пошук:  

>> Білецький В.С. (ред.): Гірничий енциклопедичний словник, т.1 / 35.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

ЙОГАННІТ, *иоганнит, **johannite, ***Johannit - мінерал, водний сульфат урану та міді. Склад: Cu(UO2)2(SO4)2 (OH)2*6H2O. Сингонія триклінна. Кристали призматичні або таблитчасті. Тв. 2-2,5. Густина 3,3. Колір смарагдово-скляний до яблунево-зеленого. Риска світла. Прозорий до напівпрозорого. Гіркий на смак. Зустрічається в зоні окиснення рудних родовищ як продукт зміни уранініту. Рідкісний. Відомі знахідки в Чехії (Яхімов), Англії (Корнуолл), Габоні (Мунана) та в США (шт. Колорадо).

ЙОГАНСЕНІТ, *йоxансенит, **johannsenite, ***Johannsenit - мінерал, силікат кальцію та магнію, група піроксенів. Склад: 4[Ca,Mn,Si2O6]. Mn може заміщатися Fe2+. Сингонія моноклінна. Зустрічається у вигляді стовпчастих та радіально-променевих аґреґатів. Блиск скляний. Тв. 6. Густина 3,44-3,55. Колір від червоного до сіруватого та зеленого. Риска безбарвна. Знаходять в асоціації з бустанітом і родонітом. Зустрічається в зоні метасоматично змінених вапняків. Рідкісний. Відомий у Японії (префектури Фукуі та Окаяма), в Мексиці в р-нах Пуебло та Ідальго, в США (шт. Нью-Мехіко та Нью-Джерсі).

ЙОГАЧИДОЛІТ, *йогачидолит, **johachidolite, ***Johachidolitмінерал, водний флуороборат натрію, кальцію та алюмінію острівної будови – Са3Na2Al4 [(F, OH)BO3]5. Форми виділення – зерна і пластинчасті маси. Густина – 3,4. Тв. – 6,5-7. Безбарвний і прозорий. Зустрічається в нефелінових жилах округу Йогачідо, Корея.

ЙОД, *йод, **iodine; ***Jod - хімічний елемент, символ І, ат. н. 53; ат. м. 126,9045. Кристали чорно-сірого кольору з металічним блиском; належить до галогенів. Погано розчинний у воді, розчиняються у спирті та йодитах. Й. дуже розсіяний елемент, його кларк 4·10-5%. Найбільші концентрації Й. в нафт. водах (3•10-3%) і мор. воді (0,06 мг/мл). Власне йодних мінералів мало. Найбільш відомі - лаутарит Са(ІО3)2 та йодаргірит AgI. Мінерали Й. легко розчинні, тому Й. легко вилуговується з г.п., переноситься в моря, де частково нагромаджується у водоростях-ламінаріях. Застосовують Й. та його сполуки в медицині, аналітичній хімії, фотографії тощо.

ЙОДАРГІРИТ, *йодаргирит, **jodargyrite, ***Jodargyrit – мінерал, йодид срібла координаційної будови. Формула: AgI. Склад у %: Ag – 45,95; I – 54,05. Домішки: Сl, Br. Сингонія гексагональна. Густина 5,69. Тв. 1,5. Безбарвний, блідо-жовтий, жовтий, коричневий. Риска жовта. Блиск смолистий до алмазного. Гнучкий. Вторинний мінерал зони окиснення срібних родовищ. Рідкісний.

ЙОДАТИ, *йодаты, **iodates, ***Jodate - мінерали, солі Ca, Pb i Cu йодистої кислоти HJO3. Кристалічні, розчинні у воді. Приклад Й. – мінерал лаутарит Ca(IO3)2.

ЙОДИДИ ПРИРОДНІ, *йодиды естественные, **native iodides; ***naturliche Jodide - хімічні сполуки йоду з іншими елементами (солі йодистоводневої кислоти), напр. йодистий натрій. Зустрічаються як вторинні мінерали в зоні окиснення сульфідних родовищ. Найбільш поширені маршит Cul і йодаргірит Agl. Структура маршиту схожа на структуру сфалериту. Забарвлений в різні відтінки жовтого кольору. Тв. 2,5. Густина 5,6. У йодаргіриту структура типу вюрциту; блиск алмазний. Тв. 1-1,5. Густина 5,5-5,7. Колір жовтий, різних відтінків; прозорий. Всі Й.п. утворюються в умовах посушливого клімату в зоні окиснення сполук Сu, Аg, Нg. Застосовують Й.п. у медицині, фотографії тощо.

ЙОДОМЕТРІЯ, *йодометрия, **iodometry, ***Yodometrie - метод титріметричного кількісного аналізу, що ґрунтується на реакціях окиснення відновлення, де основним реаґентом є йод. Використовують для визначення відновників (сірководню, солей 2-валентного олова та ін.), які відновлюють елементний йод до йонів, та окиснювачів (перекисів, хромової та марганцевої кислот, солей 2-валентної міді та 3-валентного заліза), які окиснюють йони йоду до елементного йоду. Робочими розчинами при титруванні є розчини йоду та тіосульфату натрію, індикатором – крохмаль.

ЙОН, *ион, **ion, ***Ion - електрично заряджена частинка речовини, що утворилася з атома або атомної групи внаслідок втрати або приєднання до них електронів. Позитивно заряджені йони - катіони, неґативно заряджені - аніони. Йони можуть існувати самостійно у всіх аґреґатних станах речовини, в електричному полі здатні бути переносниками струму (катіони міґрують до неґативного електрода - катода, аніони - до позитивного, анода). У розчинах, зокрема, утворюються в результаті електролітичної дисоціації, причому звичайно виникають комплекси йонів з розчинником.

ЙОНІЗАТОР, *ионизатор, **ionizer, ***Ionisator - 1) Те, що спричиняє йонізацію (рентгенівське проміння, гамма-проміння тощо). 2) Прилад для йонізації (напр., повітря в приміщенні).

ЙОНІЗАЦІЙНИЙ, *ионизационный, **ionization, ionizing, ionic, ***Ionisations - пов'язаний з йонізацією (напр., й-на камера, й-ний манометр, й-ний вакуумметр тощо).

ЙОНІЗАЦІЯ, *ионизация, **ionization, ionizing, ***Ionisierung, Ionisation - утворення електрично заряджених частинок   йонів з електрично нейтральних частинок середовища. Може здійснюватися шляхом відриву від молекулярної частинки одного або декількох електронів з утворенням йона або за рахунок переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними зарядів. Ступінь Й. – відношення числа йонів до числа нейтральних частинок в одиниці об’єму. Енергія, необхідна для відриву електрона, називається енергією йонізації. Потенціал Й. – фізична величина, що визначається відношенням енергії, необхідної для одноразової йонізації атома (молекули), до заряду електрона; характеризує міцність зв’язку електрона. Й. в електролітах відбувається в результаті розчинення при розпаді молекул розчиненої речовини на йони (електролітична дисоціація); в газах – в результаті відриву від атома або молекули одного або декількох електронів під впливом зовнішніх чинників; в твердих тілах – в результаті переходу електронів з валентної зони або з домішкових рівнів в зону провідності. Й. викликається дією світла (фотойонізація), електронним ударом, тепловим рухом (термойонізація), дією ел. поля та ін.

ЙОНІЗУЮЧИЙ, *ионизирующий, **ionizing, ***ionisierend, ionisiere - той, що спричинює йонізацію; й - ч е в и п р о м і н ю в а н н я   потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній йони. До йонізуючого випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-проміння, рентгенівське (пулюєве) проміння.

ЙОНІТИ, *иониты, **ionites, ion exchangers; ***Ionenaustauschere - тверді нерозчинні природні або штучні матеріали, здатні до обміну йонами в розчинах електролітів. За типом йоногенних груп розрізняють к а т і о н і т и та а н і о н і т и. Й. використовують для вилучення або розділення різних елементів, очищення води та в аналітичних дослідженнях. Найважливіша група синтетичних Й. – йонообмінні смоли. Інша назва   й о н о о б м і н н и к и. Див. сорбенти.

ЙОННА ФЛОТАЦІЯ - Див. флотація йонна.

ЙОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, *ионная связь, **ionic bond, ***Ionenbindung - вид хімічного зв’язку, зумовлений перенесенням валентних електронів з одного атома на інший (з утворенням йонів) і електростатичною (кулонівською) взаємодією між ними. Утворюється між атомами або групами атомів зі значною різницею в електронегативностях. Характерний для сполук металів з найтиповішими неметалами.

ЙОНОСЕЛЕКТИВНО-ЕЛЕКТРОДНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОД, *ионоселективно-электродные методы анализа вод, **ionicselective-electrode methods analysis of waters, ***ionoselektive Elektroden-Wasseranalyseverfahren – базуються на явищі вибіркової реакції мембранних електродів, виготовлених із спеціальних (для даного елемента) речовин. Після занурення електродів у розчин, який аналізується, внаслідок руху йонів у мембрані виникає потенціал, якісна характеристика якого залежить від концентрації йона, який визначається.

ЙОРДАНІТ, *иорданит, **jordanite, ***Jordanit – арсенова сульфосіль свинцю координаційної будови – Pb5As2S8. Склад у %: Pb – 71,90; As – 10,30; S – 17,80. Сингонія моноклінна. Густина – 6,38. Тв. – 3,5. Колір свинцево-сірий. Злом раковистий. Крихкий. Риса чорна. Непрозорий. Рідкісний гідротермальний мінерал.

ЙОРЖ, *ерш; **grab, brush; ***Rohrreiniger – інструмент у вигляді стержневої щітки для послаблення спресованого клубка канату (кабелю) у свердловині шляхом його обертання за невеликих навантажень.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...