної дільниці в струмінь повітря, або на поверхню; а к т и в н у - процеси збору і ізолювання газу від гірничих виробок та виведення його на поверхню проводяться під вакуумом. Активна Д. широко застосовується на ш-тах Донецького та Львівсько-Волинського бас., а також за кордоном. Крім того, розрізняють Д. вироблених просторів та гірничих виробок, попередню(завчасну), загороджувальну, комплексну Д та ін. Ефективність комплексної, яка поєднує декілька способів Д., досягає 80-90%.

ДЕГАЗАЦІЯ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ, *дегазация выработаных пространств, **degassing of goaws (gobs, worked out areas), ***Entgasen abgebauter Grubenräume - процес вилучення метаноповітряних сумішей з вироблених просторів при вийманні газоносних вугільних пластів з великими втратами вугілля по товщині пласта або в ціликах, а також у випадку залягання суміжних вугільних пластів на близьких відстанях від пласта, що розроблюється. Застосовується, коли дегазація свердловинами неефективна. При Д.в.п. виконується ретельна ізоляція виробленого простору від діючих виробок, відсмоктування та ізольоване виведення газоповітряної суміші через трубопровідну мережу та вакуумну насосну установку на поверхню або через відсмоктувальний пристрій (вентилятор, ежектор) та дифузор-змішувач у вентиляційну виробку (метод Рьошен).

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *дегазация горных выработок, **degassing of mines (workings, entries), ***Entgasung der Grubenbaue - процеси (природні або штучні) вилучення рудникових газів з їхніх джерел або консервації і наступного знищення газів з метою зниження їх надходження та попередження раптових виділень у гірничі виробки. Розрізняють такі види Д.г.в.: загороджувальна, передова, зближених пластів, попередня та ін.

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ЗАГОРОДЖУВАЛЬНА, *дегазация горных выработок заградительная, barrage degassing of mines (workings, entries), ***Sperrenentgasung der Grubenbaue - спосіб дегазації, що застосовується при проведенні гірничих виробок по газоносних пластах і породах при дебіті метану у виробку понад 3 м3/хв. Здійснюється шляхом вакуумного відсмоктування газу з свердловин, пробурених через кожні 20-60 м. по довжині виробки.

ДЕГАЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕНИХ (СУМІЖНИХ) ПЛАСТІВ-СУПУТНИКІВ, *дегазация смежных пластов (пластов-спутников), **degassing of satellite-seams, ***Entgasung der benachbarten Flöze - спосіб дегазації, що полягає у відсмоктуванні газу з вугільних пластів і пропластків, що підробляються або надробляються, розвантажених при зміщенні породних товщ, внаслідок чого різко підвищується їхня газопроникність та газовіддача.

ДЕГАЗÁЦІЯ НÁФТИ, *дегазация нефти; **degassing of crude oil; ***Erdölentgasung – видалення з видобутої нафти розчинених у ній низькомолекулярних вуглеводнівметану, етану і частково пропану, а також сірководню, азоту і вуглекислого газу.

ДЕГАЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЯ (ЗАВЧАСНА), *дегазация заблаговременная, **previous degassing, ***Vorentgasung, vorläufigen Entgasung - дегазація, здійснювана з гірничих виробок або з поверхні попереднім видобуванням газу з вугільного пласта або порід до початку ведення виймальних робіт у виїмковому полі, блоці, панелі або в шахтному полі. Завчасна Д. здійснюється через вертикальні або похилі свердловини, пробурені до вугільних пластів іноді за 3-8 років до початку гірничих робіт.

ДЕГІДРАТАЦІЯ, *дегидратация, **dehydration, ***Dehydratation, Dehydratisierung - відщеплення води від молекул хімічних сполук (мінералів), звичайно під впливом тепла. Протилежне - гідратація.

ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ, *дегидрогенизация, **dehydrogenation, ***Dehydrieren, Dehydrierung - відщеплення водню від молекул хімічних сполук. Протилежне - гідрогенізація.

ДЕГРАДАЦІЯ, *деградация, **degradation, ***Degradierung - поступове погіршення якості, втрата цінних властивостей. Д. корисних копалин (напр., вугілля) спостерігається під час тривалого зберігання їх на відкритому повітрі або в умовах тривалого гідравлічного транспортування (особливо це стосується коксівного вугілля).

ДЕДУКТИВНИЙ, *дедуктивный, **deductive, ***deduktiv - заснований на дедукції; д. м е т о д - спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних положень (аксіом, постулатів, законів).

ДЕДУКЦІЯ, *дедукция, **deduction, ***Deduktion - метод дослідження, який полягає в переході від загального до окремого; одна з форм умовиводу, при якій на основі загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне положення.

ДЕЕМУЛЬГАТОРИ, *деэмульгаторы, **emulsion breaker, demulsifying agent, demulsifier, demulsifying сompound; ***Entemulgierungsmittel, Entemulgatoren - 1) у широкому значенні - хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг на границі розділу фаз і використовується для руйнування емульсій. 2) у нафтовидобутку - поверхнево-активні речовини, що сприяють руйнуванню нафтових емульсій. Мають більшу активність, ніж емульгатори.При введенні в емульсію Д. адсорбуються в поверхневому шарі частинок дисперсної фази (водяних ґлобул), руйнуючи при цьому захисний шар природних стабілізаторів (емульгаторів) що містяться в нафті (асфальтени, нафтени, смоли, парафін і механічні домішки) і воді (солі, кислоти і т.д.). Внаслідок цього при зустрічі ґлобул води відбувається їх злиття і руйнування емульсії. Деемульгатори, які використовуються для руйнування емульсій (деемульсація) типу "вода в нафті", діляться на дві групи: а) йоногенні (утворюють йони у водних розчинах; малоефективні і сьогодні не використовуються); б) нейоногенні (не утворюють йонів у водних розчинах). При деемульгації нафти застосовують в осн. нейоногенні речовини, синтезовані на основі оксидів етилену і пропілену.

ДЕЕМУЛЬСАТОР, *деэмульсатор, **demulsifier; ***Demulgator, Emulsionsspalter, Spalter, Emulsionsentmischer, Emulsionsspalter - установка для відокремлення нафти від води. Див. деемульсація.

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ, ДЕЕМУЛЬГАЦІЯ, *деэмульсация, деэмульгация; **demulsification, ***Demulgieren, Entemulsionieren, Emulsionsspaltung, Dismulgieren - руйнування емульсії. Методи Д.: обробка реаґентами-деемульгаторами, нагрівання, відстоювання, вплив електрич. або електростатич. поля, імпульсні впливи, центрифугування, фільтрація, турбулентне перемішування. Найбільший ефект Д. досягається поєднанням декількох методів впливу на емульсії.

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ВНУТРІШНЬОТРУБНА, *деэмульсация внутритрубная; **pipeline demufsification; ***Emulsionsspaltung innerhalb des Rohrres – процес руйнування нафтової емульсії в трубах на шляху руху по стовбуру свердловини, викидній лінії і збірному колектору аж до установок підготовки нафти внаслідок подавання деемульгатора в потік емульсії.

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ НАФТИ, *деэмульсация нефти; **oil demulsification; ***Öldemulgieren, Öldismulgieren – руйнування і розшарування нафтових емульсій на нафту і воду. Здійснюється на нафтових родовищах при підготовці нафти до транспортування і на нафтопереробних заводах. Методи деемульсації: обробляння емульсій реаґентами-деемульгаторами, нагрівання (із застосуванням підігрівачів різних типів); відстоювання (у спеціальних відстійниках чи ємностях проміжного зберігання), діяння електричними чи електростатичними полями (в електродегідраторах), імпульсні діяння, створені з допомогою різних джерел коливань, а також спеціальних режимів турбулентного перемішування емульсії і інш.; центрифугування; фільтрація через спеціальні пористі матеріали. Найбільший ефект деемульсації досягається поєднанням декількох методів впливу на емульсії (реаґенти-деемульгатори, нагрівання, турбулізація, електричне поле і інш.). Комплексними методами деемульсації є внутрішньотрубна деемульсація, яка здійснюється при турбулентному перемішуванні емульсії з деемульгатором, що вводиться в потік обводненої продукції свердловин спеціальними дозаторами (типу БР–10, БР–25 і ін), і подальше її підігрівання і відстоювання, а також пінна деемульсація, основана на використанні ефекту спінювання емульсіїдеемульгатором) при диспергуванні її у водному середовищі. Деемульсацію проводять в установках підготовки нафти, де одночасно з процесами відокремлення води проводять сепарацію нафти від газу та її очищення від солей (знесолення) і механічних домішок.

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ТЕРМОХІМІЧНА, *деэмульсация термохимическая; **thermal-chemical demulsification (treating); ***thermochemisches Demulgieren – процес руйнування нафтової емульсії з використанням тепла і поверхнево-активнх речовин - деемульгаторів, який здійснюється в термохімічних установках, що складаються з сепараторів - деемульсаторів, відстійників - електродегідраторів.

ДЕЗАКТИВАЦІЯ, *дезактивация, **deactivation, ***Dekontamination, Entaktivierung, Entseuchung, Inaktivierung - 1) Усунення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, предметів, одягу тощо. 2) Втрата молекулою енергії, яка потрібна для вступу в хімічну реакцію.

ДЕЗІНТЕГРАТОР, *дезинтегратор, **disintegrator, scrubber, ***Desintegrator, Schleudermühle - 1) Стержнева дробарка, машина для руйнування крихких малоабразивних матеріалів (сухої глини, вугілля, коксу, солі, торфу, сірки тощо). Складається з двох роторів (корзин), що обертаються в протилежні сторони, насаджених на співвісні вали і взятих в кожух. На дисках роторів по концентричних колах розташовані 2-4 ряди циліндричних пальців (бил) так, що кожний ряд одного ротора вільно проходить між двома рядами іншого. Крупність завантажуваного матеріалу 60-90 мм, а дробленого 0,5-0,1 мм. При подрібненні вугілля продуктивність Д. великого розміру (діаметр ротора 1250 мм) 80-90 т/год. 2) Д. барабанний - машина для розпушення і промивання водою пухких матеріалів крупністю до 250-300 мм. Являє собою циліндрич. або коніч. барабан, що обертається на опорних роликах за допомогою зубчатої передачі або через фрикційний ролик від електродвигуна. Розрізняють протитічні і прямотічні Д. 3) Апарат для очищення промислових газів від дрібних твердих або рідких частинок.

ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ, *дезинтеграция, **disintegration, ***Desintegrierung - розпад цілого на складові частини. Технологічна операція розбивання, подрібнення, розпушення, іноді з одночасним промиванням водою мінералів або мінеральної суміші, яка утворена відносно слабко зв’язаними між собою складовими частинами.

ДЕЗОДОРАЦІЯ, *дезодорация; **deodorization; ***Desodorieren – звільнення від неприємного запаху шляхом нейтралізації його певними хімічними речовинами.

ДЕЙТЕРОГЕННИЙ, *дейтерогенный, **deuterogenous – утворенний з уламків мінералів (про мінеральний комплекс).

ДЕКА..., *дека..., **deca..., ***deka... - у складних словах означає десять, у десять разів більше.

ДЕКА, *дека,**deck, ***Deckel - робоча поверхня концентраційного столу прямокутної або ромбоподібної форми, встановлена з нахилом у поздовжньому та поперечному напрямках.

ДЕКАЛЬЦИФІКАЦІЯ, *декальцификация, **decalcification, ***Entkalkung – процес вилуговування підземними водами вуглекислого вапна з г.п., ґрунту і т.п. Приклад прояву Д. – утворення карсту. Процес Д. суттєво впливає на мінералізацію підземних вод.

ДЕКАНТАТОР, *декантатор, **decantator, ***Dekantierapparat, Dekanteur - апарат (відстійник, згущувач) для декантації.

ДЕКАНТАЦІЯ, *декантация, отмучивание; **decantation, elutriation, desliming; ***Dekantation, Dekantieren - відокремлення рідини від осаду шляхом її зливання, повільно осідаючих дрібних частинок полідисперсної суспензії від швидко осідаючих, - більш великих і важких часток, - шляхом зливу (декантації) рідини, яка містить ще не осілі частинки, з осаду, що відстоявся. Д. як технол. прийом дозволяє очищати або розділяти на фракції за крупністю або компонентами подрібнені матеріали і породи. Д. використовується і як аналітичний метод для визначення ґранулометричного складу. Д. застосовують при збагаченні мінеральної сировини, отриманні тонких порошків, очищенні глин, зокрема каолінових, від механічних домішок (уламкового матеріалу з розміром часток понад 0,01 мм): кварцу, польового шпату, слюди та ін. Принцип Д. використовують при гідравліч. класифікації подрібнених к.к. за розмірами, формою і густиною частинок. У найпростішому випадку Д. проводять у відстійниках (басейнах, чанах, камерах), послідовно сполучених переливними патрубками або жолобами. Середовище, що, як правило, застосовується - вода, іноді з пептизуючими або коагулючими добавками електролітів, ПАР або високомол. сполук. Д. здійснюється г.ч. з метою дослідження (Див. також центрифуга).

ДЕКЛУАЗИТ, *деклуазит, **descloizite, ***Dekluasit - мінерал, гідроксилванадат свинцю та цинку. Склад: 4[Pb Zn(VO4)(OH)]. Zn може заміщуватися Cu. Сингонія ромбічна. Форми виділення: друзи і великі групи кристалів, аґреґати. Тв. 3-3,5. Густина 5,9-6,2. Блиск жирний. Колір червоний, оранжевий. Світлий, темно-коричневий, чорний. Зелений для мідянистих відмін. Риска жовтувата, коричнювато-червона, коричнева. Вторинний мінерал в зоні окиснення рудних родовищ. Руда ванадію. Рідкісний.

ДЕКОРАТИВНIСТЬ ПОРІД, *декоративность порoд, **decorativity of rocks, ***Dekorativität vom Gestein, Dekoratieren der Gesteine – складна сукупнiсть художньо-естетичних якостей поверхнi породи, що характеризується кольором, малюнком, структурою, просвiчуванiстю, вiдбивною здатнiстю пiсля полiрування. За оцiнкою декоративностi породи подiляються на 4 класи: високодекоративнi, декоративнi, малодекоративнi та недекоративнi.

ДЕКРЕПІТАЦІЯ, *декрепитация, **decrepitation, ***Dekrepitierung, Dekrepitieren - вибіркове розкриття корисних копалин, що ґрунтується на властивості окремих мінералів розтріскуватися і руйнуватися при нагріванні й наступному швидкому охолодженні. Застосовується як спосіб збагачення деяких руд.

ДЕЛАФОСИТ, *делафоссит, **delafossite, ***Delafossit - мінерал, оксид міді та заліза з гр. цинкіту-тенориту. Склад: CuFeO2. Сингонія тригональна. Густина 5,41. Тв. 5,5. Колір та риска чорні. Таблитчасті кристали. Крихкий. Непрозорий. Слабко магнітний. Знайдений на Уралі, в Бісбі (шт. Аризона, США). Рідкісний.

ДЕЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ, *делювиальные россыпи, **deluvial placers, ***Deluvialseifen - скупчення зерен цінних мінералів в уламкових відкладах гір, висот, що утворилися при руйнуванні корінних родовищ і проміжних колекторів (елювіальних, алювіальних розсипів на вододілах і схилах).

ДЕЛЮВІЙ, ДЕЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, *делювий, **deluvium, talus deposits, ***Deluvium, Deluvialboden - продукти вивітрювання гірських порід (глина, пісок, щебінь та ін.), наноси, що утворюються біля підніжжя та на ниж. частинах схилів висот внаслідок змиття зруйнованих г.п. з верх. частин цих схилів дощовими потоками і талими сніговими водами, а також під впливом сили тяжіння, морозного зсуву та текучості ґрунту (соліфлюкція). Нагромаджуються біля підніжжя гір і височин.

ДЕЛЬТА, *дельта, **delta, ***Delta - низовинна ділянка суходолу в гирлі річки, складена головним чином алювіальними відкладами.

ДЕЛЬТОВІ ВІДКЛАДИ, *дельтовые отложения,**deltaic deposits, ***Deltaablagerungen, Deltabildungen - відклади річкових наносів у морях і озерах біля гирла рік. В осн. Д.в. складаються з піщано-глинистих порід з окремими прошарками вапняків, рідше - вугілля або інш. органіч. утворень, покладів зал. і мідних руд.

ДЕЛЬТОВІ РОЗСИПИ, *дельтовые россыпи, **delta placers, ***Deltaseifen - скупчення на земній поверхні уламків г.п. або мінералів, що сформувалися в товщі наносів в гирлах рік. Д.р. формують г.ч. мінерали, стійкі до жорстких умов далекого переносу (циркон, ільменіт, рутил, монацит і алмаз), рідше - слабкостійкі (каситерит, золото, платина). Розрізняють Д.р.: надводних і підводних дельт; сучасних і древніх берегових зон; постійних і тимчасових водотоків. Потужність збагачених к.к. шарів від десятків см до дек. м, а горизонтів, що їх розділяють - до декількох десятків м.

ДЕМАНТОЇД, *демантоид, **demantoid, **Demantoid - алмазоподібний мінерал, рідкісний хромистий різновид кальцієво-залізистого ґранату - андрадиту, забарвлений в яскраво-зелений колір. Хім. формула - Ca3Fe2 (SiO4)3. Прозорий, коштовний камінь III порядку, найдорожчий ґранат. Зустрічається на Уралі, Закавказзі, Далекому Сході, Італії, Заїрі та ін.

ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ, *деминерализация, **demineralization, ***Demineralisation, Entmineralisieren, Entfernen mineralischer Substanzen – по відношенню до води – пом’якшення води, видалення завислих твердих частинок та розчинених мінеральних солей з води для її використання як питної або у спеціальних технологічних виробництвах.

ДЕМОДУЛЯТОР, *демодулятор, **demodulator, ***Demodulator - пристрій, що здійснює демодуляцію (детектування). Д. широко застосовуються в різних галузях техніки, пов’язаних з передаванням та перетворенням сигналів (повідомлень), зокрема в техніці зв’язку, в автоматичному контролі та керуванні технологічними процесами, у вимірювальній техніці, в ЕОМ.

ДЕМОДУЛЯЦІЯ, *демодуляция, **demodulation, ***Demodulation - виділення низькочастотних коливань з високочастотних модульованих коливань.

ДЕМОНТАЖ, *демонтаж; **dismounting, disassembly; ***Demontage, Demontierung, Abbau – 1) Зняття устаткування чи його складової частини з місця встановлення. 2) Розбирання або зняття машин, пристроїв або споруд; розбирання на окремі частини машин, апаратів, споруд, обладнання і т.ін., а також зняття їх з фундаменту.

ДЕМПФЕР, *демпфер, **dash-pot, ***Dämpfer - пристрій для зменшення розмаху (амплітуди) механічних, електричних та ін. коливань.

ДЕМПФЕРНА ЄМКІСТЬ - пристрій для зменшення коливань навантаження на окремий технологічний процес або апарат з метою забезпечення його протікання у стабільному режимі при найменших втратах корисного компоненту у відходи. Найпростіша Д.є. - додаткова ємкість для вихідного матеріалу з дозованим видатком.

ДЕМПФУВАННЯ, *демпфование, **damping, ***Dämpfung – примусове гасіння коливань у динамічній системі внаслідок розсіювання енергії. Здійснюється за допомогою спеціальних пристроївдемпферів. Застосовується, зокрема, в гідравлічних та електричних системах.

ДЕНДРИТ, *дендрит, **dendrite, ***Dendrit - мінеральний аґреґат (іноді кристал) деревоподібної форми. Утворюється з розчинів, пари або розплавів при швидкій кристалізації речовини в тріщинах, в’язкому середовищі тощо.

ДЕНСИМЕТР, *денсиметр, **densimeter, hydrometer; ***Densimeter, Dichtemesserареометр сталої ваги, проградуйований в одиницях густини, або ареометр для вимірювання концентрації розчинів у % (спиртометр тощо).

ДЕНСИМЕТРІЯ, *денсиметрия, **densimetry, ***Densimetrie, Dichtebestimmung – cукупність методів вимірювання відносної густини рідин і твердих тіл.

ДЕНУДАЦІЯ, *денудация, **denudation, washout, ***Denudation, Abtragen - сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром, льодовиками тощо і перенесення продуктів руйнування до нижчих ділянок (рівнів) земної поверхні. Д. розкриває родов. к.к., які формувалися при осадонакопиченні або магматич. діяльності в земній корі на різних глибинах. Д. приводить до перерозподілу к.к., виникнення розсипів, покладів осадових к.к. Унаслідок Д. рельєф вирівнюється.

ДЕПАРАФІНІЗАЦІЯ, *депарафинизация; **dewaxing, paraffin removal; ***Entparaffinieren, Entparaffinierung – процес зменшення вмісту в нафтових фракціях вищих (починаючи з С8) аліфатичних насичених вуглеводнів, переважно нормальної будови. При цьому досягається покращання експлуатаційних властивостей нафтопродуктів (пониження в’язкості і температури застигання). У нафтовидобуванні шляхом Д. видаляють парафін з труб, установлених у свердловинах, якими піднімається нафта з пласта. Д. в такому випадку здійснюють шкребками, хімічними засобами, прогріванням труб електричним струмом, гарячою нафтою або парою.

ДЕПРЕСІЙНА ЗЙОМКА (ШАХТИ), *депрессионная съемка (шахты), **depression survey, ***Depressionsaufnahme, Depressionsmessungen - комплекс робіт, що виконуються з метою: встановлення розподілу загальношахтної депресії по виробках, отримання даних про значення фактичних опорів гірничих виробок, виявлення причин, що викликають великі втрати тиску повітря. Полягає в послідовному замірі тиску повітря у виробках вентиляційної мережі від пункту входу до пункту виходу повітряного струменя на поверхню. За характером виконання Д.з. буває детальна, спрощена або комбінована.

ДЕПРЕСІЙНА ЛÍЙКА, *депрессионная воронка; **depression cone, cone of influence; ***Depressionstrichter, Absenkungstrichter – фiгура у виглядi лійки (воронки), яка утворюється при уявному обертаннi п’єзометричної лiнiї навколо осi свердловини i характеризує розподiл тиску в пластi в межах депресiї тиску. Син.: депресійна воронка або воронка депресії, депресійний конус.

ДЕПРЕСІЙНА ПОВЕРХНЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ДЕПРЕСІЙНА ВОРОНКА ПІДЗÉМНИХ ВОД, *депрессионная поверхность подземных вод; **surface of undeground waters of depression; ***Depressionsspiegel des unterirdischen Wassers – вільна поверхня безнапірних або п’єзометричних поверхонь напірних підземних вод, понижена в місці їх виходу на поверхню Землі або відкачуванні води (напр., до дренажних і водозабірних споруд). Форма депресійної поверхні навколо пунктів відкачування води в плані змінюється від кола (в однорідних за фільтраційними властивостями водоносних породах) до дуже витягнутого овалу (у геологічно порушених і неоднорідних за фільтраційними властивостями породах). Лінія перетину депресійної поверхні з вертикальною площиною називається депресійною кривою, яка в однорідних за фільтраційними властивостями водоносних породах має плавні обриси, а в неоднорідних – уступоподібні.

ДЕПРЕСІЯ, *депрессия, **depression, basin; ***Depression - 1) В геоморфології - будь-яке зниження земної поверхні; у вузькому значенні - западина або улоговина, яка лежить нижче рівня моря. Д. бувають сухими або заповненими водою (Каспійське м.). 2) Д. тектонічна - область прогину земної кори, повністю або частково заповнена осадами. 3) Д. потоку повітря в гірничій виробці - різниця тиску (енергії) в двох точках потоку. Розрізняють Д. статичну, динамічну і повну. 4) Д. газового пласта - різниця між пластовим тиском в р-ні свердловини та її вибійним тиском, що спричиняє рух газу з пласта до вибою свердловини. Зі збільшенням Д. зростає дебіт експлуатац. свердловини. 5) Д. шахти (рудника) - сума розрахункових депресій всіх виробок, що утворюють струмінь (від устя повітроподавального ствола до устя вентиляційного), місцевих опорів на всьому шляху руху повітря і природної тяги.

ДЕПРЕСІЯ ГАЗОВОГО ПЛАСТА, *депрессия газового пласта; **depression of gas stratum; ***Depression des Gasflözes – різниця між пластовим тиском у районі свердловини і її вибійним тиском, що викликає рух газу з пласта до вибою свердловини.

ДЕПРÉСІЯ ТИСКУ, *депрессия давления; **depression, basin; ***Druckdepression – зниження тиску у свердловині (вибійного тиску) нижче пластового тиску, тобто різниця пластового і вибійного тисків.

ДЕПРЕСОРИ, *депрессоры, **depressors, ***Drücker, druückende Sammler, drückende Schwimmittel, drückende Flotationsmittel - поверхнево-активні речовини, що при флотації одних мінералів перешкоджають флотації інших. При введенні в процес флотації викликають зменшення вилучення тих або інших мінералів. Механізм дії пов’язаний з витісненням збирача з поверхні мінералу і створення умов, що перешкоджають сорбції збирача; можливе також утворення на поверхні мінералів оброблених Д. гідрофільних плівок, що унеможливлюють гідрофобізуючий ефект збирача. Найважливіші Д.: сірчаний натрій та ін. водорозчинні сульфіди, ціаніди, сульфіти, гіпосульфіти та деякі сульфати, хромові солі, силікат натрію (рідке скло), органічні високомолекулярні полімери - крохмаль, декстрин, карбоксиметилцелюлоза та ін.

ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ, *государственная геологическая служба Украины; **State Geological Service of Ukraine - включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків та розвідки необхідних і стратегічно важливих к.к., накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахування запасів к.к. у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб’єктів геологічної діяльності. Управління державною геологічною службою України здійснює Комітет Міністрів України та уповноважений ним центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, керівник якого несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання державною геологічною службою покладених на неї завдань. Див. "Про державну геологічну службу України".

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ, *государственная комисия по запасам полезных ископаемых, **State Committee of Ukraine for Mineral Reserves - орган, що здійснює експертизу та оцінку запасів к.к., встановлює постійні кондиції на мінеральну сировину для підрахунку запасів корисних копалин у надрах і затверджує розвідані запаси, на базі яких проектуються гірничі підприємства, розробляє перспективні плани розвитку гірничої промисловості. Діє в складі Державної геологічної служби України при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр. На замовлення користувачів надр або за дорученням відповідних центральних органів виконавчої влади комісія проводить державну експертизу геологічних матеріалів щодо вивчення та використання надр. Положення про Державну комісію України по запасах к.к. затверджується Кабінетом Міністрів України.

ДЕРЖАВНЕ СХОВИЩЕ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ, *государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины; **State Depository of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine - включає цінності, зараховані до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Положення про Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України затверджується Міністерством фінансів України. Сховище здійснює закупівлю, приймання, зберігання та продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Самородки дорогоцінних металів, дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення, юридичних осіб, конфісковані або реквізовані, безхазяйні, що за правом спадкоємства перейшли у власність держави, та скарби надходять до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України без відповідної переробки.

ДЕРЖАВНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственный баланс запасов полезных ископаемых, **State balance of mineral reserves - містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів к.к. щодо родовищ, які мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин. Державний баланс запасів корисних копалин ведеться Державним комітетом України по геології і використанню надр.

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ І ПРОЯВІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, **State Cadastre of Mineral Deposits and Manifestations - містить відомості про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кількості та якості запасів к.к.і наявних у них компонентів, гірничо-технічних, гідрогеологічних та інших умов розробки родовища та його геолого-економічну оцінку, а також відомості про кожний прояв к.к. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться Державним комітетом України по геології і використанню надр.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ РОЗВІДАНИХ РОДОВИЩ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ, *государственный резерв разведанных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, **State reserve of prospected deposits of precious metals and stones - утворений для забезпечення перспективних потреб держави у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні, дорогоцінному камінні органогенного утворення та напівдорогоцінному камінні та регулювання обсягу їх видобутку. Державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння є частиною Державного фонду родовищ корисних копалин України і містить дані про розвідані родовища дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. До державного резерву розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння включаються всі попередньо оцінені родовища. Формується Державним комітетом України по геології і використанню надр.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ, *государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Украины, **State Fund of Ukraine of precious metals and stones — вся сукупність дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які перебувають у державній власності та відповідно до законодавства зараховані до нього і призначені для забезпечення державних виробничих, наукових, соціально-культурних та інших потреб, що фінансуються з державного бюджету. До Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України та за її межами за рахунок коштів державного бюджету, відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані відповідними органами згідно з законодавством України чи здані як скарб, а також одержані за правом спадкоємства чи дарування, цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України формується Міністерством фінансів України і призначений для забезпечення виробничих, фінансових, наукових, соціально-культурних та інвестиційних потреб України. Цінності, зараховані в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, є державною власністю. Положення про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України та його складової частини — Історичного фонду, а також про місце знаходження зазначених фондів затверджується Кабінетом Міністрів України.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД НАДР, *государственный фонд недр, **State fund of mineral reserves – включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр. Державний фонд надр формується Державним комітетом України по геології і використанню надр разом з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ, *государственный фонд месторождений полезных ископаемых Украины, **State fund of mineral deposits of Ukraine - систематизоване зведення відомостей по кожному родовищу, що характеризує кількість запасів основних корисних копалин і сумісно з ними залягаючих другорядних корисних копалин, відображає вміщені в них компоненти, подає гірничо-геологічні умови розробки родовища та геолого-економічну оцінку, а також прояви корисних копалин. Формується на основі даних Моніторингу мінерально-сировинної бази України. Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною Державного фонду надр. Формується Державним комітетом України по геології і використанню надр.

ДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ, *государственные балансы запасов полезных ископаемых Украины, **State balances of Ukrainian minerals reserve, ***Staatsbilanzen der Vorräte von nutzbaren der Ukraine - зведення відомостей про кількість, якість, ступінь вивченості корисних копалин в родовищах, які мають промислове значення, їх розміщення, ступені промислового освоєння та забезпеченості промисловості розвіданими запасами корисних копалин.

ДЕРЖГІРНТЕХНАГЛЯД, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕЧНИМ ВЕДЕННЯМ РОБІТ У ПРОМИСЛОВОСТІ І З ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ, *Госгортехнадзор; государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ и по горному надзору, **State mine technical inspection, State mine supervision; ***staatliches Komitee für Sicherheitsüberwachung in der Bergindustrie – державна установа, яка здійснює державний нагляд за дотриманням правил, норм та інструкцій безпечного проведення робіт у вугільній, гірничорудній, гірничохімічній, нерудній, нафто- і газовидобувній, хімічній, металургійній, нафтохімічній, нафто- і газопереробній промисловості, в геолого-розвідувальних організаціях, при веденні вибухових робіт, а також відповідних правил і норм при встановленні та експлуатації піднімальних споруд, котельних установок і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води, об’єктів, пов’язаних з видобуванням, транспортуванням, збереженням і використанням природного газу.

ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ, *Госнадзорохрантруда, **State Committee for Labour Supervision and Protection – Державний комітет України по нагляду за безпечним веденням робіт і гірничому нагляду в галузі використання і охорони надр.

ДЕСЕГРЕГАЦІЯ, *десегрегация, **desegregation, ***Desegregation - ліквідація сегрегації, усереднення.

ДЕСИЛІКАЦІЯ, ДЕСИЛІКАТИЗАЦІЯ, ДЕСИЛІФІКАЦІЯ, *десиликация, десиликатизация, десиликатирование, десилификация; **desilication, ***Desilifizierung - 1) Процес вивітрювання гірських порід, пов'язаний з розчиненням і винесенням кремнезему. 2) Збіднення магми кремнеземом.

ДЕСКВАМАЦІЯ, *десквамация, **desquamation, spheroidal weathering; ***Abschuppung, Desquamation – відшаровування тонких (1-2 см) концентричних округло-випуклих лусок з оголених скельних поверхонь г.п. Виникає під впливом різких коливань температур (г.ч. добових). Характерна для пустель.

ДЕСМІН, *десмин, **desmine, ***Desmin – мінерал, алюмосилікат з групи цеолітів каркасної будови. Склад: Ca[Al2Si7O18]7H2O. Густина 2,16. Тв. 3,5-4. Колір білий з жовтуватим або червонуватим відтінком. Блиск скляний, на площина спайності перламутровий. В шліфах безбарвний. Поширений цеоліт. Зустрічається в порожнинах та тріщинах в ефузивних й інтрузивних вивержених породах, у гідротермальних жилах та деяких гарячих джерелах.

ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ, *десольватация; **desolvation; ***Desolvatation – явище, протилежне сольватації.

ДЕСОРБЕР, *десорбер, **desorber, stripper, ***Desorber, Austreiber, Stripper - апарат для здійснення десорбції, масообмінний колонний апарат для вилучення з насиченого абсорбента компонентів, що були поглинені в процесі абсорбції, і одержання реґенерованого абсорбенту. Застосовується при абсорбції вилученні з природного газу водяної пари, вуглеводневих і кислих компонентів та ін., а також в абсорбційних холодильних машинах. Для інтенсифікації процесу реґенерації абсорбентів використовують поєднання принципів десорбції і ректифікації. Конструктивно десорбер аналогічний абсорбційній колоні.

ДЕСОРБЦІЯ, *десорбция; **desorption; ***Desorption – процес видалення адсорбованої (адсорбату) або абсорбованої (абсорбату) речовини з поверхні адсорбенту або із об’єму абсорбенту. Протилежне – сорбція, адсорбція або абсорбція. Зумовлюється зменшенням концентрації адсорбованої речовини в оточуючому адсорбент-середовищі або підвищенням температури. При однакових швидкостях адсорбції або абсорбції і Д. наступає рівновага між концентраціями речовини в навколишньому середовищі і на адсорбенті. При проведенні Д. через шар адсорбенту продувають гарячу водяну пару, повітря або інертні гази, які захоплюють раніше поглинену речовину або промивають шар адсорбенту різними реаґентами, які розчиняють адсорбовану речовину.

ДЕСОРБЦІЯ ГАЗУ, *десорбция газа; **gas desorрtion; ***Gasaustreibung, Gasdesorption – видалення газу із поглиначів, що використовуються при абсорбційному і адсорбційному очищенні газів. Д.г. з поверхні твердого поглинача – адсорбенту здійснюється в основному його нагріванням і зниженням тиску над ним, що приводить до виділення газу із пор адсорбенту. Проводиться в адсорбері і являє собою одну із стадій селективного очищення газів від шкідливих домішок (напр., при очищенні природного газу від сірководню цеолітами чи осушуванні газу). Адсорбер працює почергово в режимах адсорбції і десорбції.

ДЕСТРУКЦІЯ, *деструкция, **destruction, break-down; ***Zerstörung – руйнування структури будь-чого. Приклади: 1) Руйнування гірських порід та їх розпад внаслідок вивітрювання. 2) Руйнування макромолекул високомолекулярних сполук, яке супроводжується зміною їхньої структури й властивостей. Напр., деструктивна гідрогенізація вугілля.

ДЕСУБЛІМАЦІЯ (ВОДЯНОЇ ПАРИ), *десублимация, **Steam desublimation, condensation of water vapor into solid, crystallization, ***Desublimierеn vom Wasserdampf, Desublimation vom Wasserdampf - безпосереднє перетворення пари на тверду речовину (процес, зворотний сублімації).

ДЕТАНДЕР, *детандер; **gas-expansion machine, expansion [reducer] valve; ***Entspannugsmaschine, Expansionsmaschine – 1) Машина для охолодження й скраплення газу. 2) Клапан, зменшувач тиску пари.

ДЕТЕКТОР, *детектор, **detector, ***Detektor, Nachweisgerät, Fühler - 1) Пристрій або речовина для визначення та перетворення енергії чи фізичного поля (випромінювання) в інший вид енергії, зручний для індикації, подальшої реєстрації та вимірювання. 2) Пристрій для детектування електричних коливань. 3) Прилад для виявлення різних фізичних явищ, реєстрації -частинок, рентгенівського (пулюєвого) та -випромінювання, нейтронів, протонів тощо. 4) Чутливий елемент або вимірювальний перетворювач вимірювального пристрою. 5) Прилад для визначення складу газових сумішей.

За допомогою Д. визначають склад випромінювання, вимірюють його інтенсивність, спектр енергій частинок, вивчають процеси взаємодії швидких частинок з атомними ядрами і процеси розпаду нестабільних частинок.

ДЕТОНАТОР, *детонатор, **detonator, ***Detonator, Zünder, Sprengkapsel, Zündkörper, Zündladung - засіб, що забезпечує вибухове перетворення (детонацію) ВР за допомогою початкового імпульсу. Промислові Д. носять назву капсуль-детонаторів, електродетонаторів. Як первинна ВР у Д. застосовується азид свинцю або гримуча ртуть.

ДЕТОНАТОР ПРОМІЖНИЙ, *детонатор промежуточный, **intermediate charge; ***Zwischenzünder - заряд з потужної бризантної ВР, призначений для посилення ініціюючого імпульсу первинних засобів підривання капсуля-детонатора, детонуючого шнура і інш. Д.п. частіше за все являють собою пресовані або литі шашки циліндрич. форми з наскрізним каналом для пропуску дек. ниток детонуючого шнура або з гніздом під капсуль- або електродетонатор. Шашки-детонатори виготовляють з тротилу або його сумішей з гексогеном або теном (масою 200, 400, 500 г).

ДЕТОНАЦІЙНА ХВИЛЯ, *детонационная волна, **detonation wave, ***Detonationwelle - хвиля стиснення (ударна хвиля), що проходить по заряду ВР та супроводжується зоною реакції вибухового перетворення, що виникає за фронтом хвилі.

ДЕТОНАЦІЯ, *детонация, **detonation of explosives, ***Detonation - процес хімічного перетворення вибухових речовин, що супроводжується вивільненням енергії і поширюється по речовині у вигляді хвилі з постійною швидкістю, яка перевищує швидкість звуку в даній речовині.

ДЕТОНІТИ, *детониты, **detonites, ***Detonite - потужні водостійкі аміачно-селітрові вибухові речовини, до складу яких входить морозостійка суміш нітроефірів (6-15%). Високобризантні ВР з великою працездатністю. Д. застосовуються в шахтах безпечних за газом і пилом для руйнування міцних та особливо міцних г.п. За умовами зберігання і перевезення Д. прирівнюються до амонітів.

ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР, *детонирующий шнур (ДШ), **detonating cord, ***Detonationszündschnur - шнур з серцевиною з високобризантної ВР, призначений для передачі детонації від детонатора до заряду ВР. Іноді використовується як самостійний заряд. Д.ш. складається з вибухової серцевини і захисної оболонки. Розрізняють Д.ш. нормальної потужності (серцевина містить ВР 12-14 г/м), малопотужні (3-6 г/м), посилені (20-40 г/м) та високопотужні (100-140 г/м). Д.ш. нормальної потужності використовують на багатьох видах вибухових робіт, малопотужні - для комутації вибухових мереж та внутрішньосвердловинного сповільнення детонації зарядів, посилені - для ініціювання протяжних зарядів в шпурах та свердловинах, високопотужні - як самостійні, оконтурюючі заряди. Також розрізняють водостійкі, термостійкі Д.ш. (застосовують на вибухових роботах в глибоких нафт. і газових свердловинах) та запобіжні Д.ш. (для вибухових робіт в шахтах небезпечних за газом і пилом).

ДЕТРИНІТ, *детринит, **detritus, ***Detritus – термін для позначення асоціацій найдрібніших частинок вітринітової, інертинітової, ліптинітової природи. Утворився в результаті відкладів рослинного матеріалу, біохімічного розкладу та переносу. У сучасній класифікації виділені: вітродетриніт (гумодетриніт вугілля бурого), інертодетриніт та ліптодетриніт. Розмір частинок вітродетриніту – менше 10 мкм, інертодетриніту – менше 20 мкм, ліптодетриніту – 2-3 мкм (ISO 7401-1-84). Д. присутній майже у всіх типах вугілля викопного у різних поєднаннях та співвідношеннях. Д. в пластах вугілля складає шари різної потужності, рідше – пласти в цілому. Син. - атрит.

ДЕТРИТ, *детрит, **detritus, ***Detrit - 1) Нагромадження уламків гірських порід, що складаються з скелетів безхребетних тварин, кісток хребетних тварин. 2) Сукупність завислих у воді та осілих на дно водойм дрібних (декілька мкм - декілька см) нерозкладених частинок рослинних і тваринних організмів або їхніх виділень. Розрізняють тонкодетритовий та грубодетритовий Д.

ДЕФЕКТ, *дефект; **defect, flaw; ***Defekt, Fehler, Mangel вада, хиба, недолік, пошкодження.

ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ, *дефекты в кристаллах, **crystal defects, lattice imperfection; ***Defekte in Kristall - підрозділяються на мікродефекти (порушення періодичності в розташуванні атомів, йонів та молекул у кристалічній структурі) і макродефекти (тріщини і т.і.). Виникають при рості кристалів, зокрема внаслідок наявності домішок, а також під впливом механічних та теплових дій, електричних та магнітних полів та йонізуючих випромінювань. Підрозділяються на точкові, лінійні, площинні (двомірні) та об’ємні. Д.в.к. суттєво впливають на фізичні властивості кристалів. Див. також дислокації.

ДЕФÈКТОМЕТРІЯ, *дефектометрия, **defectometry; ***Defektometrie – визначення типу, розмірів та орієнтації дефектів. ДСТУ 2865-94.

ДЕФЕКТОСКОП, *дефектоскоп; **flaw detector, non-destructive testing instrument; ***Defektoskop, Fehlersuchgerät – засіб (прилад) неруйнівного контролю для виявлення та оцінки внутрішніх і поверхневих дефектів матеріалів та виробів.

ДЕФЕКТОСКОПІЯ, дефектоскопия; **flaw detection, non-destructive test(ing); ***Defektoskopie, zerstörungstreie Werkstoffprüfung – неруйнівний контроль якості матеріалів і виробів з метою виявлення внутрішніх і прихованих дефектів металевих і неметалевих матеріалів і виробів та визначення місця їх розташування (без їх руйнування фізичними методами). Д. проводиться з допомогою дефектоскопів і здійснюється при спорудженні трубопровідних та резервуарних конструкцій для виявлення внутрішніх дефектів у зварних з’єднаннях. Проводиться в польових умовах. Розрізняють дефектоскопію магнітну, рентгенівську, гамма-дефектоскопію і ультразвукову. У гірничій справі Д. найчастіше використовується при спорудженні трубопроводів та резервуарів.

ДЕФІНІЦІЯ, *дефиниция, **definition, ***Definition - коротке визначення якогось поняття.

ДЕФЛАГРАЦІЯ, *дефлаграция, **deflagration, ***Deflagration – те ж саме, що й вигорання вибухових речовин.

ДЕФЛЕКТОР, *дефлектор, **deflector, ***Deflektor - 1) Пристрій, яким змінюють напрям потоку рідини, газів тощо. 2) Витяжний пристрій на вентиляційній шахті або димарі.3) Прилад для вимірювання й усунення девіації магнітних компасів.

ДЕФЛОКУЛЯНТ, *дефлокулянт, **deflocculating agent, deflocculant, ***Entflocker, Dispergens, Dispergiermittel - хім. реаґент, що запобігає флокуляції (або руйнує флокули) глинистих частинок бурового розчину. Як Д. застосовують неорганічні та органічні речовини: лігносульфонати, гумати, високомолекулярні полімерні сполуки. Витрати Д., як правило, 0,1-0,2%.

ДЕФЛЯЦІЯ, *дефляция, **deflation, wind erosion, ***Deflation, äolische Erosion, Abblasung - в геології процес руйнування вітром гірських порід та розвіювання продуктів їх вивітрювання. Синонім Д. - видування.

ДЕФОРМАЦІЯ, *деформация; **deformation, strain; ***Deformung, Deformation, Verformung – зміна розмірів і форми твердого тіла під дією зовнішніх сил (навантажень) або яких-небудь інших впливів (напр., температури). Розрізняють деформації: а) пружну (або оборотну), якщо тіло після усунення впливів, що спричинили деформацію, повністю відновлює свою початкову форму і розміри (внаслідок накопиченої потенціальної енергії); б) пластичну, коли після усунення прикладених сил або інших впливів тіло не відновлює свою початкову форму і розміри (робота зовнішніх сил переходить у теплоту); в) пружно-пластичну, при якій пружна деформація в тій чи іншій мірі супроводжується пластичною. Найпростіші види Д. - згин, зсув, кручення, розтяг-стиск.

ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНІ - деформації земної поверхні або масиву гірських порід у вертикальній площині, які виникають внаслідок нерівномірності осідання при підробці.

ДЕФОРМАЦІЇ ГОЛОВНІ ОСІ, *деформации главные оси; **principal axis of cubic strain; ***Hauptachse der Deformung – три осі елементарного об’єму рідини, що рухається, які і після деформації цього об’єму залишаються взаємно перпендикулярними. На відміну від елементарного об’єму твердого тіла, рух елементарного об’єму рідкого тіла може бути зображений як сума не двох видів руху, а трьох: поступального, обертального й деформаційного; при наявності деформаційного руху змінюється форма даного елементарного об’єму рідини.

ДЕФОРМАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РОЗТЯГУ АБО СТИСКУ - відношення різниці довжин інтервалу в горизонтальній площині мульди зрушення до його початкової довжини. В будь-якій точці мульди зрушення горизонтальні деформації у напрямі простягання, у напрямі падіння, у загальному напрямі.

ДЕФОРМАЦІЇ ГРАНИЧНІ - такі деформації земної поверхні під впливом гірничих робіт, перевищення яких може викликати аварійний стан підроблювальних споруд та спричинення загрози, небезпеки для життя людей.

ДЕФОРМАЦІЇ ДОПУСТИМІ - деформації земної поверхні, які здатні викликати деякі пошкодження у спорудах, при яких для подальшої їх експлуатації за прямим призначенням достатньо проведення тільки поточних та налагоджувальних робіт.

ДЕФОРМАЦІЇ ІМОВІРНІСНІ - величини зрушень і деформацій земної поверхні, що визначаються умовно, коли календарні плани розвитку гірничих робіт відсутні.

ДЕФОРМАЦІЇ КРИТИЧНІ - деформації земної поверхні, які приймаються для визначення зони шкідливого впливу гірничих робіт на земну поверхню.

ДЕФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНІ - розраховані деформації земної поверхні під впливом гірничих робіт з урахуванням календарних планів розвитку гірничих робіт.

ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКОВІ - деформації, які отримують шляхом множення очікуваних чи імовірнісних деформацій на коефіцієнти перевантаження.

ДЕФОРМАЦІЇ СКОНЦЕНТРОВАНІ (ЗОСЕРЕДЖЕНІ) - деформації земної поверхні (горизонтальні й вертикальні), на невеликих (до 0,5 м) інтервалах мульди зрушення, які різко перевищують деформації на суміжних інтервалах. На ділянках зосередження таких деформацій часто виникають тріщини та уступи земної поверхні.

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *деформация горных пород, **rock deformation, ***Deformation von Gesteinen - зміна відносного положення частинок порід, що викликає зміни розмірів, об’єму, форми ділянок масиву гірських порід. Відбувається в результаті дії статичних (гірничий тиск) чи динамічних (тектонічні рухи) навантажень; викидів вугілля та газів, вибухових робіт, терміч. розширення, фазових перетворень, електрич. і магнітних впливів у процесі ведення гірничих робіт. Розрізняють пружні, пластичні та розривні деформації. При пружних Д.г.п. після зняття навантаження форма тіла відновлюється. Пластичні та розривні Д.г.п. незворотні. Більшість гірських порід при підвищенні навантажень зазнають всіх трьох стадій деформації. За переважним типом Д. всі г.п. поділяються на пружнокрихкі (кварцити, ґраніти), пружнопластичні (роговики, базальти) і пластичні (мармури, ґіпс). У глинистих порід пружна деформація практично відсутня.

ДЕФОРМАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ) НЕБЕЗПЕЧНІ - при відкритих гірничих роботах - деформації відвалів, уступів і бортів кар'єрів, а також прилеглої до кар'єра території, які можуть викликати аварії гірничо-транспортного обладнання і загрожують безпеці робіт у кар'єрах. Період небезпечних деформацій земної поверхні - період інтенсивних зрушень земної поверхні над відробленим простором з швидкістю осідання не менше 50 мм на місяць при пологому та похилому заляганні пластів і не менше 30 мм за місяць при крутому заляганні пластів. У період небезпечних деформацій можуть виникати значні пошкодження в підроблюваних спорудах.

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД АКТИВНА – процес деформації г.п., який характеризується тим, що в кожний наступний момент часу інтенсивність напруження в г.п. та інтенсивність їх деформації будуть перевищувати значення деформації для попереднього моменту часу.

ДЕФОРМІВНІСТЬ, *деформируемость; **déformability; ***Verformbarkeit, Formänderungsvermögen – властивість тіла змінювати форму або розміри під впливом прикладених сил чи нагрівання.

ДЕЦИ..., *деци...,**deci…, ***Dezi… - у складних словах відповідає поняттю "десята частина".

ДЕЦИБЕЛ, *децибел, **decibel, ***Dezibel - логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у радіотехніці, електротехніці, акустиці; 1 дб дорівнює 0,1 бела.

ДЕШЛАМАЦІЯ - Див. знешламлювання.

ДЖЕМСОНІТ, *джемсонит, **jamesonite, ***Jamesonit - мінерал підкласу сульфосолей. Стибіїста сульфосіль свинцю і заліза ланцюжкової будови. Склад: Pb4FeSb6 S14. Сингонія моноклінна, спайність довершена. Тв. 2-3. Густина 5,5-6,0. Колір свинцево-сірий до залізно-чорного. Блиск металевий. Крихкий. Другорядна свинцева руда. Зустрічається у гідротермальних поліметалічних родовищах разом з галенітом, кварцитом і різними сульфоантимонітами. Рідкісний.

ДЖЕРЕЛА ГАЗОВИДІЛЕННЯ В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, *источники газовыделения в горные выработки, **sources gas emission, sources gas evolution, ***Gasentwicklungsquellenin die Grubenbaue, Gasausscheidungsquellen in die Grubenbaue - гірські породи (кам'яне вугілля ), що виділяють газ у підземні виробки (свердловини). На вугільних шахтах є такі Д.г.г.в.: вугільні пласти що розробляються; суміжні газоносні пласти і пропластки, які не розробляються, або виймаються з відставанням; вмісні породи. Основними джерелами є вугільні пласти. В умовах рудників основні джерела — вміщуючі тріщинуваті породи, рідше – корисна копалина.

ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ, *источники пылеобразования, **sources of dust, ***Staubbildungsquellen, Staubentwicklungquellen - поділяються на первинні — машини, механізми та операції, при роботі яких утворення пилу відбувається внаслідок механічного руйнування гірських порід, і вторинні — джерела, що виділяють в рудникову атмосферу раніше утворений або той пил, що раніше осів (навантаження, транспортування, скреперування та випуск гірничої маси, механічне і пневматичне закладання, екскаваторні та бульдозерні роботи і т. ін.).

ДЖЕРЕЛО, *источник; **source; ***Quelle – природний вихід підземних вод на земну поверхню. Розрізняють Д. постійні, сезонні, тимчасові, прісні, мінералізовані, солоні, гарячі і холодні. Часто Д. - центр, з якого рідина витікає по радіусах безперервно й однаково у всіх напрямах.

ДЖЕСПІЛІТ, *джеспилит, **jaspilite, ***jaspilit - тонкосмугастий залізистий кварцит, що складається з магнетито-гематитових і кварцових прошарків; залізна руда. Вміст заліза в Д. - 20-40%. В Україні є в Криворізькому залізорудному басейні.

ДЖОУЛЬ, *джоуль, **joule, ***Joule - одиниця роботи або енергії в Міжнародній системі одиниць, яка дорівнює роботі сили в 1 Н на шляху 1 м. Від прізвища англійського фізика Дж.-П. Джоуля.

ДЗВОНОВА РУДА - застаріла назва станіну.

ДЗЕРКАЛО КОВЗАННЯ (ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ), *зеркало скольжения, **glide plane, fault polish, slickenside; ***Harnisch, Reibungsspiegel, Sprungkluft - гладка, відполірована і покрита борознами поверхня гірських порід, що виникла при терті тектонічних блоків, які ковзають вздовж площини розлому при розривних порушеннях.

ДИВЕРҐЕНТНА ГРАНИЦЯ (МЕЖА), *дивергентная граница, **divergent boundary, ***Divergenzgrenze – в геології – границя (межа) літосферних плит від якої дві плити розходяться – рухаються віддаляючись один від одного, в результаті чого утворюється нова кора.

ДИВЕРҐЕНЦІЯ, *дивергенция, **divergence, ***Divergenz – 1) Розходження ознак і властивостей. 2) Д. векторного поля - сума частинних похідних проекцій на координатні осі за змінними цих же осей векторної функції, яка описує дане поле. Д. - одна зі скалярних характеристик векторного поля. З практичної точки зору знак Д. поля в точці характеризує наявність джерела (додатна Д.) чи стоку (від′ємна Д.), числова ж величина Д. характеризує щільність поля в даній точці. Причому, у гравітаційному полі Д. дорівнює його щільності, помноженій на 4π, у електростатичному - щільності зарядів, помноженій на 4π (теорема Гаусса). Поле, для якого Д. в кожній точці дорівнює нулеві, називається соленоїдним.

ДИЗЕЛЕВОЗ РУДНИКОВИЙ, *дизелевоз рудничный, **mine diesel car, ***Grubendieselfahrzeug - підземний локомотив з двигуном внутрішнього згоряння і спеціальними каталізаторами та фільтрами для допалення на вихлопі оксиду вуглецю та поглинання отруйних продуктів згоряння палива.

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЕЙВОЗ, *дизель-троллейвоз, **Diesel-trolley car, ***Dieselelektrolok - кар’єрний вантажний самоскид або тягач з причепом, який оснащено дизель-генераторними установками, а також тяговими електродвигунами, які живляться від контактної мережі за допомогою штангового струмознімача. На магістральних дорогах кар’єру тяга Д.-т. забезпечується електродвигунами, а під час руху тимчасовими дорогами (вибої, робочі майданчики, уступи та ін.) - власною дизель-генераторною установкою. Д.-т. мають можливість працювати на кар’єрах з затяжними схилами (до 80...100 о/оо). У порівнянні зі звичайними кар’єрними автосамоскидами однакової вантажопідйомності Д.-т. мають більшу швидкість руху на крутопохилих трасах, забезпечуючи зниження вартості транспортування на 15-20%. Застосування подвійного постачання енергії значно знижує витрати на паливо, однак вимагає спорудження тягових підстанцій та системи контактної мережі. Д.-т. раціонально застосовувати на великих високопродуктивних кар’єрах. В.М.Маценко.

ДИЗ’ЮНКТИВ, *дизъюнктив, **disjunctive, ***Disjunktiv - те ж саме, що і диз’юнктивні дислокації.

ДИЗ’ЮНКТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ (ПОРУШЕННЯ), *дизъюнктивные дислокации, **disjunctive break, disturbance, fracture, ***Disjunktivbrüche, Disjunktivstörungen - порушення первинного залягання верств гірських порід із розривом їх суцільності. Являють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо. Пов’язані переважно з горотвірними та складкотвірними рухами. За походженням Д.п. поділяють на нетектонічні і тектонічні. По відношенню до складчастих та ін. тектонічних структур можуть бути крайовими або граничними, внутрішніми і наскрізними, за глибиною проявів - приповерхневими або глибинними. Відомі генетичні, геометричні, змішані і ін. класифікації. Деякі з них названо за прізвищами їх авторів, напр., геометричні класифікації П.К.Соболевського, В.І.Баумана, І.М.Ушакова тощо. Найбільш зручною і повною є геометрична класифікація П.К.Соболевського. В ній тип порушення визначається в залежності від кута β, відрахованого за напрямом, протилежним напрямові годинникової стрілки, від лінії падіння зміщувача до напряму переміщення порід висячого боку (умовно вважається, що породи лежачого боку нерухомі). Розрізнюють чотири основних типи порушень (скид, підкид, зсув, перезсув) та чотири проміжних (скидо-зсув, скидо-перезсув, підкидо-зсув, підкидо-перезсув). При пологому падінні зміщувача вживають спрощену класифікацію, для якої всі порушення в бік падіння зміщувача називають скидами, а в бік підняття – насувами. При скиді породи висячого боку, які лежать вище поверхні зміщувача, пересуваються по ній вниз по поверхні розриву. Перезсув - порушення залягання гірських порід з розривом їх суцільності і горизонтальним переміщенням порід висячого боку в напрямі, протилежному напрямку простягання зміщувача. Зсув - горизонтальне переміщення порід висячого боку в напрямі простягання зміщувача.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...