пошук:  

>> Білецький В.С. (ред.): Гірничий енциклопедичний словник, т.1 / 37a.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

КАРБОНАТНІ ПОРОДИ, *карбонатные породы, **calcareous rocks; ***Karbonatgesteіne - гірські породи, складені в осн. карбонатами природними. До цієї групи можуть бути віднесені всі г.п., що складаються з кальциту, арагоніту, доломіту, магнезиту, сидериту, анкериту, родохрозиту, вітериту і інш. Осн. мінерали, що складають К.п.: кальцит, доломіт, магнезит. У К.п. майже завжди присутні глиниста і органіч. речовина, кварц, часто глауконіт, пірит, фосфорит і т.д. Осн. маса К.п. утворилася осадовим шляхом в мор. і озерних басейнах. Виділяється 3 гол. генетич. типи К.п.: органогенні, хемогенні і уламкові. К.п. складають бл. 20 мас. % від усіх осадових утворень; вони відомі у відкладах різного віку, потужність пластів може досягати дек. сотень м. К.п. дуже різноманітні за речовинним складом, структурою і походженням, внаслідок чого серед них виділяють багато типів і різновидів. Осн. масу К.п. поділяють в залежності від вмісту в них кальциту і доломіту і від співвідношення карбонатної і теригенної складових на такі різновиди: вапняк [СаСО3 95 -100%, CaMg (CО3)2 5-0%]; доломітовий вапняк (відповідно 50-95% і 50-5%); вапняковий доломіт (5-50% і 95-50%); доломіт (0-5% і 100-95%). За вмістом СаСО3 і глини виділяють: вапняк (доломіт) (95-100% і 5-0%); глинистий вапняк (доломіт) (75-95% і 25-5%); мергель, доломітовий мергель (25-75% і 75-25%); вапнякову (доломітову) глину (5-25% і 95-75%); глину (0-5% і 100-95%). Різко відрізняється за структурою найбільш чистий різновид К.п. - крейда, що складається в осн. з тонких часток розміром 1-3 мк (залишки мор. водоростей кокколітофорид). К.п. належать до найбільш універсальних видів мінеральної сировини і застосовуються у багатьох галузях господарства. Найбільші споживачі К.п. - пром-сть буд. матеріалів (виробництво цементу, вапна, щебеню, штучного і облицювального каменю), чорна металургія (флюсові вапняки, вогнетриви) і с.г.(вапнування кислих ґрунтів і добавка до корму худоби та птахів). К.п. використовується в кольоровій металургії, хім., цукровій, целюлозно-паперовій, електротехн., парфюмерній і інш. галузях.

КАРБОНІЗАЦІЯ, *карбонизация, **carbonization, ***Karbonisierung – обвуглення і обвуглецьовування, процес зміни органічних решток тканин рослин та тварин, який супроводжується їх почорнінням, зменшенням вмісту водню й кисню та збільшенням вуглецю.

КАРБОНІЛЬНА ГРУПА, *карбонильная группа, **carbonyl group, ***Karbonylgruppe - група >С=О, яка є складовою частиною альдегідів, кетонів, хітонів, кислот. К.г. є електроакцепторним замісником. Виявляє слабкі основні властивості. Ідентифікується ІЧ-, УФ-спектроскопією та ЯМР.

КАРБОНІЛЬНИЙ, *карбонильный, **carbonyl, ***Karbonyl… - той, що має групу с=х.

КАРБОНОВИЙ, *карбоновый, **carbonіс, ***karbonisch, Karbon- - той, що стосується вуглецю – карбону.

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, *карбоновые кислоты, **сarboxylic acids, ***Karbonsäuren - органічні сполуки, що містять одну або декілька карбоксильних груп СООН. За кількістю цих груп розрізняють одноосновні (бензойна, оцтова кислота), двоосновні (щавлева, фталева) та багатоосновні (лимонна) К.к. До складу К.к. можуть входити також інші функційні групи, напр., -ОН, -NH2, C=O. К.к. значно слабкіші за мінеральні кислоти. Ароматичні карбонові кислоти сильніші за насичені аліфатичні. Утворюють солі та різні похідні речовини: галогенангідриди, аміди, складні ефіри. Мають різноманітне промислове застосування і велике біологічне значення.

КАРБУНКУЛ, *карбункул, **carbuncle, ***Karfunkel, Karfunkelstein – староукраїнська назва червоного ґранату, а також рубіну, піропу, альмандину червоного кольору; коштовний камінь. В укр. наук. літературі вперше описаний в лекції "Про камені та геми" Ф.Прокоповича (Києво-Могилянська академія, 1705-1709 рр.).

КАРДОКС, *кардокс, **cardox; ***Cardoxverfahren - безполуменеве висадження патронами Кардокс. Принцип дії базується на миттєвому перетворенні рідкої вуглекислоти, яка поміщена в сталевий патрон, в газоподібний стан за рахунок тепла нагрівального елемента.

КАРЕЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, *карельская складчатость, **Karelian folding, ***karelische Faltung – остання інтенсивна складчастість докембрію сх. частини Балтійського щита, яка в основному завершилася в межах 1900-1750 млн р тому.

КАР'ЄР, *карьер, **quarry, pit, open-pit mine, opencast, opencut, strip mine; ***Steinbruch, Tagebau, Grube, Tagebaubetrіeb - гірниче підприємство по видобутку рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом. Вугільні К. називають "розріз". Відкриті гірн. роботи відомі з епохи палеоліту. Перші великі К. з'явилися у зв'язку з будівн. у Древньому Єгипті пірамід. Пізніше в античному світі в К. у великих масштабах добувався мармур. Розширення області застосування відкритого способу розробки за допомогою К. стримувалося аж до поч. ХХ ст. відсутністю високопродуктивних машин для виймання і переміщення великих обсягів розкривних порід. На кінець ХХ ст. в К. добувається 95% буд. г.п., бл. 70% руд, 90% бурого і 20% кам'яного вугілля. К. - це система уступів (як правило, верхні - породні або розкривні, нижні – видобувні), посування яких забезпечує виймання гірн. маси в контурах кар'єрного поля. Трансп. зв'язки в К. забезпечуються постійними або ковзаючими з'їздами, а з поверхнею - траншеями. У процесі експлуата-ції відбувається переміщення робочих уступів, внаслідок чого збільшується вироблений простір. За допомогою розкривних робіт покривні породи переміщають у відвали, які іноді розміщують у виробленому просторі. При глиб. К. до 100 м з міцними вмісними породами в собівартості 1 м3 розкриву до 25-30% займають буропідривні роботи, 12-16% - екскавація, 35-40% - транспорт і 10-15% - відвалоутворення. Із збільшенням глибини К. частка витрат на транспорт збільшується до 60-70%.

Для буріння вибухових свердловин в К. застосовують важкі бурові станки масою до 100-130 т та легкі бурові станки. Осн. тип ВР - ґранульовані аміачно-селітряні ґрануліти, грамоніти (суміш селітри з тротилом) і водонаповнені (в обводнених свердловинах). Осн. виймально-навантажувальне обладнання при видобуванні вугілля і руди - електрич. екскаватори з канатним приводом і ковшем місткістю 15-30 м3 при довжині стріли до 26 м. Одночасно дуже поширені гідравліч. прямі мехлопати з ковшами місткістю 10-38 м3. Використовуються одноковшеві навантажувачі з ковшами місткістю 4-20 м3. На розкривних роботах впроваджуються все більш потужні мехлопати і драґлайни (напр., застосовується розкривна мехлопата масою 12 тис.т з ковшем місткістю 135 м3 при потужності привода 22 тис. кВт і драґлайн масою 12 тис.т з ковшем місткістю 168 м3 при довжині стріли 92 м). Потокова технологія на К. досягається застосуванням роторних екскаваторів (при діам. ротора 22 м і ковшах місткістю 6,6 м3 добова продуктивність машини до 240 тис. м3). На К. середньої і малої потужності високу ефективність показують компактні роторні екскаватори із зменшеними робочими параметрами. На К. з міцними породами найбільший обсяг перевезень здійснюється важкими автосамоскидами. Автосамоскиди вантажопідйомністю 100-155 т - поширений засіб транспорту завдяки їх маневреності, можливості долати круті схили. Експлуатуються і 200-300-тонні самоскиди. Для транспортування гірн. маси з К. застосовують залізничні тягові аґреґати зчіпною масою 360 т, думпкари вантажопідйомністю до 180 т. Застосовують самохідні кар'єрні дробарки на гусеничному, колісному і крокуюче-рейковому ходу з масою до 600 т і продуктивністю 5 тис. т. на год. Використання в К. дробильних аґреґатів дозволяє перейти до ширшого використання конвеєрних систем. Найбільший кар’єр в Україні — Інгулецький (до 34,8 млн.т руди на рік).

КАР'ЄР ГЛИБОКИЙ - див. глибокий кар'єр.

КАР’ЄРНЕ ПОЛЕ, *карьерное поле, **quarry field, open cast take; ***Grubenfeld, Tagebauteld im Tagebau - родовище корисних копалин (або його частина) з масивом порід, відведене для розробки одним кар’єром.

КАР'ЄРНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, *карьерный погрузчик, **open-pit loader, ***Tagebaulader - самохідна мобільна і маневрена навантажувально-транспортна машина циклічної дії, обладнана навісним робочим органом — ковшем, який шарнірно закріплений на кінці стріли. За способом розвантаження ковша К. н. поділяють на фронтальні, з боковим розвантаженням і з розвантаженням ковша назад, через себе.

КАР'ЄРНИЙ СКЛАД, *карьерный склад, **open pit storage; ***Tagebaulager - сховище к.к. насипного типу, що створюється безпосередньо на кар'єрі або поблизу. В залежності від призначення розрізнюють К.с. аварійні, усереднювальні, шихтувальні, перевантажувальні, готової продукції. Аварійний К.с. призначений для використання в періоди порушення ритмічності видобутку, інші - за функціональним призначенням.

КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, *карьерный транспорт, **open-pit transport, quarry haulage, quarry transport; ***Таgebauförderbetrieb, Tagebauförderung, Таgebautransport - комплекс засобів транспортування гірничої маси при відкритому способі розробки родовищ. Основними видами К.т. є: залізничний, автомобільний, конвеєрний або їхня комбінація. Рідше використовуються канатний, гідравліч. К.т., скреперні засоби доставки. Гірничу масу в кар’єрах також переміщують: скреперами, кар'єрними навантажувачами, бульдозерами, за допомогою гідравлічного транспорту, транспортно-відвальних мостів, потужних розкривних екскаваторів та драґлайнів, канатно-підвісних доріг, кабель-кранів та інших спеціальних транспортних засобів. Найпоширеніші види К.т. – залізничний та автомобільний. Рухомий склад першого складається з локомотивів та саморозвантажувальних вагонів, другого - автосамоскидів, вуглевозів, тягачів з причепами та напівпричепами, тролейвозів, дизельтролейвозів та дизель-електричних самоскидів. Конвеєрний К.т. є перспективним завдяки безперервності процесу, значній продуктивності установок і можливості транспортування матеріалу на великі відстані при куті нахилу на підйом до 18о. Конвеєри за призначенням та місцем розташування підрозділяють на вибійні (пересувні), передавальні (напівстаціонарні), підйомні (напівстаціонарні та стаціонарні), магістральні (стаціонарні) і відвальні (пересувні). Вибір виду К.т. визначається г.ч. характеристикою вантажу, що транспортується, відстанню транспортування, масштабом перевезень і темпами їх розвитку. Є.М. Сноведський.

КАР’ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ КОМБІНОВАНИЙ, *каръерный транспорт комбинированный, **combined open-pit transport; ***kombinierter Tagebautransport - сукупність дек. видів транспорту, послідовно розташованих, взаємозалежних і працюючих в єдиному трансп. ланцюгу кар'єру. К.т.к. набув поширення з 1950-х рр., що було викликано збільшенням глибини кар'єрів. Для К.т.к. характерне використання кожного з видів транспорту в оптимальних для нього умовах. Системи К.т.к., як правило, мають три ланки: транспорт у межах кар'єру, підняття на поверхню, транспорт на поверхні до пунктів розвантаження (відвалу, збагач. ф-ки, залізничної станції): 1) Найбільш поширені види включають використання в межах кар'єру автомобільного (рідше залізничного) транспорту; для видачі гірничої маси на поверхню служать конвеєри або скіповий підйом. Частіше за все на великих кар'єрах застосовується комбінація автомобільного і залізничного транспорту. Автомобілі застосовуються, як правило, з глибини 150-180 м. При цьому відстань перевезень автомоб. транспортом складає 0,5-1,5 км, а залізничним, включаючи шлях на поверхні, зростає до 8-10 км і більше. 2) Автомобільно-конвеєрний транспорт найбільш поширений на кар'єрах з міцними скельними породами і рудами. Введення автомоб.-конвеєрного найбільш доцільний з глибини розробки 80-150 м, дальність транспортування автосамоскидами - до 1,5 км, а конвеєрами - до 3 км. Конвеєрами, що розташовуються по борту кар'єрутраншеях, напівтраншеях) або у спеціально пройдених підземних виробках (похилих стовбурах), гірн. маса видається на поверхню для переміщення на збагач. ф-ку або перевантаження в інш. вид транспорту. Конкурентоздатність автомобільно-конвеєрного транспорту зростає із збільшенням виробничої потужності і глибини кар'єру. На більшості кар'єрів глиб. понад 200-250 м автомобільно-конвеєрний транспорт стає на 10-15% економічно більш вигідним, ніж автомоб.-залізничний. Вантажопотік при автомобільно-конвеєрному транспорті складає 18-20 млн. т і більше. 3) Залізнично-конвеєрний транспорт використовується при великих розмірах кар'єрів в плані і значній їх глибині (понад 150-180 м). Однак такі умови зустрічаються порівняно рідко. Величина вантажопотоку при введенні комбінації залізнично-конвеєрного транспорту - 20-25 млн. т і вище. 4) Автомобільно-скіповий транспорт дає можливість транспортувати скіпами крупнокускову висаджену скельну гірн. масу вгору по борту кар'єру під кутом до 45 о і в шахтних стовбурах - до 90 о. Він доцільний у порівняно глибоких кар'єрах (до 350-400 м) з малими розмірами у плані. Скіпові підйомники встановлюють при глибині кар'єру 50-100 м. Величина вантажопотоку - 8-10 млн. т. 5) Крім осн. видів К.т.к., відомі комбінації автомоб. транспорту з гравітаційним, канатним, гідро- і пневмотранспортом та інш. Вони практично не поширені.КАР'ЄРНІ ВОДИ, *карьерные воды, **pit water; ***Tagebauwasser - дощові (переважно зливові), талі і поверхневі води, що потрапляють безпосередньо у вироблений простір кар'єру, а також підземні води, що надходять у підземну дренажну систему або на укоси і дно кар'єру. Об'єм К.в. визначається кількістю атмосферних осадів, витратою талих вод, площею водозбору, коеф. поверхневого стоку, водопровідністю водоносних горизонтів, а також ефективністю роботи дренажних систем і баражних завіс. На деяких вугільних і залізорудних кар'єрах об'єм вод, що відкачуються, досягає 20-30 млн. м3 на рік. К.в. забруднюються механіч. частками і хім. сполуками шляхом розмивання розкривних відвальних порід і к.к., а також мінеральними маслами, лугами, фенолами і інш. речовинами, що використовуються при роботі бурової, розкривної, добувної і трансп. техніки. К.в. очищають від механіч. домішок в гол. водозбірнику кар'єру, а остаточно (до гранично допустимих величин) - у ставку-відстійнику на поверхні. Хімічно і бактеріологічно забруднені К.в. підлягають біол. очищенню їх перед скиданням у поверхневі водостоки.

КАР’ЄРНІ ЕКСКАВАТОРИ-ЛОПАТИ, *карьерные экскаваторы-лопаты, **shovels for open-cast mines, ***Abbaubagger: Tiefbaggerschaufel und Löffel-Hochbagger - пряма і зворотна лопата, призначені для розробки і навантаження в транспортні засоби корисних копалин. Приклад вітчизняних К.е.-л. – екскаватори типу ЭКГ-5Н, ЭКГ-10Н, ЭВГ-15, ЭВГ-35.65М виготовлення Новокраматорського машинобудівного заводу. Їх параметри: ємкість ковша 5-35 м3; робочий цикл 23-83 с; довжина стріли 10,5-65 м; радіус копання 14,5-65 м; радіус вивантаження 12,3-62 м; висота копання 10,3-40 м; висота вивантаження 6,7-45 м; робоча маса 200-3850 т.

КАР'ЄРУ ЕЛЕМЕНТИ, *карьера элементы, **open-pit elements, ***Tagebauelemente — сукупність геометричних параметрів, що обмежують вироблений простір кар'єру. К.е. є: робочий і неробочий борти, підошва кар'єру, верхній та нижній контури кар'єру, уступи, площадки, кути схилу борту кар'єру, межі кар'єру.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...