пошук:  

>> Оліфіренко В.В.: Програма курсу української літератури за вибором (факультативу)

У розділах: [Лiтературознавство] [Освiта, учбові заклади]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

 

Автор програми В.В.Оліфіренко

Українське суспільство висуває важливі завдання соціокультурного становлення молодої людини та формування національно свідомого громадянина незалежної України. У цьому зв'язку важливе місце посідає вимога вивчати творчість письменників , які творили за межами України. Такий підхід до вивчення літератури є надзвичайно актуальним не лише для «шкільного літературознавства», але й для академічних літературознавчих установ, які поволі починають переборювати штучний поділ української літератури на «материкову» та «діаспори». Українська література, де б її творці не знаходились , віднині постає у вітчизняному літературознавстві як єдина національна художня цілісність.

Оновлені програми 1998 р.з літератури ставлять конкретні і відповідальні завдання щодо вивчення творів «західної української діаспори», на жаль, залишаючи поза увагою здобутки письменників « діаспори східної». Спадщина українських письменників Кубані, землі якої межують з Україною , з Донбасом, поки що є terra incognito і для шкільного, і для вузівського вивчення. Разом з тим процес дослідження творчості українських письменників Кубані розгортається як серед вчених діаспори (В.Дроздовський, В.Орел, В. Чумаченко, Ю.Шевельов та ін.), так і в Україні( С.Крижанівський, Л.Бойко, В.Бурбела та ін.). Накопичений дослідницький матеріал про життєвий і творчий шлях цих письменників створює об'єктивні можливості до побудови навчальної педагогічно-методичної системи вивчення української літератури Кубані в загальноосвітній школі.

Пропонований курс поглиблює основний програмний матеріал з літератури , що вивчається в школі: збагачує школярів знаннями про функціонування української літератури за межами метрополії, розширює знання та вміння з аналізу літературного твору, розкриває спадкоємність традицій славного Запорізького козацтва в діяльності Кубанського війська, виховує у школярів гордість за здобутки рідного народу в галузі культури.

Даний курс зорієнтовано на школи, гімназії та ліцеї, в яких приділяється серйозна увага збагаченню знань школярів здобутками української літератури.

Основними методами вивчення курсу є лекція вчителя (або вченого з вищого навчального закладу), семінарські заняття та підсумкова учнівська конференція, а також самостійна робота школярів. До кожного заняття подаються питання на закріплення вивченого матеріалу та пропонуються для поглибленого вивчення теоретичні поняття з літератури.

Передбачувані результати вивчення курсу «Українська література Кубані: кінець ХУШ - початок ХХ-го ст.»:

Учні розширюють уявлення про географію творчості українських письменників кінця ХУШ - початку ХХ-го століття, зокрема письменників східної української діаспори—Кубані, про тематичне та жанрове різноманіття творчості українських письменників на етнічних українських землях.

Учні поглиблюють знання про принципи періодизації літературного процесу, особливості розвитку напрямів в українському письменстві, про українську поему початку Х1Х ст., традиції українського романтизму та реалізму, про явище українського модернізму та про козацьку тематику в художньому слові. Українська література сприймається як цілісне й органічне явище без штучного поділу на «материкову» та «діаспори».

У старшокласників формується почуття поваги до представників свого народу, де б вони не жили і не творили; курс сприяє поступовому позбавленню негативного почуття меншовартості та прищепленню гордості за культурні здобутки свого народу.У допомогу вчителям, які будуть вести пропонований курс, надаються посібники з історії Кубані —Д.Білий «Малиновий клин» та посібник-хрестоматія Оліфіренка В.В. і Чумаченка В.К. «Козак Мамай» і затверджена Лабораторією вивчення української літератури Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України програма курсу«Українська література Кубані : кінець ХУШ - початок ХХ ст. для учнів 9-11 кл.»(автор В.В.Оліфіренко).Деякі тексти до курсу вчителі зможуть знайти за джерелами, вказаними у додатку до програми.Заняття No1.

Вступ. Поняття про українську художню літературу, історичні етапи її становлення від княжих часів до ХХ- го ст. Історично-культурний зв'язок творчості українських письменників східної діаспори —Кубані з літературою «великої» України.

Огляд літературної спадщини А.Головатого, Я.Мішковського ,Я. Кухаренка, В.Мови(Лиманського), І.Подушки, Я.Жарка, В.Потапенка, О. Півня, П.Капельгородського , Ф. Шербини та ін.

Творчі зв'язки з Кубанню діячів української культури Т.Шевченка, Марка Вовчка, О.Кониського, М.Лисенка , М.Дикарева, М.Вороного, В.Самійленка, Д.Яворницького, О.Кошиця, П.Демуцького, Д.Ревуцького, А.Кащенка, І.Карпенка-Карого та ін.

Мета і завдання обраного учнями курсу «Українська література Кубані: кінець ХУШ -поч. ХХ-го ст.».

Питання для перевірки засвоєного матеріалу

Які зв'язки існували між Кубанню та Україною з кінця ХУШ ст. до початку ХХ-го ст.? Розкрити історично-культурні зв'язки творчості українських письменників Кубані з літературними надбаннями письменників України.Заняття No2.

Згадки про Тмутороканське князівство в «Слові о полку Ігоревім». Історичні умови заселення Кубані українцями. Переселення козаків-запорожців на Кубань після зруйнування Січі ( 1792 - 1994). Розвиток військових і культурних традицій українського козацтва в нових умовах. Нові хвилі переселення з України на Кубань у Х1Х ст.

Життєвий і творчий шлях першого кубанського поета - писаря Війська Запорізького, кошового отамана Чорноморського козацького війська Антона Андрійовича Головатого. Віршові твори «Великодній вірш на 1781 р.», «Ой, Боже наш, Боже, Боже милостивий..», «Ой, годі нам журитися, пора перестати..» («Пісня Чорноморського війська»). Відображення у віршах тогочасного українського життя. Картини раю — втілення суспільних прагнень поневоленого українського народу. Зведення релігійних ідеалів на побутовий рівень. Виявлення у віршах ставлення козаків до зруйнування Запорізької Січі , програма життя на нових землях. Роль віршів у становленні писемної української літературної традиції на Кубані. Популярність їх як пісень серед козацтва.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про особливості українського віршування у кінці ХУШ ст.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

У якому зв'язку згадується Тмутороканське князівство у «Слові о полку Ігоревім»? Причини переселення козаків-запорожців у кінці ХУШ ст. на Кубань?Яким є внесок А.Головатого в українську літературу? Чому А.Головатого вважають засновником української кубанської літератури?Заняття No3 - 4

Нерозривний зв'язок усної поезії з історією народу, його громадським і родинним побутом .Фольклор як основа для розвитку всіх видів мистецтва — літератури, театру, музики, живопису.

Жанрові особливості і тематичні цикли побутуючих на Кубані українських пісень:

Історичні пісні. « Ой, на горі та женці жнуть...», « У неділю рано пораненьку...», «Ой, п'є Байда...», «Гей, у суботу та під неділю», «Дарувала нам цариця...», «Гей, священнику отцю Миколаю...», «Зажурились чорноморці...», « Ой , годі нам журитися...», «У п'ятницю на базарі...», Розповіді про конкретні історичні події, реальні постаті героїв, доля яких невіддільна від долі народу. Образна система, відображення у творах кубанських реалій.

Військово - побутові і похідні пісні. «Їхав поле, їхав друге...», «Ой, крикнула лебідонька», «Ой там за Дунаєм», «Засвистали козаченьки...», «Їхав козак за Кубань», «Ой, у городі, що случилася біда». Ліричне відображення козацької звитяги, патріотизму, розлука з близькими людьми. Горе вдів і матерів. Поетичні картини, образи-символи. Драматизм оповіді.

Чумацькі пісні. «Ой, горе тій чайці...», «Ой, куди ти чумаче, мандруєш?», «Ой у полі криниченька...», «Гей, ішли наші чумаки в дорогу...». Відображення в уснопоетичному слові одного з народних промислів, поширених в Україні і на Кубані. Мотиви пісень. Поєднання соціального й інтимно - родинного аспектів —характерна риса чумацької лірики. Образ долі у піснях.

Пісні про кохання та обрядові пісні. «Даєш мене, мій батенько, молодую...», «Ой, попе, попе Гордію...», «А в Пашківці на базарі», «Полюбила Петруся...», «Ой, сів Христос вечеряти...», «А в Єрусалимі рано задзвонили...», «Павочка ходе, пір'ячко роне...». Тема козацької звитяги, патріотизму, мотиви розлуки з близькими людьми. Горе вдів і матерів. Відображення народної моралі в цих піснях. Образи - символи. Драматизм оповіді. Гумористично-сатиричні мотиви в піснях.

Фольклористична діяльність на Кубані Я. Бігдая , О.Кошиця, Г.Концевича.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про фольклор.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Чому фольклор вважається основою для розвитку всіх видів мистецтва? Якими є основні жанри українського фольклору на Кубані?Охарактеризуйте їхній зміст .Як у кубанському фольклорі виявляються місцеві особливості (тематика, діалектизми та ін.). В чому полягає заслуга збирачів кубанського фольклору?Заняття No5.

Яків Мішковський . Відомості про поета. Героїко—комічна поема «Харко, запорозький кошовий». Зображення початків формування Кубанського війська, перших кроків української колонізації на Кубані, яскравих картин героїчної історії Запорізької Січі. Образ головного героя твору — кошового Харка, його типологічна близькість до образу Енея в поемі І.Котляревського «Енеїда».

Бурлескно - травестійні традиції в поемі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про українську поему початку Х1Х ст.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

В чому виявились літературні орієнтації поета Я.Мішковського в процесі роботи над поемОЮ «Харко, запорозький кошовий»?Дайте характеристику головному герою поеми кошовому Харку. Доведіть, що твір Я.Мішковського «Харко, запорозький кошовий» є за жанром поемою.Заняття No 6- 7.

Життєвий і творчий шлях Якова Герасимовича Кухаренка, українського письменника, наказного отамана Чорноморського козацького війська. Дружба з Т.Г.Шевченком.

Оповідання із життя Чорноморії початку Х1Х ст. «Вороний кінь», його фольклорна основа. Розкриття характерних рис козаків: релігійності, щирості , душевної відкритості. Образ автора-оповідача.

Розповідь про звичаї і традиції кубанського козацтва в оповіданні «Пластуни».

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я

Тема. Ідейно-художній зміст і проблематика драми «Чорноморський побит на Кубані між 1791 і1796 роками»: історія кохання Марусі й Івана. Образи вдови Явдохи Добринихи, багатія Харка Кабиці, сотника Тупиці, Ївги Цвіркунки, Кулини. Добро і правда в п'єсі. Перемога світлих ідеалів дружби і кохання над жадібністю й аморальністю. Проникнення письменника в соціальні умови життя кубанського козацтва. Роль народної пісні в розкритті характерів дійових осіб. Функція етнографічних картин. Вплив «Наталки Полтавки» І.Котляревського. Сценічна доля п'єси

Місце творчості кубанського письменника в українській літературі.

Теорія літератури. Поглиблення поняття про традиції українського романтизму і реалізму на прикладі творчості Я.Кухаренка.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу .

Які соціальні (життєві) проблеми розкриває Я.Кухаренко в п'єсі «Чорноморський побит на Кубані між 1791 і 1796 роками»? Як у творчості Я.Кухаренка поєднуються ознаки романтизму і реалізму? Що є спільним для військових традицій Кубанського козацтва і козаків-запорожців (розкрити на прикладі оповідання Я.Кухаренка «Пластуни»).В чому полягає благотворний вплив Т.Г.Шевченка на Я.Г.Кухаренка?Заняття No 8- 9.

Життєвий і творчий шлях українського кубанського поета Василя Семеновича Мови (Лиманського).

Поетична спадщина поета. Тема боротьби за національну і соціальну свободу українського народу у віршах «Козачий кістяк», «Не пустуй, моя голубко», «Дума засланця», «Заповіт засланця». Широкі полотна народного побуту у поемах «На степи», «Троїсте кохання», «Ткачиха». Реалізм у зображенні народного життя. Епічне та ліричне начало у творах, схильність письменника до роздумів на громадські теми.

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я

Тема. Ідейно-художній зміст драми «Старе гніздо і молоді птахи» : Правдиві і барвисті картини побуту старшини Війська Чорноморського в середині Х1Х ст. Мотив конфлікту поколінь у п'єсі. Протиставлення старого і молодого поколінь. Образи полковника Пилипа Загреби, його сестри Диркалихи, «пані великого розуму» Теленьдзеленьчихи , подружжя Щербосьорбів, поручика Прогульбицького. Образи дітей полковника — синів Гарася, Юрася і старшої доньки Уляни. Світлий образ меншої дочки полковника Килини. Змалювання кубанського колориту. Нова естетична якість етнографічних елементів ( відмова автора від примітивного побутописання й детального етнографізму). Реалістичний показ у творі демократичних традицій українського козацтва. Сценічна доля п'єси.

Місце творчості В.Мови (Лиманського) в українській літературі.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Як художньо втілена тема боротьби за національну і соціальну незалежність українського народу у віршах В.Мови? В чому полягає правдивість зображення письменником життя на Кубані в середині Х1Х ст.? Назвати провідні ідеї в драмі В.Мови «Старе гніздо і молоді птахи». Яким є внесок письменника в українську літературу?Заняття No 10 - 11.

Яків Васильович Жарко. Огляд творчості і життєвого шляху письменника. Революційні мотиви ранньої лірики поета (цикли «Боротьба», «За гратами»). Тематики поетичної збірки «Перші ліричні твори» ( 1884);— відображення долі козаків і чумаків, страждань переселенців. Відображення у збірці «Оповідання» (1899) життя робітників і селян у кінці Х1Х ст.. побуту широких народних мас. Звернення поета до жанру байки - збірка «Байки» (1899).

Новий період творчої діяльності Я.Жарка в Катеринодарі. Збірки «Пісні» (1905), «Байки» (1912), «Катеринодарцям. Сатиричні вірші пана Шпильки» (1912), «Збірник українських байок»(1913), «Балади та легенди» (1913), а також регулярні публікації в часописах («Зоря» ,«Дніпрова хвиля», «Літературно- науковий вістник»), у кубанській періодиці.

Багатогранне відзеркалення життя Єгипту, його природи та видатної історії у віршах з «З єгипетського циклу»(1928). Мотиви співчуття до долі поневоленого єгипетського народу. Підготовка до друку вибраних творів у кінці 20-х років.

Внесок Я.Жарка в розширення ідейно-тематичного обрію нової української поезії.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Які основні літературні досягнення Я.Жарка в кубанський період творчості? В чому полягає внесок Я.Жарка у жанр байки?Заняття No 12.

Олександр Юхимович Півень. Життєвий і творчий шлях . Фольклористична діяльність на Кубані: збирання перлин усної народної творчості та їхня поетична обробка — приказок («Приказки козацькі» , «Приказки на приклад до імен», «Веселі приказки», «Гарні приказки», «Приспіви до козачка» та ін.), «веселих побрехеньок», «жартів», «сміхів», «дріб'язку» («Чого в світі баб багато», «Пан та поштар», «У ресторані», «Нюхай, коли хочеш», «Циган та циганча» та ін.), оповідань з народного життя(«Як циган у свого кума траву косив», «Пан та козак», «Два брати», «Кобила», «Хитра розмова» та ін.), оповідань з козацького військового побуту («Козаки в лагерях», «Як козаки п'ють горілку», «Як солдат обідом командував» та ін.), казок («Чапля, черепаха та рак», «Небо та піднебення» та ін.).

Внесок О.П.Півня в українську фольклористику.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Якою була літературно-видавнича діяльність кубанського письменника О.Півня? Як відобразилась у зібраному письменником фольклорі кубанська тематика (життя народних мас на Кубані, історичне минуле краю, зв'язки з Україною, мовні особливості краю та ін.). Що нового приніс в українську науку про фольклор О.Півень?

Заняття No 13 - 14

Пилип Йосипович Капельгородський. Огляд творчості. Зв'язки письменника з Північним Кавказом і Кубанню. Кубанський період творчості(1904 - 1909) та караногайський (1909-1917).Педагогічна та просвітницька діяльність серед українського населення та малих народів на Північному Кавказі й на Кубані. Педагогічні погляди П. Капельгородського (статті про народну школу).

Літературна творчість. Поетичні твори в альманасі «Перша ластівка» та перша поетична збірка «Відгуки життя»(1907). Збірка «Від зоряних ранківдо сонячних днів».Наснаження поезій жагою до боротьби за кращу долю народу, соціальна заангажованість віршів. Сатиричні мотиви. Образ України у творах.

Зображення подій ранньої молодості та власного громадського становлення в повісті «Записки семінариста. Хроніка» . Реалістичне змалювання соціальної несправедливості в суспільстві, покалічених людських доль в оповіданнях «За що мене заарештовано», «Милостивий маніфест», «До государя».

Північнокавказька тематика у спадщині письменника. Відтворення у повісті «Аш хаду» («Я стверджую») стародавнього побуту степового народу ногайців, трагічного кохання сироти Каїрбека та його нареченої Отарбіке. Психологізм повісті. Використання ногайської лексики у відтворенні місцевого колориту.

Участь у практичній культурно-економічній допомозі північнокавказьким народам; правозахисна діяльність письменника.

Значення творчості Капельгородського в розвитку української прози.

Теорія літератури. Розвиток реалізму у творчості письменника.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Якими є літературні досягнення П.Капельгородського в докубанський та в кубанський періоди його творчості? Якими є погляди письменника і вчителя П.Капельгородського на завдання народної освіти? Чому пам'ять про письменника й досі живе серед маленького північнокавказького народу ногайців?Заняття No 15

Зв'язки з Кубанським краєм Миколи Кіндратовича Вороного і Володимира Івановича Самійленка.

Кубанський період творчості М.Вороного. Розвиток у віршах форм неоромантичної виразності. Проблема місця поезії в житті людини. Звернення у важкі життєві моменти за духовною підтримкою до образу великого Тараса («Що зі мною таке...», «Поезія й проза»( ч.3 «Тріолетів»), «Привид», «Єретик» (уривок з поеми). Культурницька та громадська діяльність в Катеринодарі. Видання на Кубані поеми «Євшан-зілля» окремою книжкою. Підготовка до друку альманаху «З-над хмар і долин».Концепція видання, листування з І.Франком. Театральна діяльність.

Творчість В. Самійленка. Сатиричне зображення у вірші «Te Deum» іспанської середньовічної інквізиції. Алегоричний зміст твору. Критика репресивного ладу імперської Росії. Сатиричне викриття суспільних негараздів у Катеринодарі у віршах російською мовою «Ведро воды», «Беседа о падающей башне, екатеринодарских гласных и других трогательных вещах».

Теорія літератури. Поглиблення поняття про український модернізм.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Якою є тематична та ідейно-художня спрямованість творчості М.Вороного і В.Самійленка під час їхнього перебування на Кубані? Що таке модернізм в літературі? Як ознаки модернізму виявляються в поезіях М.Вороного?Заняття No 16

Кубань у житті і творчості видатних українських культурних діячів.

Життєві і творчі зв'язки з Кубанню Миколи Віталійовича Лисенка й Олександра Антоновича Кошиця.

Театральна діяльність на Північному Кавказі Івана Карпенка - Карого (Тобілевича).

Дмитро Іванович Яворницький і Кубань.

Питання для перевірки засвоєного матеріалу.

Чому Кубань привертала увагу видатних діячів української культури? Яке значення для української музичної культури Кубані мала композиторська діяльність М.Лисенка та О.Кошиця? Чим стала корисною для Кубані театральна діяльність на Північному Кавказі І.Карпенка -Карого?

Заняття No 17.

У ч н і в с ь к а к о н ф е р е н ц і я н а т е м у «Внесок українських письменників Кубані в розвиток української літератури»

Учні готують реферати про історію заселення Кубані українцями, ідейно-тематичний зміст, художні особливості творів кубанських українських письменників та визначають за допомогою вчителя їхнє місце в контексті всієї української літератури.

Орієнтовна тематика учнівських доповідей і повідомлень.

Історична доля Запорізького війська і Кубань. Наступність військових і культурних традицій Чорноморського Кубанського війська і Запорізької Січі.Українські фольклорні традиції на Кубані (жанрове різноманіття, кубанський колорит, єдність з фольклором «великої» України).Зображення народних звичаїв у п'єсі Я. Кухаренка «Чорноморський побит на Кубані між 1794 і 1796 роками». Традиції українського козацтва у творах Я.Мішковського і Я.Кухаренка .Проблема батьків і дітей у драмі В.Мови (Лиманського) «Старе гніздо і молоді птахи». Яків Жарко —дитячий поет і байкар. Роль фольклору у творчості українських кубанських письменників. Місце творчості українських письменників Кубані в українській літературі.

Українське культурне життя Кубані на сторінках газети «Козацький край» (додаток до донецької регіональної газети «Східний часопис»).СПИСОК КРИТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИБілий Д.Малиновий клин. Нариси з історії українців Кубані. — К.: Товариство «Україна». 1994.

Бойко Л.Пилип Капельгородський: Нарис. —К.: Рад. письменник, 1982.

Бурбела В. «Я ще потрібен Україні..» (про Я.Жарка) //Літ. Україна, 1991. —28 лютого.

Два века кубанской литературы (1792 - 1992). Материалы научно-теоретической конференции /Под. ред. В.К.Чумаченко — Краснодар, 1993.

Захарченко В.Українські пісні на Кубані //Народна творчість та етнографія, 1990.—No3. —С.50-57.

Кащенко А.Оповідання про славне Військо Запорізьке низове/ Упоряд. М.А.Шудря. —Дніпропетровськ:Січ, 1991.

Кошиць О. Записування пісень на Кубанщині//Кошиць О. Спогади. —К., 1995.—С.75-82.

Кубань //Енциклопедія Українознавства . Репринтне видання 1955-1984 років. Т.4. —Львів, 1994.—С.1208 - 1223.

Курень. Антология кубанской литературы конца ХУШ - начала ХХ веков / Составление, предисловие и комментарии В.К.Чумаченко. —Краснодар: Южная звезда, 1994.

Крижанівський С. Доля поета //Василь Мова (Лиманський). Поезії. —К.: Рад. письменник, 1965. —С. 3-31.

Листи до Тараса Шевченка. —К.: Наук. думка, 1993.

Литвин М.Ще жива козацька мати! //Литвин М.Струни золоті. —К., 1994.—С.75-82.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай. Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури.—Київ—Донецьк—Краснодар:Український культурологічний центр, 1998.

Оліфіренко В.В.Українська література Кубані:кінець ХVIII—початок ХХ-го ст. Програма курсу (факультативу) для учнів 9-10 кл. //Збірник програм курсів та факультативів з української літератури /Упоряд. В.В.Оліфіренко.—Донецьк:УКЦ, 1998.—С.17-26.

Тобілевич Софія. Мої стежки і зустрічі. —К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1957.

Чумаченко В.К.Поет і отаман. Про дружбу Т.Шевченка та Я.Кухаренка //Київська Старовина, 1993. —No1. —С.105-110.

Чумаченко В.К.Твоя пісня, твоя мова...Про долю архіву Василя Мови(Лиманського) //Слово і час, 1997. —No10. —С.74-80.

Шевченко В.Ф. Українська історична поема (перша половина Х1Х ст.). — Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1995.

Щербанюк І.Микола Лисенко та Кубань //Україна. Наука і культура. —К.: Видання АН України, т-ва «Знання» України,1994. —Вип. 28. —С.242-253.

Художні та інші тексти до курсу

Усна народна творчість

Бигдай А. Песни кубанских казаков / В редакции В.Г.Захарченко. Т.1. «Песни черноморских казаков»—Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1992.Головатий Антін.

Вірш на Великдень 1781 р. // Воропай О.Звичаї нашого народу.Етнографічний нарис. У 2-х т. К.:Оберіг,1991.—Т.1.—С.433-439.

«Ой, Боже наш, Боже, Боже милостивий...», «Ей, годі нам журитися, пора перестати...» // Українська література ХVIII ст. Поетичні твори...—К.:Наук. думка, 1983. —С. 86.Мішковський Яків.

Харко, запорозький кошовий //Бурлеск і травестія в в українській поезії першої половини Х1Х ст. —К.:1959.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай .Посібник-хрестоматія з української літератури.—Київ—Донецьк—Краснодар: УКЦ, 1998. —С.144-164 (уривки поеми).Кухаренко Яків .

Чорноморський побит на Кубані між 1794-1796 роками //Основа. —С.-Петербург 1861. —No11-12.—С.6-41.

Чорноморський побит на Кубані... // Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К. Козак Мамай.— Київ — Донецьк—Краснодар: УКЦ, 1998. — С.118 — 124(уривки).

Пластуни //Основа, 1962. —No2. —С.61-65.

Вороний кінь //Основа, 1861. —No10. —С.21-25.

Вороний кінь// Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К. Козак Мамай... — С.82—89.

Запорозький аркуш// Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай...—С.115-124.Мова (Лиманський) Василь.

Поезії. —К.: Рад. письменник. 1965.

Василь Мова (Лиманський). Твори. —Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1968.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай...—164-177; 213-216.Жарко Яків.

Гарно в нашому садочку. Вірші для дошкільного віку.—К.: Веселка, 1990.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай...—С.33-38; 90-94;124-128.Півень Олександр.

Торба смеха и мешок хохота. —Краснодар, 1995.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К.Козак Мамай...—С.19-22; 95-104; 128-132.Капельгородський Пилип.

Твори. —К.: Дніпро, 1969.

Твори в 2-х томах. —К.: Дніпро, 1982.Вороний Микола.

Поезії. Переклади. Критика.Публіцистика. —К.: Рад. письменник, 1996.(бібліотека укр. літ.).Самійленко Володимир.

Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Переспіви та переклади. Статті та спогади. —К.: Наук. думка, 1990.Кошиць Олександр.

Спогади. —К.,1995.

* * *

Курень. Антология кубанской литературы конца ХУІІІ - начала ХХ веков/Составление, предисловие и комментарии В.К.Чумаченко. —Краснодар: Южная звезда, 1994. (Переклад рос. мовою).

Кащенко А. Оповідання про славне Військо запорізьке низове/ Упоряд. М.А.Шудря. —Дніпропетровськ:Січ, 1991.

Листи до Тараса Шевченка.—К.: Наук. думка, 1993.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...