пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 03.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

А

АБРАЗИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *абразивность горных пород - здатність гірських порід спрацьовувати тверді тіла (деталі гірничих машин, інструменти тощо), що контактують з ними. Обумовлюється міцністю, розмірами та формою мінеральних зерен, що складають породу. Ділиться на вісім класів. Найбільш абразивні породи порфиріт, діорит, раніт.

АБРИС, *абрис - при зйомочних роботах - виконане від руки креслення з позначенням на ньому даних, необхідних для складання плану гірничих робіт чи іншого графічного документа.

АБСОЛЮТНА ВИСОТА (АЛЬТИТУДА) - відстань по вертикалі від будь-якої точки поверхні Землі до середнього рівня поверхні океану. В Україні відраховується за Балтійською системою від Кронштадського футштока.

АБСОРБЕНТИ, *абсорбенты - речовини, здатні до абсорбції (напр., вода, промивні олії).

АБСОРБЕР, *абсорбер - пристрій (металева колона або інша видовжена посудина), де здійснюють абсорбцію.

АБСОРБЦІЯ, *абсорбция - вбирання газів або рідин, а також світла і звуку всім об'ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла. Є основою технологічних процесів виділення пари води, вуглеводневих компонентів, сірчистих сполук тощо з потоків природного та синтетичного газів.

АВАРІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ, *аварийное оповещение - форма невідкладного (екстреного) інформування працюючих про небезпеку та необхідність переходу в безпечні місця, або виходу на поверхню з підземних виробок. Здійснюється за допомогою спеціальної апаратури або комплексу технічних засобів аварійного зв’язку шахтного.

АВАРІЯ, *авария, **emergency, disaster - значне пошкодження або вихід з ладу обладнання, гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому. Для гірничих підприємств характерні завали виробок, поломки обладнання, гірничі удари, раптові викиди вугілля, породи та газу, їх вибухи, пожежі, прориви води і т. п.

АВАРІЙНИЙ ЗВ`ЯЗОК ШАХТНИЙ, *аварийная шахтная связь - сукупність способів і засобів, що забезпечують передавання у підземних виробках сигналів тривоги, повідомлень про аварію чи іншу небезпеку, оперативний обмін інформацією при ліквідації її наслідків. Використовується апаратура звукового зв`язку та сигналізації разом з апаратурою телефонного зв`язку, а також апаратура високочастотного зв’язку.

АВГІТ, *авгит, **augite - породоутворюючий мінерал класу силікатів, зеленувато-чорного кольору зі скляним блиском. Зустрічається у високотемпературних магматичних утвореннях, переважно у жильних і вивержених гірських утвореннях, а іноді на контакті з вапняком разом з олівіном, піроксенами та нефеліном. Сингонія моноклінна. Густина 3,3…3,5, твердість 6,0. Є в межах Українського щита, у Чичвинських горах та на Донбасі.

АВЛАКОГЕН, *авлакоген - борозноподібна западина ділянки земної кори, ускладнена великими розломами, які розсікають фундамент платформи. На території України — Дніпровсько-Донецький авлакоген.

АВТЕНТИЧНИЙ, *автентичный - дійсний, правильний, вірний, той, що ґрунтується на першоджерелі.

АВТОДИСПЕТЧЕР, *автодиспетчер - комплексна система, що забезпечує автоматизацію процесу управління на основі оптимальних режимів роботи керованого об'єкта.

АВТОМАТ, *автомат, **automatic - 1) Пристрій, що виконує певний процес без безпосередньої участі людини. 2) Математична модель реальних (технічних) А.

АВТОМАТИЗАЦІЯ, *автоматизация, **automation - етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, *автоматизация производства - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем; поява якісно нової системи машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних засобів; один з головних напрямів науково-технічного прогресу. Розрізняють автоматизацію виробництва часткову, комплексну та повну.

АВТОМАТИКА, *автоматика - 1) Сукупність механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої участі людини. 2) Галузь науки й техніки, що стосується автоматів. Входить до складу кібернетики як теорія автоматичного управління технічними засобами і керуючими пристроями, дaтчиками, виконавчими механізмами та пристроями, що забезпечують взаємодію людини з обчислювальною технікою (разом з теоретичними і прикладними основами створення та організацією їх функціонування). Вдосконалення технічних засобів автоматики і поширення автоматичних керуючих пристроїв сприяли автоматизації виробництва.

АВТОМАТИЧНИЙ, *автоматический, **automatic, self-acting - виконуваний пристроєм без втручання людини.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, *автоматизированная система - сукупність керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, у якій частину функцій виконує людина.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, *автоматизированная система управления - система що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об’єктами. Залежно від об’єкта управління АСУ поділяють на АСУ технологічними процесами ( АСУ ТП), виробництвом (АСУВ) та ін. Відомі АСУ об’єктів гірничої промисловості, наприклад, збагачувальних фабрик.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА, *автоматическая система - сукупність керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв. На відміну від автоматизованої системи керування А.с. здійснюється без участі людини (крім етапів пуску та налагодження системи). Прикладом можуть бути А.с. керування конвеєрними лініями в шахті.

АВТОМЕТАМОРФІЗМ, *автометаморфизм - зміна магматичної гірської породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділяються під час її охолодження.

АВТООПЕРАТОР, *автооператор - пристрій для автоматичного регулювання виробничих процесів і керування ними.

АВТОПНЕВМАТОЛІЗ, *автопневматолиз - утворення під час кристалізації магматичної породи нових мінералів, що формуються внаслідок дії летких частин магми на мінерали цієї породи, які виділилися раніше.

АВТОРАДІОГРАФІЯ, *авторадиография - метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до іонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва - р а д і о а в т о г р а ф і я.

АВТОРЕГУЛЯТОР, *авторегулятор - сукупність пристроїв для автоматичного підтримування (без участі людини) регулювання.

АВТОРЕФЕРАТ, *автореферат - короткий виклад автором своєї наукової праці.

АГАЛЬМАТОЛІТ, *агальматолит - щільна дрібнозерниста гірська порода, що складається з пірофіліту з різними домішками. Колір білий, сірий, бурожовтий, зелений.

АГАР (АГАР-АГАР), *агар - полісахариди, що містяться в деяких червоних морських водорослях. Використовуються в деяких спеціальних методах досліджень речовин, наприклад при електрофорезі.

АГАТ, *агат, **agate - смугаста відміна халцедону концентрично-зональної табо плоскопаралельної будови. Окремі смуги халцедону звичайно забарвлені у різні кольори.

АҐЛОМЕРАТ, *агломерат - 1) геол. Сукупність нескріплених уламків гірських порід та мінералів. 2) тех. Спечена в грудки дрібнозерниста або пилувата груда. 3) Аґреґат, наприклад, вугільно-масляний, вугільно-латексний тощо.

АҐЛОМЕРАЦІЯ, *агломерация, **agglomeration - 1)Спікання дрібнозернистих або пилуватих матеріалів, які є складовою частиною металургійної шихти, у відносно великі грудки (аґломерати). 2) Утворення аґреґатів.

АҐРЕҐАТ, *агрегат, **aggregate - 1) Механічне поєднання різнорідних чи одорідних частин. 2) Сукупність двох або більше різнотипних машин, апаратів, які діють спільно, напр., турбіни і компресора (турбокомпресор). 3) Частина складних машин (апаратів), яка є завершеним цілим і самостійно виконує певні функції, напр., двигун в автомобілі. 4) Багатокомпонентний утвір, що виникає при аґреґації. 5) геол. З'єднання окремих мінералів у природних мінеральних утвореннях, напр., гірські породи, руди. Утворюються внаслідок сумісного росту мінеральних індивідів. Розрізняють аґреґати прості, утворені з кристалів одного мінералу, та складні — з кристалів різних мінералів. Крім того, розрізняють А. голчасті, землисті, зернисті, лускуваті, ниркоподібні та ін.

АҐРЕҐАТ ФРОНТАЛЬНИЙ, *агрегат фронтальный - комплекс конструктивно і кінематично об`єднаних гірничих машин і механізмів, що здійснюють виймання пластових корисних копалин у напрямку фронтальної площини очисного вибою. Застосовується переважно при розробці крутих пластів, зокрема у центральному районі Донбасу (аґреґати типу АЩ, АПМ, АНЩ). На горизонтальних та похилих пластах використовується аґреґат АКЗ.

АҐРЕҐAТНЕ КРІПЛЕННЯ, агрегатное крепление - механізоване кріплення очисних виробок, що складається із кінематично з`єднаних між собою окремих елементів (секцій). В Україні близько 90% очисних вибоїв обладнані аґреґатними механізованими кріпленнями. Типи аґреґатних кріплень: М87, М88. КД80. М103. КМТ та ін.

АҐРЕҐAТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ, *агрегатные состояния вещества - якісно відмінні стани тієї самої речовини, які відрізняються структурою і характером теплового руху структурних елементів - молекул, атомів, йонів тощо. Розрізняють такі А.с.р.: тверде тіло, рідина, газ, плазма. В твердому (кристалічному) тілі частинки розміщуються й орієнтуються у певному порядку у всьому об’ємі, тобто існує близький і далекий порядки. В рідинах існує лише близький порядок. В газах між молекулами майже немає сил зчеплення, і тому вони рухаються вільно і безладно. В плазмі рух йонів переважно теж безладний. Зміни А.с.р. відбуваються переважно у вигляді фазових переходів першого роду.

АҐРЕҐАТУВАННЯ, *агрегатирование - дія, власне сполучення частинок в одне ціле - аґреґат.

АҐРЕҐАЦІЯ, *агрегация - злипання частинок у багатокомпонентний утвір - аґреґат. Результат аґреґатування.

АГРОНОМІЧНІ РУДИ - природні мінеральні утворення, що є сировиною для виробництва мінеральних добрив. Це калійні солі, фосфатні руди, фосфорити тощо.

АДАПТИВНИЙ, *адаптивный - пристосовний; А - н а с и с т е м а - самопристосовна система.

АДГЕЗІЯ, *адгезия, **adhesion - взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл, рідин, твердого тіла і рідини при їхньому контакті. Може бути обумовлена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними зв’язками. Одна з найважливіших характеристик А.- адгезійна міцність, яка характеризує питоме зусилля по руйнуванню адгезійного контакту та використовуване в техніці для оцінки властивостей склеюючих та зв’язуючих речовин. Адгезійна міцність тісно зв’язана з когезією. А. здійснює вирішальний вплив на механічні властивості композицій матеріалів. З нею пов’язані спікання, ґранулювання, брикетування, флотація та ін. важливі технологічні процеси збагачення та переробки мінеральної сировини.

АДГЕЗІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *адгезионное обогащение полезных ископаемых - сукупність фізико-хімічних способів збагачення корисних копалин. Прикладом може бути А.з. золота, алмазів шляхом використання ефекту налипання гідрофобних (або гідрофобізованих) часточок корисної копалини на маслянисті поверхні (приміром, вуглемасляні ґранули).

АДЕКВАТНИЙ, *адекватный - рівний, відповідний, тотожний.

АДИНОЛ, *адинол - щільна тонкозерниста гірська порода, що складається переважно з альбіту і кварцу.

АДІАБАТА, *адиабата - лінія, яка зображує на графіку адіабатний процес.

АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС, *адиабатный процесс - термодинамічний процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, *административная ответ-ственность - вид юридичної відповідальності, причиною якої є адміністративне правопорушення. Посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності за порушення правил з охорони праці (право притягнення надане працівникам органів Державного нагляду за охороною праці), законодавства про працю, охорону природи тощо. Основним видом покарання є штраф.

АДРОНИ, *адроны - загальна назва елементарних частинок (протонів, нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, за яких частинки існують приблизно 10-24сек, тобто менше ніж за інших взаємодій (слабкої і електромагнітної).

АДСОРБЕНТИ, *адсорбенты - речовини, здатні до адсобції. В техніці як А. використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою внутрішньою поверхнею. До А. належать силікагель, активне вугілля, алюмогель тощо.

АДСОРБЕР, *адсорбер - пристрій, в якому здійснюють адсорбцію.

АДСОРБЦІЯ, *адсорбция - вбирання газів або рідин поверхневим шаром (на відміну від абсорбції) твердого тіла. Фізично А. є результатом прояву дисперсійних сил та сил електростатичного характеру. Якщо А. супроводжується хімічною реакцією адсорбата з адсорбентом, то вона називається хемосорбцією. А. широко застосовується в сорбційній техніці, лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо.

АДУЛЯР, *адуляр, **adular - мінерал класу силікатів, безбарвний прозорий різновид ортоклазу. Від назви родовища в горах Адула в Швейцарії.

АЕРАЦІЯ, *аэрация,** - керований обмін повітря чи насичення рідини повітрям. У гірничій промисловості здійснюється при провітрюванні кар’єрів, у виробничих приміщеннях, в гідротехнічних процесах (при очищенні вод тощо), а також при збагаченні флотацією.

АЕРОГАМАЗЙОМКА, *аэрогаммасъемка - метод вимірювання з повітря інтенсивності гамавипромінювання гірських порід. Використовується при пошуках родовищ корисних копалин.

АЕРОГЕННИЙ, *аэрогенный - той, що походить з повітря, передається через повітря.

АЕРОДИНАМІКА, *аэродинамика - розділ аеромеханіки, в якому вивчають закони руху повітря і сили, що виникають на поверхні тіл, відносно яких відбувається цей рух.

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *аэродинамическое сопротивление горных выработок - опір, котрий долає повітря під час руху по мережі гірничих виробок. Розрізняють опір тертя, лобовий опір та місцевий.

АЕРОЗЙОМКА, *аэросъемка - дистанційний метод вивчення об`єктів земної поверхні в різних областях спектра електромагнітних хвиль з літальних апаратів.

АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, *аэроэлектроразведка - вивчення природних чи штучно створенних електромагнітних полів за допомогою апаратури, встановленої на літаку чи вертольоті.

АЕРОЗОЛІ, *аэрозоли - системи з твердих або рідких частинок (дим, туман), завислі в газоподібному середовищі (напр., у повітрі).

АЕРОЛІФТ, *аэролифт - те саме, що ерліфт.

АЕРОЛОГІЯ, *аэрология - галузь гірничої науки, що вивчає властивості атмосфери шахт і кар’єрів, закони руху повітря, переносів газу, пилу, теплоти в гірничих виробках і в масиві гірських порід.

АЕРОМАГНІТНА ЗЙОМКА, *аэромагнитная съемка - метод вимірювання напруженості геомагнітного поля з літака чи вертольота. Проводиться для тектонічного районування, геологічного картування, пошуків родовищ корисних копалин.

АЕРОМЕТР, *аэрометр - прилад, за допомогою якого вимірюють вагу й густину газоподібних тіл.

АЕРОМЕТРІЯ, *аэрометрия - способи вимірювання ваги й густини газоподібних тіл.

АЕРОМЕХАНІКА, *аэромеханика - розділ механіки, який вивчає закони руху і відносного спокою газів, а також занурених у них тіл. Поділяють на аеродинаміку й аеростатику.

АЕРОСТАТИКА, *аэростатика - розділ аеромеханіки; вивчає рівновагу газоподібних середовищ.

АЕРОФОТОЗЙОМКА, *аэрофотосъемка - дистанційний метод вивчення земної поверхні шляхом фотографування в різних областях оптичного спектра з літака чи інших літальних апаратів. Застосовується для складання планів кар’єрів, при пiдготовці програм рекультивації, геологічному картуванні тощо.

АЗБЕСТ, *асбест, **asbestos - тонковолокнисті мінерали класу силікатів. Вогнестійкі, кислото- та луготривкі. Здатні розщеплюватися на тонкі міцні волокна. Раніше широко застосовували як теплоізоляційний матеріал, у будівництві. Канцерогенний.

АЗБЕСТИТ, *асбестит - теплоізоляційний матеріал з короткого азбестового волокна. Найширше застосовували у теплотехніці. Канцерогенний.

АЗИМУТ ГІРОСКОПІЧНИЙ, *азимут гироскопический - горизонтальний кут, який відраховують від північного кінця гіроскопічного меридіану за годинниковою стрілкою до заданого напрямку.

АЗИМУТ МАГНІТНИЙ, *азимут магнитный - горизонтальний кут, який відраховують від північного напрямку магнітного меридіану за годинниковою стрілкою до заданого напрямку.

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИСТЕМА, *Азово-черноморская геосинклинальная система - на півдні України. Охоплює південну частину Причорноморської низовини, Кримські гори, Азовське море й північну частину материкової обмілини (шельфу) і континентального схилу западини Чорного моря. Виникла в середині крейдяного періоду між Східно-Європейською платформою та Чорноморською океанічною западиною. Перебуває на завершальній стадії активного прогинання. Кримські гори виділяються як центральне геоантиклінальне підняття.

АЗОТ, *азот - хімічний елемент V групи періодичної системи Д.І Менделеєва, символ N, ат. н. 7; ат. м. 14,0067. Газ без кольору, запаху, складова частина повітря, не підтримує горіння. Найбільша частина А. міститься у атмосфері Землі - 75,6 % за масою. Хімічно малоактивний.

АЗОТФІКСАЦІЯ, *азотфиксация - процес зв'язування молекулярного азоту атмосфери в азотисті сполуки, що здійснюється азотфіксуючими організмами (напр. бульбочковими бактеріями).

АЗУРИТ, *азурит, **azurite - Cu3[OH]2[CO3]2, поширений вторинний мінерал міді. Зустрічається у верхніх окиснених зонах рудних родовищ.

АКАДЕМІК, *академик - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами.

АКАДЕМІЧНИЙ, *академический - 1) Той, що стосується академії. 2)навчальний; А. р і к - частина року, протягом якої відбуваються заняття у вищій школі; А - н а г о д и н а - час призначений для уроку в школі чи для лекції у вузі. 3)Той, хто додержується існуючих традицій, канонів. 4) Суто теоретичний, той що не має практичного значення.

АКАДЕМІЯ, *академия - 1) Вищий науковий заклад; Національна Академія наук України - вищий науковий заклад України. 2) Назва деяких вищих навчальних закладів та громадських наукових організацій.

АКВАМАРИН, *аквамарин, **aquamarine - мінерал класу силікатів, прозора коштовна відміна берилу кольору морської води. Дорогоцінний камінь.

АКВАМЕТРІЯ, *акваметрия - методи визначення кількості води в різних речовинах.

АКВАНІТИ, *акваниты – аміачно-селітряні вибухові речовини пластичної консистенції.

АКВАТОЛИ, *акватолы – група ґранульованих промислових вибухових речовин .

АКСИНІТ, *аксинит, **axinite - мінерал класу силікатів, переважно бурого кольору з різними відтінками. Зустрічається в гідротермальних і пневматолітових, а також у метаморфічних комплексах, особливо в жилах альпійського типу. Знаходиться разом з кварцом, польовим шпатом, епідотом, хлоритом; у рудних родовищах - з магнетитом, сульфідами.

АКСІАЛЬНИЙ, *аксиальный - осьовий.

АКСІОМА, *аксиома - 1) Твердження певної теорії, що приймається без доведення як вихідне, таке, що є підставою для доведення інших тверджень (теорем) цієї теорії. 2) Переносно - незаперечна істина, що не потребує доведень.

АКСОНОМЕТРІЯ, *аксонометрия - спосіб зображення предметів на кресленнику, при якому на площину зображень проекціюються і предмет, і осі прямокутної системи координат, до яких віднесено зображуваний предмет.

АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ, *аксонометрические проекции - зображення предмета шляхом його паралельного проекціювання разом із пов’язаною з ним системою трьох взаємноперпендикулярних координат на площину. Використовується для наочного зображення гірничих виробок та геологічних структур.

АКТИВАТОР, *активатор - 1) речовина, що підсилює дію каталізаторів. 2) флотаційний реагент підсилюючий дію реагентів-збирачів.

АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, *активационный анализ - визначення якісного й кількісного складу речовин за випромінюванням ними радіоактивних ізотопів.

АКТИВАЦІЯ, *активация - 1) Збудження молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад А. механохімічна. 2) Обробка деревного вугілля та інших пористих тіл для збільшення їхньої здатності вбирати гази, рідини тощо. Буває штучна і природна активація вугілля.

АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, *активация процесса сдвижения - зміна характеру розподілу та величини зрушення і деформації земної поверхні та товщі порід при розробці пласта суміжними виробками або при повторних підробках в порівнянні зі зрушеннями та деформаціями від окремої виробки при первинній підробці.

АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОМАГНЕТИЧНА, *активизация тектомагнетическая - процес підвищення інтенсивності тектонічних рухів та магнетизму, що проявляється після відносного тектонічного спокою. З цим процесом пов’язане утворення багатьох родовищ руд кольорових металів, коштовного каміння.

АКТИВНИЙ, *активный - 1) Діяльний, енергійний; той, що розвивається. 2) Здатний вступати в хімічну реакцію, взаємодіяти з чим небуть.

АКТИВНІ ГАЗИ, *активные газы - газоподібні складові частини шахтного повітря, що змінюють дифузійні властивості вентиляційного потоку. Найбільш поширені активні гази — метан та вуглекислий газ.

АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, *активированный уголь - пориста вуглецева речовина з високими адсорбційними властивостями та гідрофобністю. Застосовується як адсорбент у засобах протигазового захисту, медицині, хімії тощо.

АКТИВУВАТИ, *активировать - посилювати активність, переводити з неактивного стану в активний.

АКТИЛОВІ РЕАГЕНТИ В БУРІННІ, *актиловые реагенты в бурении - синтетичні полімери, що використовуються як термосолестійкі понижувачі водовіддачі бурових та тампонажних розчинів.

АКТИНІЙ, *актиний - радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи Д.І.Менделєєва, символ Ас, ат. н. 89. Сріблясто-білий. Міститься у уранових та торієвих рудах. Високотоксичний.

АКТИНОЇДИ, АКТИНІДИ *актиноиды, актиниды - хімічні елементи, які в періодичній системі Д.І.Менделєєва розміщені після актинію (ат. н. 90-103). Всі А. радіоактивні. До А. належать торій, нептуній та ін.

АКТИНОЛІТ, *актинолит, **actinolite - породоутворюючий мінерал класу силікатів, зеленого кольору. Метасилікат стрічкової будови з групи амфіболів. Сингонія моноклінна. Густина 3,2-3,3. Твердість 5,5-6. Блиск скляний. Головний породоутворюючий мінерал кристалічних сланців. Використовують як кислото і вогнетривкий матеріал. В Україні є на Криворіжжі та у Приазов’ї.

АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД, *актуалистический метод - наукове пізнання геологічної історії Землі, реконструкція процесів минулого шляхом використання закономірностей, виявлених при вивченні сучасних геологічних процесів.

АКТУАЛЬНИЙ, *актуальный - справжній, теперішній, сучасний; важливий у даний момент, злободенний, назрілий.

АКУМУЛЮЮЧА (ЗБІРНА) ГІРНИЧА ВИРОБКА, *аккумулирующая (сборная) горная выработка – виробка, яка застосовується для доставки корисної копалини з декількох очисних вибоїв до відкатної виробки. Може бути горизонтальною, похилою або вертикальною.

АКУМУЛЮЮЧА ЄМКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *аккумулирующая емкость горных пород – здатність порід водоносних горизонтів вбирати і утримувати в щілинах і порах воду, яка просочується з поверхні в період паводків.

АКУМУЛЯЦІЯ, *аккумуляция - 1). Нагромадження, збирання, напр., А. енергії. 2) геол. Процеси нагромадження на поверхні Землі і на дні водних басейнів мінеральних речовин та органічних решток. Розрізняють наземну акумуляцію (ґравітаційна, річкова, льодовикова, морська, озерна, біоґенна, вулканоґенна тощо) та підводну (дельтова, рифоґенна, прибережно-морська тощо). З процесами акумуляції пов’язане утворення екзоґенних родовищ корисних копалин.

АКУСТИЧНА ЖОРСТКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *акустическая жесткость горных пород - властивість породи передавати звукові коливання, залежно від їх структурних особливостей та мінерального складу.

АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ, *акустический каротаж - метод геофізичних досліджень у свердловинах, що ґрунтується на вивченні акустичних властивостей гірських порід. Використовується при пошуках і розвідці корисних копалин, а також для контролю за технічним станом свердловин.

АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРНИЧОЇ ПОРОДИ, *акустические свойства горной породы – властивості, що мають місце при проходженні через породу пружних коливань: інфразвукових, звукових та ультразвукових хвиль.

АКЦЕПТОР, *акцептор 1). Частинка, що приєднує електрони. 2) В хімії комплексних сполук - компонента, яка за певних умов приєднує два електрони. 3) В радіаційній хімії - частинка, що реагує з вільними радикалами. Див. також Донор.

АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ, *акцессорные минералы - мінерали, що становлять кількісно незначну (переважно до 1% об`єму), але якісно дуже характерну складову частину гірських порід. До акцесорних мінералів належать циркон, апатит, монацит тощо.

АЛГОРИТМ, АЛГОРИФМ, *алгоритм - сукупність дій (правил) для розв'язування даної задачі. Від імені середньовічного узбецького математика Мухамеда-ібн-Суса (арабізоване аль-Хорезмі).

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ, *алгоритмизация - побудова алгоритму, що реалізує певний процес; А. п р о ц е с і в - опис процесів мовою математичних символів для одержання алгоритму.

АЛГОРИТМІЧНИЙ, *алгоритмический - той, що стосується алгоритму; А. п р о ц е с - обчислювальний процес, результат якого знаходять за допомогою певного алгоритму; А - н а м о в а - формальна мова, призначена для записування алгоритмів; речення її є алгоритмами.

АЛЕБАСТР, *алебастр, **alabaster - 1) Щільна, тонкозерниста відміна ґіпсу. 2) Продукт дегідратації ґіпсу.

АЛЕВРИТ, *алеврит - дрібнозерниста пухка осадова гірська порода, за розмірами уламків (0,1 - 0,01 мм) проміжна між глинами та піском (мул, лес).

АЛЕВРОЛІТ, *алевролит - тверда гірська порода, зцементований алеврит. Більш ніж на 50% складається з частинок розміром 0,1 - 0,01 мм.

АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ, *аливатические соединения - вуглеводні (метан, етан, етилен, ацетилен і т.д.) та їх похідні (кислоти, спирти, аміни), віглеводневі атоми в яких пов’язані між собою у відкриті лінійні нерозгалуджені, або розгалуджені ланцюжки.

АЛКАЛІЗАЦІЯ, *алкализация, **alcalisation - те саме, що і фельдшпатизація.

АЛКАНИ, *алканы, **alkanes - ациклічні насичені вуглеводні, в яких атоми вуглецю зв’язані між собою простими зв’язками в розгалуджені або нерозгалуджені ланцюги, загальної формули CnH 2n+2. Більшість їх хімічних реакцій з різними реагентами починається з розриву зв’язку С-Н, тоді як їх розпад при високих температурах йде передовсім по зв’язках С-С.

АЛКЕНИ, *алкены - органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним подвійним зв'язком між атомами в молекулі. Найпростішим А. є етилен. Інша назва о л е ф і н и.

АЛКІНИ *алкины - органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним потрійним зв'язком між атомами в молекулі. Найпростішим А. є ацетилен.

АЛМАЗ *алмаз - мінерал класу самородних неметалів, чистий кристалічний вуглець. Сингонія кубічна. Густина 3,5-3,53. Прозорий, переважно безбарвний, має найвищу серед відомих мінералів твердість - 10. Використовують для виготовлення, абразивних та різальних інструментів, при бурінні, в ювелірній справі (див. Діамант). Вагу А. вимірюють каратами. Виявлений, зокрема, в Україні.

АЛОМОРФНИЙ, *алломорфный, **allomorphic - те саме, що й ксеноморфний.

АЛОНЖ (ПИЛОВА ТРУБКА, ПАТРОН), *алонж (пылевая трубка, патрон) – пилоприймач аспіраційного приладу для відбору проб пилу з повітря - трубка або воронка з фільтруючим матеріалом.

АЛОТИГЕННИЙ, *аллотигенный, **allothigene - привнесений іззовні чи той, що утворився раніше, ніж осадова товща, що його містить (стосовно мінералу).

АЛОТРІОМОРФНИЙ, *аллотриоморфный, allotriomorphic - те саме, що й ксеноморфний.

АЛОФАН, *аллофан, **allophane - одночасно осаджений колоїд глинозему і кремнезему - m Al2O3 n Si O2 p H2O. Зустрічається в зонах окиснення рудних родовищ (свинцево-цинкових, мідних та ін.) і в корі вивітрювання разом з галуазитом, хризоколою, кварцом, карбонатами.

АЛУНД *алунд - штучний корунд. Одержують А. з бокситів.

АЛУНІТ *алунит, **alunite - мінерал класу сульфатів, білий з сіруватим, жовтуватим або червонуватим забарвленням, блиск скляний. Сингонія тригональна. Густина 2,6…2,8, твердість 3,5…4. Утворюється при дії сірчистої пари на кислі вивержені породи, а також при дії сульфатних поверхневих вод на глиноземисті породи. В Україні є на Закарпатті. Використовують для одержання сульфату алюмінію.

АЛУНІТИЗАЦІЯ, *алунитизация, **alunitization - процес метасоматичного утворення алуніту в ефузивних і туфових породах під впливом гідротермальних розчинів.

АЛЮВІЙ, *алювий - відклади, нагромаджені в долинах водними потоками (галька, гравій, пісок, глина). Формуються внаслідок перевідкладення гірських порід і продуктів вивітрювання їх.

АЛЮМІНАТИ, *алюмінати - солі алюмінієвих кислот. Зустрічаються в природі, наприклад мінерали хризоберил, шпінелі. Алюмінати натрію застосовуються у текстильній промисловості як протрава при фарбуванні тканин; алюмінати калію — основна складова частина швидкотужавіючого цементу; алюмінати рідкоземельних елементів — компоненти електрокераміки.

АЛЮМІНІЄВІ РУДИ, *алюминиевые руды - гірські породи, з яких добувають алюміній. Основні з них — боксити, алуніти, нефелінові сієніти, В Україні є в Приазов`ї, на Закарпатті, в межах Українського щита.

АЛЮМІНІЙ, *алюминий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ Al, ат. н. 13; ат. м. 26,9815. Сріблясто-білий метал, складова частина бокситів, алунітів, каолінітів, нефелінів та інших мінералів. Вміст в земній корі 8,8 % по масі. На повітрі вкривається тоненькою плівкою оксиду, яка перешкоджає подальшому окисненню металу. А. - основа легких сплавів.

АЛЮМІНІЮ ОКСИД , *алюминия оксид - глинозем, сполука алюмінію з киснем. Білі кристали, нерозчинні у воді, хімічно дуже стійкі, температура плавлення 2050°C. Зустрічається у природі у вигляді мінералів корунду, рубіну, сапфіру. Застосовують для одержання алюмінію, виготовлення вогнетривів, абразивів, каталізаторів, сорбентів тощо.

АЛЮМОГЕЛЬ, *алюмогель - пориста біла маса, іноді прозора, за складом - оксид алюмінію, за властивостями - адсорбент.

АЛЮМОСИЛІКАТИ - мінерали класу силікатів, у структурі яких алюміній займає положення, аналогічне кремнію, тобто оточений чотирма атомами кисню (наприклад, польові шпати, цеоліти, слюди та ін.).

АЛЮМОТОЛ, *алюмотол – водотривка вибухова речовина у вигляді ґранул різноманітної крупності, застосовується при розробці родовищ відкритим способом.

АЛЬБІТ, *альбит, **albite - Na [AlSi3O8]. Породоутворюючий мінерал вивержених гірських порід класу силікатів, білий натрієвий польовий шпат. Сингонія триклінна. Густина 2,6. Твердість 6-6,5. Блиск скляний. Утворюється також у зв’язку з метасоматичними процесами. Використовують у керамічному виробництві. В Україні є в межах Українського щита.

АЛЬМАНДИН, *альмандин, **almandine - Fe2(3)+ Al2 [Si O4]3. Типовий мінерал кристалічних сланців, які містять ґранат і утворилися при регіональному метаморфізмі глинистих порід. Зустрічається також у пегматитах, інколи в ґранітах.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ, *альтернативный - той, що допускає одну з двох або кількох можливостей.

АЛЬФА-РАДІОАКТИВНІСТЬ, *альфа-радиоактивность - радіоактивність, при якій відбувається випускання альфа-частинок. Інша назва - а л ь ф а - р о з п а д.

АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР, *альфа-спектрометр - прилад, за допомогою якого досліджують спектр альфа-частинок, що їх випромінюють радіоактивні ядра.

АЛЬФА-ЧАСТИНКИ, *альфа-частицы - ядра атомів гелію. Кожна А.-ч. складається з 2 нейтронів і 2 протонів.

АМАЗОНІТ, *амазонит, **avazonite - мінерал класу силікатів, різновид калієвого польового шпату блакитно-зеленого кольору. Різновид мікрокліну, який містить RbO (до 3 %). Зустрічається у пегматитах, і деяких ґранітах. Використовують як виробне каміння. Від назви ріки Амазонки.

АМАЛЬҐАМА, *амальгама, **amalgam - 1) Сплав, одним з компонентів якого є ртуть. Застосовують при золоченні металевих виробів, у виробництві дзеркал. 2) Переносно - суміш різнорідних речей.

АМАЛЬҐАМА МАСЛОВУГІЛЬНА, *амальгама маслоугольная - просторова тиксотропна структура з крапель та плівки масла і вугільних зерен, яка виникає в водній гідросуміші при збагачуванні, обезводненні та облагороджуванні вугілля методами масляної аґломерації та ґрануляції .

АМАЛЬҐАМАТОР, *амальгаматор - апарат, в якому провадять амальґамацію.

АМАЛЬҐАМАЦІЯ, *амальгамация - 1) Покриття металу, скла амальґамою. 2) Добування благородних металів з тонко подрібнених руд або пісків змочуванням поверхні металу ртуттю. 3) Одержання суміші різнорідних речей.

АМЕТИСТ, *аметист, **amethyst - мінерал класу силікатів, відміна кварцу фіолетового або блакитно-фіолетового кольору. В Україні є на Волині та в Криворізькому і Донецькому басейнах. Напівдорогоцінний камінь.

АМІАК, *аммиак – NH3. Безбарвний газ з задушливим запахом, отруйний та горючий, добре розчинюється в воді. З повітрям та киснем утворює вибуховонебезпечні суміші. Легше за повітря, утворюється при розкладі органічних речовин, що містять азот.

АМІАЧНА СЕЛІТРА, амонію нітрат, *аммиачная селитра — концентроване азотне добриво, містить 34-35% азоту. Випускають у вигляді круглих ґранул або голчастих чи лускоподібних кристалів білого чи жовтуватого кольору, добре розчинних у воді. Слабка вибухова речовина, отримана взаємодією аміаку з азотною кислотою. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів).

АМІАЧНИЙ ДИНАМІТ, *аммиачный динамит - різновид динаміту, в якому частина нітрогліцерину замінена аміачною селітрою.

АМІДИ, *амиды - 1) Похідні кислот, в яких гідроксильна група заміщена аміногрупою, напр. ацетамід-амід оцтової кислоти. 2) Хімічні сполуки, що утворюються заміною одного атома водню аміаку атомом металу, напр. амід натрію.

АМІНИ, *амины - азотовмісні органічні сполуки, похідні аміаку. Найважливішим А. є анілін. Вживаються, зокрема, як складники реагентів при флотації та масляній аґломерації (ґрануляції, флокуляції) вугілля.

АМІНОБЕНЗОЛ, *аминобензол - те саме, що й анілін.

АМІНОГРУПА, *аминогруппа - одновалентна (див. Валентність) група - NH2, залишок аміаку. Міститься в амінах, амінокислотах та інших органічних сполуках.

АМОНАЛИ, *аммоналы - аміачно-селітрові вибухові речовини, горючою складовою частиною яких є пудра алюмінію. Скельний амонал — найпотужніша вибухова речовина. Випускається в патронах великого діаметра.

АМОНІТИ, *аммониты - вибухові суміші, до складу яких входить аміачна селітра та нітросполуки. Застосовуються в шахтах та кар’єрах. Типи: № 1ЖВ, № БЖВ, АП-5ЖВ, ПЖВ-20, Т-19.

АМОРТИЗАТОР ВИБІЙНИЙ, *амортизатор забойный - пристрій, що встановлюється між буровим інструментом та буровим ставом для гасіння вібрацій, які виникають при бурінні і спрямовані вздовж бурового ставу.

АМОРФНИЙ, *аморфный - безформний; той, що не має кристалічної будови. Всі тверді аморфні речовини метастабільні і можуть розглядатися як переохолоджені рідини. Характерна особливість твердих аморфних тіл - плавлення в деякому температурному інтервалі. Цим вони відрізняються від кристалів, що плавляться при фіксованій температурі.

АМПЛІТУДА ДИЗ’ЮНКТИВА (ПОРУШЕННЯ), *амплитуда дизьюнктива (нарушения) - відстань висячого боку по характерному чи заданому нарямку.

АМПЛІТУДА СКЛАДКИ, *амплитуда складки - найкоротша відстань між дотичними площинами до верхнього та нижнього замків того самого шару двох сусідніх складок, виміряна по вісьовій площині складки.

АМФІБОЛИ, *амфиболы, **amphiboles - група мінералів із класу силікатів однакової кристалохімічної будови, аніонний радикал яких є стрічковим з формулою [ Si4 O11]6-. В решітці обов’язково наявний гідроксил ОН-. А. поділяються на ромбічні (антофіліт) і дуже поширені моноклінальні, серед яких найвідомішою є рогова обманка.

АМФОТЕРНІСТЬ, *амфотерность - здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості. Амфотерними сполуками (їх ще називають амфолітами) є вода, гідроокиси алюмінію, цинку, хрому.

АНАЛІЗ, *анализ, **analysis - 1) Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуваннні цілого на складові частини. Протилежне - синтез. 2) Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки. 3) М а т е м а т и ч н и й А. - в широкому розумінні - розробка прийомів обчислень та застосування їх, у вузькому розумінні - частина математики, що вивчає нескінченно малі величини. 4) Х і м і ч н и й А. - сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний або кількісний склад речовини. 5) С п е к т р а л ь н и й А. - визначення складу речовини шляхом дослідження її спектра. 6) С и т о в и й А. - визначення ґранулометричного складу сипучого матеріалу шляхом його просіювання на ситах. 7) Е л е м е н т н и й А., елементарний аналіз органічних речовин - сукупність методів за допомогою яких визначають якісний та кількісний склад органічних сполук. Цей аналіз можна здійснювати, наприклад за допомогою електронної спектроскопії, гамма-спектроскопії тощо. Див. також технічний аналіз.

АНАЛІЗ МІНЕРАЛОГІЧНИЙ, *анализ минералогический, **analysis of minerals - встановлення хімічного складу мінералів, їх структури, фізичних властивостей і умов утворення із застосуванням відповідних методів. Розрізняють такі види А.м. - ґранулометричний, кристалооптичний, кристалохімічний, парагенетичний, рентгеноспектральний (пулюєспек-тральний), термічний, рентгенометричний (пулюєметричний), хімічний, фазовий, шліховий та ін.

АНАЛІЗАТОР, *анализатор - прилад, за допомогою якого роблять аналіз речовин, явищ і т. ін. Наприклад, А. рентгенівський типу РАМ -1 м призначено для неперервного вимірювання і запису показників зольності та вологості вугілля або ін. продуктів збагачення в потоці (на конвеєрі).

АНАЛІЗАТОР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, *анализатор электромагнитный, **electrical magnetic analyzer, ***electromagnetischer Analisator - апарат для магнітного аналізу проб, в якому немагнітна посудина з пробою розміщується у міжполюсному просторі електромагнітної системи.

АНАЛІЗАТОР СИТОВИЙ, *анализатор ситовой, **testing sieve, *** Siebanalysator - грохот для лабораторного аналізу проб за ґранулометричним складом, просіювальні поверхні якого утворені набором змінних плоских сит.

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ, *аналитическая модель залежи - відтворення закономірностей зміни показників покладу за допомогою математичних залежностей.

АНАЛІТИЧНИЙ, *аналитический - одержаний в результаті розчленування об'єкта й аналізу одержаних внаслідок цього частин; А - н а г е о м е т р і я розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних об'єктів виключно обчислюванням.

АНАЛОГ, *аналог - 1) Об'єкт вивчення, схожий (аналогічний) з певним об'єктом. 2) при патентуванні - Об’єкт того ж призначення, що й заявляємий, схожий з ним за технічною сутністю та за результатом, що досягається при їх використанні.

АНАЛОГОВІ МАШИНИ, *аналоговые машины - обчислювальні машини, які обробляють інформацію, представлену в неперервній формі.

АНАЛЬЦИМ,*анальцим, **analcime - Na2[Al Si2 O6] 2H2O. Мінерал класу силікатів(водний алюмосилікат), білого кольору зі скляним блиском. Будова каркасна. Утворюється як вторинний мінерал разом з цеолітами; нерідко є продуктом метасоматичного заміщення нефеліну або содаліту.

АНАТАЗ,*анатаз, **anatase - Ti O2. Mінерал класу оксидів і гідрооксидів, двооксид титану, чорно-синього, бурого, жовтого кольорів з алмазним блиском. Руда для одержання феротитану. Зустрічається в жилах або тріщинах альпійського типу, також як акцесорний мінерал у магматичних та метаморфічних породах, іноді в пегматитах, а також у розсипах.

АНАФОРЕЗ,*анафорез - переміщення до аноду завислих у розчині частинок, коли через розчин протікає електричний струм.

АНГАРМОНІЧНИЙ, *ангармоничный - не гармонічний; А. к о л и в а н н я - коливання, за яких коливна величина (зміщення, напруженість) не пропорційна силі, що спричинює коливання.

АHГIДРИТ, *ангидрит, **anhydrite - гiрська порода, що складається з мiнералу ангiдриту (CaSO4) та домiшок. Сингонія ромбічна. Густина 2,8-3,0. Твердість 3,0-3,5. Колір білий, блакитний, сіруватий, червонуватий. Блиск скляний. Мiнерал ангiдрит зустрiчається у вигляді суцiльних дрiбнозернистих мармуровидних мас, рiдко - у виглядi кристалiв. Як домiшки зустрiчаються кварц, глиниста речовина, карбонати, галiт, оргеннi сполуки. Дуже часто знаходиться у соляних родовищах у вигляді окремих кристалів, а також пластів та прожилків. Використовується для одержання в'яжучих, сірчаної кислоти, добрив, а також для плит внутрiшнього облицювання. В Україні є на Донбасі, Передкарпатті та Українському щиті.

АНГЛЕЗИТ, *англезит, **anglesite - Pb[SO4]. Mінерал класу сульфатів, сірчанокислий свинець. Сингонія ромбічна. Густина 6,38. Твердість 2,5-3,0. Колір білий з різними відтінками, синій з алмазним блиском. Руда свинцю. Утворюється як вторинний мінерал у зонах окиснення свинцево-цинкових сульфідних родовищ. Дуже часто зустрічається з церуситом. В Україні є на Донбасі та Закарпатті. Від назви о. Англсі у Великобританії.

АНГСТРЕМ, *ангстрем - одиниця довжини. 1 А.= 10 -10 м. Застосовують, зокрема, в оптиці та атомній і ядерній фізиці. Від прізвища шведського фізика Й. Ангстрема.

АНДАЛУЗИТ, *андалузит, **andalusite - Al AlO[SiO4]. Мінерал класу силікатів (ортосилікат алюмінію), білого, сірого, рожевого або зеленого кольорів. Cингонія ромбічна. Густина 3,14-3,22. Твердість 7,0-7,5. Важливий мінерал контактово-метаморфічних утворень. Використовують як вогне- та кислототривкий матеріал, прозорий А. - дорогоцінний камінь. Від назви провінції Андалузії в Іспанії.

АНДЕЗИН, *андезин, **andesine - мінерал класу силікатів, білого або сіркуватого кольорів зі скляним блиском. Проміжний член ряду плагіоклазів (№ 30-50). Викоритовують для виготовлення кислототривких керамічних виробів. Від назви гір Андів у Південній Америці.

АНДЕЗИТ,*андезит - кайнотипна гірська порода темносірого, бурого або майже чорного кольору, порфiрової структури, ефузивний аналог діориту. Складається переважно з плагіоклазу з домішкою амфіболу, авгіту, ромбiчного пiроксену та ін. Від назви гір Андів у Південній Америці. В Україні є на Закарпатті та у Приазов’ї. Будівельний камінь, кислототривкий матеріал.

АНДРАДИТ, *андрадит, **andradite - Ca3Fe2(3)+ [SiO4]3. Кальціїсто-залізистий силікат острівної будови з групи ґранату. Зустрічається як важливий контактово-метасоматичний мінерал скарнів, часто у кристалічних сланцях, рідше у вивержених породах як їх первинна складова частина.

АНЕМОМЕТР, *анемометр - прилад для вимірювання швидкості руху повітря. За конструкцією розподіляються на крильчасті, чашечні та термоелектричні.

АНІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА, *анизотропная горная порода - гірська порода, властивості якої в різних напрямках неоднакові.

АНІОНИ, *аниони - неґативно заряджені йони.

АНІТ, *аннит, **annite - відміна лепідомелану, яка не містить магнію.

АНКЕРИТ, *анкерит, **ankerite - CaFe [SiO4]3. Важливий мінерал гідротермальних сульфідних родовищ та гідротермально змінених магнезіально-залізистих порід.

АНКЕРНЕ КРІПЛЕННЯ, *анкерная крепь - гірниче кріплення, основним елементом якого є металічний, залізобетонний, полімерний чи дерев’яний стрижень (анкер), закріплений у шпурі чи свердловині.

АНКЕРУВАННЯ, *анкерирование - роботи з кріплення гірничих виробок анкерним кріпленням.

АНОД, *анод - позитивний полюс джерела електричного струму.

АНОРТИТ, *анортит, **anortite - Ca [ Al2 Si2O8]. Породоутворюючий мінерал класу силікатів. Кальціїстий різновид плаксіоклазів (№ 90-100). Сингонія триклінна. Густина 2,74-2,76. Твердість 6,5-6,75. Колір сірувато-білий. Блиск скляний. Характерний для основних інтрузивних і ефузивних магматичних порід. Знаходиться разом з магніїсто-залізистими силікатами, а також у метеоритах. В Україні є в межах Українського щита, на Донбасі.

АНОРТОЗИТ, *анортозит - магматична гірська порода групи габро. Складається з основного та середнього плагіоклазу. Основні домішки - олівін, піроксен, магнетит. Колір - від білого до темно сірого. В Україні є на Українському щиті. Використовують як облицьовувальний матеріал.

АНОРТОКЛАЗ, *анортоклаз, **anorthoclase - (К, Na) [AlSI3O8]. Алюмосилікат калію і натрію. Будова каркасна. Часто містить домішки СаО (до декількох %). Зустрічається в багатих на натрій ефузивних породах. АНТЕКЛІЗА, *антеклиза - широке пологе підняття верств земної кори на платформі, яке має овальні чи округлі обриси. Протилежне - синекліза.

АНТИГОРИТ, *антигорит, **antigorite - Mg6[(OH)8[Si4O10]. Поширений мінерал з групи серпентину. Утворюється при гідротермальних процесах з олівіну ультраосновних порід, а також при метасоматичних у доломітизованих вапняках.

АНТИКЛІНАЛЬ, *антиклиналь,**anticline - складка верств гірських порід, обернена випуклістю догоги, в результаті чого в ядрі залягають більш давні за геологічним віком породи. За формою у плані розрізняють лінійно витягнуті та округлі антикліналі — брахіантикліналі.

АНТИМОНІТ, *антимонит, **antimonite - Sb2S3. Важливий мінерал гідротермальних антимоніт-кварцових жил на сурмяно-ртутних родів. Сингонія ромбічна. Густина 4,51-4,66. Твердість 2. Колір свинцево-сірий. Блиск металічний. Знаходиться разом з кіновар’ю, реальгаром, аурипігментом, шеєлітом, кварцом, флюоритом, баритом та ін. В Україні є на Донбасі та на Закарпатті. Руда сурми.

АНТИПЕРТИТ, *антипертит, **antiperthite - плаксіоклаз із закономірно орієнтованими включеннями ортоклазу, що утворився внаслідок розпаду ізоморфної суміші.

АНТИПІРЕН, *антипирен - речовина, що гасить полум'я шляхом зниження його температури нижче критичної межі горіння, а також перепиняє доступ кисню до вкритих А. поверхонь. Надає матеріалам вогнестійкості. До А-нів належать фосфати, сульфат амонію, бура, борна кислота, рідке скло тощо.

АНТИПІРОГЕН, *антипироген - речовина, що перешкоджає самозайманню вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А-нів належать вода, розчини силікату натрію.

АНТОФІЛІТ, *антофилит, **anthophyllite - (Mg, Fe)7(OH)2[Si8O22]. Силікат магнію і заліза ланцюжкової будови з групи амфіболів. Сингонія ромбічна. Густина 2,9-3,4. Твердість 6,0-6,5. Колір бурувато або жовтувато сірий, бурувато-зелений. Блиск скляний. Зустрічається в деяких кристалічних сланцях як породоутворюючий мінерал. Є в Україні.

АНТРАЦИТ, *антрацит, **anthracite - найбільш метаморфізована різновидність кам’яного вугілля, що має високу теплотворну здатність. Колір чорний або сіруватий, блиск металічний. Густина 1500... 1700 кг/м3, твердість 2...2,5; теплотворність 33…35 Мдж/кг. В Україні є на Донбасі.

АНТРАКОЗ ЛЕГЕНЬ, *антракоз легких - один з видів пневмоконіозу; захворювання, що розвивається внаслідок систематичного вдихання кам’яновугільного пилу.

АНТРОПОГЕННІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ, *антропогенные формы рельефа - нерівності земної поверхні, утворення яких пов’язане з господарською діяльністю людини. Виникають як результат неправильного впливу на природу (яри, зсуви, рухомі піски тощо), при розробках корисних копалин без рекультивації земель (терикони, кар’єри), а також у процесі цілеспрямованого перетворення рельєфу при меліорації, будівництві (канали, тераси, дамби тощо).

АНШЛІФ, *аншліф, **polished section - препарат мінералу чи мінерального аґреґату з одною полірованою поверхнею для дослідження під мікроскопом у відбитому світлі.

АПАТИТ, *апатит, **apatite - Ca5[CO3][PO4]3(Fe, Cl, OH). Мінерал класу фосфатів. Сингонія гексагональна. Густина 3,18…3,21, твердість 5,5. Безбарвний, білий, жовтий тощо. Блиск скляний. Поширений як аксесорний мінерал багатьох магматичних порід і пегматитів. Зустрічається у контактово-метасоматичних утвореннях, гідротермальних жилах, є основною складовою частиною фосфатів. В Україні є в Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській та інших областях. Сировина для вироблення добрив.

АПОФІЗИ, * апофизы - жили, дайки та інші геологічні утворення, що відходять від великих геологічних тіл в бокові породи.

АРАГОНІТ, *арагонит, **aragonite - Ca [CO3]. Поширений мінерал екзогенних утворень і низькотемпературних гідротермальних жил. Клас карбонатів. Сингонія ромбічна. Густина 2,9-3,0. Твердість 3,5-4,0. Колір білий, жовтувато-білий. Блиск скляний. В Україні є на Донбасі, в Криму, на Закарпатті та в межах Українського щита.

АРҐЕНТИТ, *аргентит, **argentite - Ag2S. Важливий мінерал срібла. Класу сульфідів. Сингонія кубічна. Густина 7,2-7,4. Твердість 2,0-3,0. Колір свинцево-сірий до залізо-чорного. Блиск металічний. Руда срібла. Зустрічається в гідротермальних кобальто-нікелевих і свинцево-цинкових родовищах з ін. мінералами срібла.

АРГІЛІЗАЦІЯ, *аргилизация, **argillization - 1) Процес гідротермального метасоматичного заміщення глинистими силікатами мінералів магматичних комплексів під впливом постмагматичних розчинів. 2) Перетворення гірських порід у глини при процесах хімічного вивітрювання.

АРГІЛІТ, *аргиллит, **argillyte - осадова гірська порода, що утворюється внаслідок ущільнення, обезводнювання та цементації глин. У воді не розмокає.

АРКОВЕ КРІПЛЕННЯ, *арочная крепь - рамне кріплення, яке складається з окремих арок (металевих, залізобетонних, змішаних), що встановлюються перпендикулярно до повздожньої осі гірничої виробки на відстані 0,5…1,25 м.

АРМУВАННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ (СТВОЛІВ), *армирование шахтных стволов - монтаж у стовбурі конструкцій, що забеспечує рух підйомних посудин, спорудження драбин та інженерних комунікацій.

АРОМАТИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ, *ароматическая сигнализация - вид аварійного оповіщення, в якому носієм інформації є пахучі речовини (одоранти), які вводяться у свіжий вентиляційний струмінь або у мережу подачі стиснутого повітря у шахту.

АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ, *ароматические соединения - в загальному випадку - сполуки, які складені планарними циклічними системами, в яких всі атоми циклу беруть участь у створенні єдиної системи. Типовий представник А.с. - сполуки з бензоїдною системою зв’язків (бензол та поліциклічні сполуки, побудовані з конденсованих бензольних кілець).

АРТЕЗІАНСЬКИЙ КОЛОДЯЗЬ, *артезианский колодец - спеціальна бурова свердловина, устаткована для забирання артезіанських вод. В Україні поширені в степовій зоні. Назва - від франц. провінції Артуа. В Європі вперше споруджені в ХІІ ст.

АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ, *артезианские воды - напірні підземні води, які містяться у водоносному горизонті між двома шарами водонепроникних порід. Розкриті свердловинами, вони піднімаються вище водотривкої покрівлі, іноді фонтанують. В Україні виділяють три басейни артезіанських вод: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський.

АРФВЕДСОНІТ, *арфведсонит, **arfvelsonite - (Na, Ca)3 Fe2+4 Fe3+[Si8O22] (OH)2. Лужний амфібол ланцюжкової будови. Зустрічається в лужних магматичних породах і пегматитах разом з содалітом, евдіалітом та ін.

АРХЕЙСЬКА ЕРА, *архейская эра - найдавніша ера в геологічній історії Землі; нижній підрозділ докембрію. Верхній віковий рубіж датується близько 2600-2800 млн. років. Радіометричні значення для порід найдавнішого віку цієї групи відповідають 3500-4000 млн. років. Породи архейської ери складають фундамент давніх платформ і виходять на поверхню в області їх щитів, в Україні — в області Українського щита. Відклади, що утворилися протягом архейської ери, становлять архейську групу.

АРХЕОМАГНЕТИЗМ, *археомагнетизм - розділ геомагнетизму, який на основі вивчення залишкової намагніченості датованих споруд і виробів з обпаленої глини дає змогу встановити дані про напруженість і напрям магнітного поля Землі в минулому.

АСПІРАЦІЙНИЙ ПРИЛАД, *аспирационный прибор - прилад, за допомогою котрого здійснюється відбір проб повітря для газового аналізу та аналізу на запиленість.

АСТАТ, *астат - At. Радіоактивний хімічний елемент VII групи періодичної системи, ат.н. 85. Галоген. Рідкісний.

АСТЕНОСФЕРА, *астеносфера - середня частина верхньої мантії Землі. Глибина залягання астеносфери під континентами близько 100…120 км, під океанами - близько 50…60 км, товщина 100…170 км. Вважають, що речовина астеносфери перебуває у в’язкопластичному стані.

АСТЕРИЗМ, *астеризм, **asterism - властивість мінералів утворювати у відбитому або прохідному світлі смугасті коло- або зіркоподібні світлові фігури (сапфір, деякі слюди).

АСТРОФІЛІТ, *астрофиллит, **astrophyllite - складний силікат острівної будови. Відомий у лужних інтрузивних магматичних породах (лужних ґранітах, нефелінових сієнітах тощо) та їх пегматитах і зв’язаних з ними постмагматичних утвореннях.

АСФАЛЬТ, *асфальт, **asphalt - тверда або в’язка маса майже чорного кольору природного походження або штучного виготовлення. Виникає з деяких нафтопродуктів в результаті їх окиснення та випаровування легких фракцій.

АТОМ, *атом - частина речовини, яка є найменшим носієм хімічних властивостей розглядуваного елемента. Відомо стільки видів атомів, скільки є хімічних елементів та їх ізотопів. Електрично нейтральний, складається з ядра й електронів. Радіус атома має порядок 10-8 см.

АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ, *атомно-флуоресцентный анализ - метод кількісного елементарного аналізу за атомними спектрами флуоресценції. Для одержання спектрів атомний шар проби опромінюють електромагнітними променями з частотою яка співпадає з частотою флуоресценції встановлюваних атомів (резонансна флуоресценція). Застосовується для визначення приблизно 50 елементів у сплавах, гірських породах, породах Місяця та планет Сонячної системи, ґрунтах, нафті, воді тощо.

АУРИПІГМЕНТ, *аурипигмент, **orpiment - As2S3. Типовий низькотемпературний гідротермальний матеріал - продукт перетворення ін. миш’якових матеріалів, особливо реальгару. Відомий також як продукт фумарол і гарячих джерел. Знаходиться разом з антимонітом, реальгаром, самородним миш’яком, кальцитом, баритом, ґіпсом.

АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ, *аутигенные минералы - мінерали або мінеральні комплекси, що містяться там, де вони утворилися внаслідок осідання з розчинів чи перекристалізації.

АФІННІ ПРОЕКЦІЇ, *аффинные проекции - проекції, побудова яких ґрунтується на афінному перетворенні фігур. Застосовуються в маркшердерській практиці для виконання об’ємних зображень, складних вузлів гірничих виробок. У виконанні А.п. більш прості за аксонометричні проекції.

АШАРИТ, *ашарит, **aschatite - Mg H[BO3]. Вторинний мінерал соленосних осадових родовищ боратів. Відомі випадки знаходження в контактово-метасоматичних родовищах у вапняках або доломітах разом з серпентином.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...