пошук:  

>> Оліфіренко В.В., Білецький В.С. (упорядкування і наукова редакція): Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи. Зб. наук. праць. Випуск 2 / 03.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Розділ ІІІ. Презентації конференції1. В.В.Оліфіренко. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 323 с.

Нещодавно донецьким видавництвом “Східний видавничий дім” було надруковано науково-монографічну працю В.В.Оліфіренка “Підручник з української літератури: історія і теорія”. Пропонуємо рецензію на це видання кандидата філологічних наук, заступника декана філологічного факультету Донецького інституту соціальної освіти О.І.Задорожної.Дослідження історії і теорії підручника літератури є актуальною і своєчасною працею, яка розширює і поглиблює вітчизняну науково-методичну думку у галузі літературної освіти в середній і вищій школі, а також створює можливості для прогнозу змісту нових підручників.

Студії над розвитком підручника з літератури як науково-методичного феномена дозволили автору монографії визначити два основних напрямки дослідження: а) історію розвитку підручника та б) теоретичні аспекти цього явища української педагогічної думки і літературознавчої науки.

Автор переконливо доводить, що сучасний підручник з української літератури є оригінальним витвором освітньої національної культури, яка розвивалася протягом віків і включає в себе здобутки навчальних книг із словесності (риторика і поетика), діалектики та інших навчальних дисциплін минулих століть, досвід творення підручника української літератури в “обох Українах” у ХІХ – поч. ХХ ст., досягнення підручникотворення в українській діаспорі, а також окремі позитивні здобутки підручника літератури за радянської епохи.

Плідним видається дослідження автором маловідомих і невідомих у науці фактів розвитку літературної освіти у 50-70-х рр. ХІХ ст., коли в середніх освітніх закладах (школи і гімназії) Галичини з’явився такий окремий новий предмет, як українська література, а основна увага авторів-укладачів підручників (В. Ковальський, О.Торонський, О.Барвінський, П.Куліш, О.Огоновський та ін.) зосереджувалася переважно на пошуках принципів відбору художніх текстів для вивчення. Особливістю цього процесу було те, що він ішов паралельно із становленням української літературознавчої науки, інколи її випереджаючи.

При аналізі досягнень української педагогічної, історичної та літературознавчої науки дослідником розглянуто нову суспільно-політичну ситуацію, в якій опинилась Україна в кінці ХХ ст.: крах комуністичної ідеології на українських землях, виникнення незалежної самостійної Української держави та відновлення об’єктивного наукового оцінювання навчання та виховання підростаючого покоління. Саме з цих позицій автором розглядаються перспективи нової книжки з літератури, яка засобами художнього слова почала виховувати любов до рідної землі, національну свідомість та історичну пам’ять, прищеплювати інтерес до художнього слова.

Слід наголосити, що в монографії розкривається мало досліджена у вітчизняній науці яскрава сторінка підручникотворення в західній українській діаспорі, де в нелегких умовах існування української громади з 40-х рр. минулого століття виникла гостра потреба у підготовці підручників і читанок з української літератури для тижневих (повноформатних) і суботніх українських шкіл.

Дослідник переконливо доводить, що сьогодні у зв’язку з ліквідацією ідеологічних кордонів, становленням української незалежної держави, демократизацією суспільства необхідно створювати альтернативні та інші типи навчальних книжок з літератури, які б враховували новітні навчальні технології, зокрема комп’ютерні, програмованого навчання, перенесення змісту підручників на CD-диски тощо.

Викладені на сторінках монографії В.В.Оліфіренка результати дослідницької роботи з історії та теорії підручника літератури сприятимуть подальшому науковому осмисленню історії навчальної книжки та виробленню теоретичних положень для нового підручника ХХІ ст., а сама монографія стане у пригоді студентам, вчителям і дослідникам історії навчальної книжки з української літератури для середньої і вищої школи.2. Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Збірник диктантів з української мови для 9-11 класів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003; Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Усне і письмове мовлення школярів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003; Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко. Збірник завдань з української мови для розвитку самостійно-творчої діяльності учнів 5 – 11 класів /Науково-методичний редактор Л.Г. Чернікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003.  1. Збірник диктантів з української мови для 9-11 класів

Складається з двох частин: навчально-перевірочних диктантів із завданнями різної складності та контрольних диктантів.

Тексти логічно структуровані, систематизовані, змістовні, дібрані з творів наукової, публіцистичної, художньої літератури, вони сприяють розвитку духовності, національної самосвідомості учнів.

Книга стане в пригоді викладачам української мови, учням і бать-

кам, усім, хто зацікавлений у підвищенні рівня якості знань з української мови в системі моніторингу.

  1. Усне і письмове мовлення школярів

Посібник містить методичні поради щодо підготовки до різних видів висловлювання, орієнтовані зразки текстів усного і письмового мовлення, пам’ятки до організації й проведення мовленнєвої діяльності.

Пропоноване навчально-методичне видання допоможе учням підвищити рівень знань з української (рідної) мови, навчитися в будь-якій ситуації виявляти вміння висловлюватися, оволодіти технікою ораторського мистецтва.

Посібник укладений відповідно до вимог, поданих у програмах для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова, 5 – 11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.

Книга стане в пригоді викладачам української мови, учням і батькам, усім, хто зацікавлений у підвищенні рівня якості знань з української мови в системі моніторингу.

  1. Збірник завдань з української мови для розвитку самостійно-творчої діяльності учнів 5 – 11 класів

Посібник складається з трьох частин: п’яти сходинок самостійно-творчої діяльності, контрольно-оцінювальної сходинки та довідника-розв’язника.

Даний збірник завдань покликаний навчити учнів 5 – 11 класів самостійно здобувати знання, підвищувати рівень освіченості з української (рідної) мови, привчити до самоконтролю.

Посібник укладений відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова, 5 – 11 класи. – К.: Шкільний світ, 2001.

Книга стане в пригоді викладачам української мови, учням і батькам, усім, хто зацікавлений у підвищенні рівня якості знань з української мови в системі моніторингу.3. М.Д. Мухопад. Рудниковий транспорт. – Донецьк: ДонНТУ, НТШ-Донецьк. – 2003. – 300 с.

Електронний підручник “Рудниковий транспорт”, автор проф. М.Д. Мухопад, створено у відповідності з навчально-професійною програмою підготовки фахівців за напрямом “Гірництво”. Підручник дозволяє відійти від пасивних методів навчання (школа пам’яті) та рішуче стати на шлях широкого використання в навчальному процесі інформаційної техніки та Internet, що, безумовно, активізує творчу діяльність викладачів та студентів.

Електронний підручник з курсу “Рудниковий транспорт” дозволяє вирішувати основні задачі: - одержувати відомості з навчальної програми і тематичного плану навчальної дисципліни, а також здійснювати послідовність і логіку вивчення тем курсу; - індивідуально проглядати або повторювати навчальний, методичний і інформаційно-довідковий матеріал; - наочно представляти на моніторі комп’ютера увесь дидактичний матеріал (схеми, малюнки, таблиці, графіки та інше); - одержувати інформацію з рекомендованої навчальної, наукової і методичної літератури; - роздрукувати окремі теми або частини їх, таблиці, малюнки, схеми та інші матеріали, які необхідні для виконання практичних (лабораторних) робіт, курсового та розділу дипломного проектів.

Він також дає змогу: - забезпечити навчально-методичною літературою усіх студентів, які вивчають курс; - оперативно поповнювати його новими відомостями і своєчасно доводити їх до студентів; - вивчати дисципліну в зручний для студента час та місці; - усунути проблему з вивчення дисципліни українською мовою; - застосувати модульно-рейтингову систему оцінки знання матеріалу курсу.4. В.О. Смирнов, В.С. Білецький. Проектування збагачувальних фабрик і основи будівельної справи (посібник). – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – 269 с.

Викладені вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуті питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних копалин, а також основного технологічного обладнання для реалізації цих схем. Викладені основні положення по розробці генерального плану і розміщенню обладнання в цехах фабрик. Посібник призначено для студентів та фахівців у галузі “Збагачення корисних копалин”.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...