пошук:  

>> Саранчук В.І., Ошовський В.В., Власов Г.О.: Хімія і фізика горючих копалин

У розділах: [Географiя, геологія, екологiя] [Хiмiя] [Фiзика]

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

 

В.І. Саранчук, В.В. Ошовський, Г.О. Власов

ХІМІЯ І ФІЗИКА ГОРЮЧИХ КОПАЛИН

Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Донецьк
"Східний видавничий дім"
2003

УДК 662.73+662.74
В.І. Саранчук, В.В. Ошовський, Г.О. Власов
С20 Хімія і фізика горючих копалин . - Донецьк: Східний видавничий дім,
2003. -204 с.
ISBN 966-7804-45-3

У книзі розглядаються фізико-хімічні властивості природних і синтетичних форм вуглецю, а також палив, їх походження, класифікація, склад, фізичні і хімічні властивості, молекулярна структура твердих горючих копалин, нафти, природних газів, викладені принципи переробки горючих копалин і сучасні уяви про сутність і механізм їхнього перетворення в різних умовах, дана характеристика продуктів, що утворюються.

Для студентів і аспірантів вузів, що навчаються за фахом "Хімічна технологія палива", науковців, співробітників проектних організацій і інженерно-технічних працівників заводів.

В.И. Саранчук, В.В. Ошовский, Г.А. Власов
С20 Химия и физика горючих ископаемых. - Донецк: Східний видавничий
дім, 2003. -204 с.

В книге рассматриваются физико-химические свойства природных и синтетических форм углерода, а также ископаемых топлив, их происхождение, классификация, состав, физические и химические свойства, молекулярная структура твердых горючих ископаемых, нефти, природных газов, изложены принципы переработки горючих ископаемых и современные представления о сущности и механизме их превращения в разных условиях, даны характеристика образующихся продуктов.

Для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по специальности "Химическая технология топлива", научных работников, сотрудников проектных организаций и инженерно-технических работников заводов.

Табл. 35. Ил. 12. Библиогр.: 33 назв.
Рецензенты: д-р техн. наук, проф. В.М. Егоров (НМАУ);
к-т техн. наук, доц. Ю.М. Гулямов (УГХТУ)

Автори вдячні д.т.н. В.С.Білецькому та д.х.н. проф. Й.О.Опейді
за допомогу у перекладі та редагуванні підручника.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Протокол No 1/11-3664 від 06.11.2002.

ISBN 966-7804-45-3 © Колектив авторів, 2003ЗМІСТ
CONTENTS
Вихідні даніЗМІСТ

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Джерела енергії й органогенна сировина

 1. Вуглець і вуглецеві матеріали

 1. Види горючих копалин і їхня роль у народному господарстві

 1. Умови залягання і способи видобутку горючих копалин

 2. Головні родовища горючих копалин

ЧАСТИНА II. ТВЕРДІ горючі КОПАЛИНИ

 1. Походження твердих горючих копалин

 2. Торф

 3. Класифікація ТГК

 4. Петрографія вугілля

 5. Технічний аналіз вугілля

  1. Волога

  2. Мінеральні компоненти і зольність вугілля

  3. Вихід летких речовин

  4. Сірка у вугіллі

 6. Елементний склад ТГК

 7. Фізичні властивості вугілля

  1. Густина ТГК

  2. Фізико-механічні властивості

  3. Теплофізичні властивості

  4. Електромагнітні властивості

 1. Хімічна будова твердих горючих копалин

 2. Гумінові кислоти, бітуми, гірський віск

 3. Збагачення твердих пальних копалин

 4. Брикетування вугілля

 5. Термічна деструкція. Механізм перетворення вугілля

 6. Піроліз ТГК

 7. Коксування вугілля

 8. Окиснення вугілля

 9. Спалення горючих копалин

 10. Газифікація вугілля

 11. Гідрогенізація і розчинення вугілля

 12. Енерготехнологічна переробка твердих горючих копалин

ЧАСТИНА III. РІДКЕ ПАЛИВО

 1. Походження нафти і газу

 2. Груповий хімічний склад нафт і нафтопродуктів

 3. Характеристика нафт і нафтових фракцій

 4. Способи переробки нафти

 5. Термічний крекінг нафти

 6. Каталітичні процеси переробки нафти

 7. Нафтові палива й мастила

 8. Очищення нафтопродуктів

ЧАСТИНА IV. ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО

 1. Природні горючі гази

 2. Зріджений газ

 3. Гази вугільних родовищ

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

CONTENTS

PART I. GENERAL QUESTIONS

 1. Energy sources and organogenic raw material

 2. Carbon and carbonic materials

 3. Types of fuel fossils and their role in national economy

 4. Conditions of bedding and mining ways of fuel fossils

 5. Main deposits of fuel fossils

PART II. SOLID FUEL FOSSILS

 1. Origin of hard fuel fossils (HFF)

 2. Peat

 3. Classification of HFF

 4. Coal petrography

 5. Technical analysis of coals

  1. Moisture

  2. Mineral components and ash of coals

  3. Outlet of flying substances

  4. Sulphur in coals

 6. Element composition of HFF

 7. Physical properties of coals

  1. HFF density

  2. Physic-mechanical properties

  3. Heat-physical properties

  4. Electromagnetic properties

 8. Chemical construction of hard fuel fossils

 9. Gumic acids, bitumens, earth wax

 10. Enrichment of hard fuel fossils

 11. Coal bricking

 12. Thermal destruction. Mechanism of coal conversion

 13. HFF pyrolysis

 14. Coal coking

 15. Oxidation of coal

 16. Burning of fuel fossils

 17. Coal gasification

 18. Hydrogenation and dissolution of coal

 19. Energy-technological conversion of hard fuel fossils

PART III. LIQUID FUEL

 1. Origin of oil and gas

 2. Group chemical composition of oil and oil products

 3. Characteristics of oils and oil fractions

 4. Ways of oil conversion

 5. Thermal cracking of oil

 6. Catalytic processes of oil conversion

 7. Oil fuels and lubricants

 8. Purification of oil products

PART IV. GASEOUS FUEL

 1. Natural fuel gases

 2. Liquefied gases

 3. Gases of coal fields

REFERENCES

Вихідні дані

Наукове видання
В.І. Саранчук, В.В. Ошовський, Г.О. Власов
ХІМІЯ І ФІЗИКА ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
Редакція авторська

Підп. до друку 08.12.2002. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.
Друк трафаретний. Гарнітура Times. Ум. друк. Арк. 13,05.
Обл. вид. арк. 8,01. Зам. 1-12.

Виданиче підприємство "Східний видавничий дім"
Свідоцтво про внесення до реєстрк видавців, виготівників
та розповсюджувачів идавничої продукції No ДК 697 від 30.11.2001.
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45
тел./факс (062) 338-06-97, 337-04-80
e-mail: svdm@skif.net

Надруковано ТОВ "СВД "Меркурій"
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

В.І. Саранчук, В.В. Ошовський, Г.О. Власов
С20 Хімія і фізика горючих копалин . - Донецьк: Східний видавничий дім,
2003. -204 с.

У книзі розглядаються фізико-хімічні властивості природних і синтетичних форм вуглецю, а також палив, їх походження, класифікація, склад, фізичні і хімічні властивості, молекулярна структура твердих горючих копалин, нафти, природних газів, викладені принципи переробки горючих копалин і сучасні уяви про сутність і механізм їхнього перетворення в різних умовах, дана характеристика продуктів, що утворюються.

Для студентів і аспірантів вузів, що навчаються за фахом "Хімічна технологія палива", науковців, співробітників проектних організацій і інженерно-технічних працівників заводів.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...