пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 08.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Д

ДАЙКА, *дайка - пластоподібне магматичне тіло з крутим падінням, обмежоване більш чи менш паралельними площинами.

ДАНБУРИТ, *данбурит, **danburite - Ca[Ba2Si2O8]. Боросилікат кальцію каркасної будови. Зустрічається серед метаморфічних порід з мікрокліном, ортоклазом і датолітом. Важлива руда бору.

ДАТЧИК, *датчик - первинний вимірювальний перетворювач величини що вимірюється або контролюється у вихідний сигнал для дистанційної передачі та використання в системах керування.

ДВІЙНИКИ, *двойники, **twins - закономірне зростання кристалів одного й того ж мінералу. Розрізняють Д. зростання і проростання, прості й складні, а за формою Д. зростків - колінчасті, хрестоподібні, зірчасті та інші.

ДВОЗАЛОМЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, *двупреломление минералов, **birefringense of minerals - важлива оптична константа мінералів, яка визначає різницю найбільшого і найменшого показників заломлення. В ізотропних мінералах Д.м. дорівнює нулю.

ДВОМОСТОВА СХЕМА, *двухмостовая схема - схема роботи в кар'єрі на одних рейкових шляхах двох транспортно-відвальних мостів.

ДВОЯРУСНІ РОЗОСЕРЕДЖЕНІ ЗАРЯДИ ВР, *двухярусные рассредоточенные заряды ВВ - шпурові заряди, поділені на дві частини (яруси), що відділені одна від одної набійкою, та що ініціюються водночас або з коротким уповільненням (спочатку детонує перший, найближчий до устя шпура ярус заряду). Застосовуються при розкритті пластів, небезпечних і загрожуваних раптовим викидом вугілля та газу.

ДЕАЕРАЦІЯ, *деаэрация - видалення з рідини розчинених у ній газів.

ДЕБІТ, *дебит, **debit - об’єм рідини чи газу, що поступає за одиницю часу з природного чи штучного джерела.

ДЕВІАЦІЯ, *девиация - кут відхилення струни канату на напрямних шківах та барабанах одноканатних підйомних машин.

ДЕГАЗАЦІЯ, *дегазация, **degasation - штучні чи природні процеси видалення газу з їх джерел (вугільних пластів, порід тощо).

ДЕГАЗАЦІЯ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ, *дегазация выработанного пространства - процес вилучення метаноповітряних сумішей з вироблених просторів при вийманні газоносних вугільних пластів з великими втратами вугілля по товщині пласта або в ціликах, а також у випадку залягання суміжних вугільних пластів на близьких відстанях від того що розроблюється. Застосовується коли дегазація свердловинами неефективна. При Д.в.п. виконується ретельна ізоляція виробленого простору від діючих виробок, відсмоктування та ізольований вивід газоповітряної суміші через трубопроводну мережу та вакуумну насосну установку на поверхню або через відсмоктувальний пристрій (вентилятор, ежектор) та дифузор-змішувач у вентиляційну виробку (метод Рьошен).

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *дегазация горных выработок - процеси (природні або штучні) вилучення рудникових газів з їхніх джерел або консервації і наступного знищення газів з метою зниження їх надходження та попередження раптових виділень в гірничі виробки. Розрізняють такі види Д.: передова, зближених пластів, попередня та ін.

ДЕГАЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕНИХ (СУМІЖНИХ) ПЛАСТІВ (СУПУТНИКІВ), *дегазация сближенных (смежных) пластов (спутников) - спосіб дегазації, що полягає у відсмоктуванні газу з вугільних пластів і пропластків, що підробляються або надробляються, розвантажених при зміщенні породних товщ, внаслідок чого різко підвищується їхня газопроникність та газовіддавання.

ДЕГАЗАЦІЯ ПЕРЕДОВА, *дегазация передовая - дегазація вугільних пластів за допомогою гірничих виробок або свердловин, проведених спереду вибою гірничої виробки водночас з її посуванням.

ДЕГАЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЯ (ЗАВЧАСНА), *дегазация предварительная - дегазація, здійснювана з гірничих виробок або з поверхні попереднім видобуванням газу з вугільного пласту або порід до початку ведення виймальних робіт у виїмковому полі, блоку, панелі або в шахтному полі.

ДЕГІДРАТАЦІЯ, *дегидратация, **dehydration - відщеплення води від молекул хімічних сполук (мінералів), звичайно під впливом тепла. Протилежне - гідратація.

ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ, *дегидрогенизация - відщеплення водню від молекул хімічних сполук. Протилежне - гідрогенізація.

ДЕГРАДАЦІЯ, *деградация - поступове погіршення якості, втрата цінних властивостей. Д. корисних копалин (наприклад, вугілля) спостерігається під час тривалого зберігання їх на відкритому повітрі або в умовах тривалого гідравлічного транспортування (особливо це стосується коксівного вугілля).

ДЕДУКТИВНИЙ, *дедуктивный - заснований на дедукції; д. м е т о д - спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних положень (аксіом, постулатів, законів).

ДЕДУКЦІЯ, *дедукция - метод дослідження, який полягає в переході від загального до окремого; одна з форм умовиводу, при якій на основі загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне положення.

ДЕЕМУЛЬСАТОР, *деэмульсатор - установка для відокремлення нафти від води.

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ, *деэмульсация - руйнування емульсії.

ДЕЗІНТЕГРАТОР, *дезинтегратор - 1) Машина для подріблення крихких матеріалів ударами циліндричних стрижнів (пальців) розміщених на роторах, що обертаються у протилежних напрямках. 2) Апарат для очищення промислових газів від дрібних твердих або рідких частинок.

ДЕЗИНТЕГРАЦІЯ,*дезинтеграция - розпад цілого на складові частини.

ДЕКА..., *дека... - у складних словах означає десять, у десять разів більше.

ДЕКА, *дека - робоча поверхня концентраційного столу прмокутної або ромбовидної форми, встановлена з нахилом у повздожному та поперечному напрямках.

ДЕКАНТАТОР, *декантатор - апарат (відстійник, згущувач) для декантації.

ДЕКАНТАЦІЯ, *декантация - зливання рідини з осаду після відстоювання або центрифугування (див. Центрифуга).

ДЕКОРАТИВНIСТЬ ПОРІД, *декоративность порід - складна сукупнiсть художньо-естетичних якостей поверхнi породи, що характеризується кольором, малюнком, структурою, просвiчуванiстю, вiдбивною здатнiстю пiсля полiрування. За оцiнкою декоративностi породи подiляються на 4 класи: високодекоративнi, декоративнi, малодекоративнi та не декоративнi.

ДЕКРИПІТАЦІЯ, *декрипитация - вибіркове розкриття корисних копалин основане на властивості окремих мінералів розтріскуватися і руйнуватися при нагріванні й наступному швидкому охолодженні.

ДЕЛЮВІЙ, *делювий - продукти вивітрювання гірських порід (глина, пісок, щебінь та ін.), що нагромаджуються біля підніжжя гір і височин.

ДЕЛЬТА, *дельта - низовинна ділянка суходолу в гирлі річки, складена головним чином алювіальними відкладами.

ДЕМОДУЛЯТОР, *демодулятор - пристрій, що здійснює демодуляцію.

ДЕМОДУЛЯЦІЯ, *демодуляция - виділення низькочастотних коливань з високочастотних модульованих коливань.

ДЕМПФЕР, *демпфер - пристрій для зменшення розмаху механічних коливань.

ДЕМПФУВАННЯ, *демпфование - гасіння коливань у динамічній системі внаслідок розсіювання енергії.

ДЕНДРИТ, *дендрит - мінеральний аґреґат (іноді кристал) деревоподібної форми. Утворюється з розчинів, пари або розплавів при швидкій кристалізації речовини в тріщинах, в’язкому середовищі тощо.

ДЕНУДАЦІЯ, *денудация - сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром, льодовиками тощо і перенесення продуктів руйнування до нижчих ділянок (рівнів) земної поверхні. Унаслідок Д. рельєф вирівнюється.

ДЕПРЕСІЙНА ЗЙОМКА, *депрессионная съемка - комплекс робіт, що виконуються з метою: встановлення розподілу загальношахтної депресії по виробкам, отримання даних про значення фактичних опорів гірничих виробок, виявлення причин, що викликають великі втрати тиску повітря. Полягає в послідовному замірі тиску повітря в виробках вентиляційної мережі від пункту входу до пункту виходу повітряного струменя на поверхню.

ДЕПРЕСІЯ, *депрессия - у геоморфології будь-яке пониження земної поверхні.

ДЕПРЕСІЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ У ГІРНИЧІЙ ВИРОБЦІ, *депрессия потока воздуха в горной выработке - різниця тисків у двох точках потоку. Розрізняють статичну, динамічну і повну.

ДЕПРЕСІЯ ШАХТИ (РУДНИКА), *депрессия шахты (рудника) - сума розрахункових депресій всіх виробок, що утворюють струмінь (від устя повітроподавального ствола до устя вентиляційного), місцевих опорів на всьому шляху руху повітря і природньої тяги.

ДЕПРЕСОРИ, *депресоры - поверхнево-активні речовини, що при флотації одних мінералів перешкоджають флотації інших.

ДЕРЕВ’ЯНЕ КРІПЛЕННЯ, *деревянная крепь - гірниче кріплення з дерев’яних матеріалів. Просте, але недовговічне. Встановлюється вручну. Використовується при розробці тонких крутих пластів у Центральному районі Дондасу.

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственная комиссия по запасам полезных ископаемых - орган, що встановлює постійні кондиції на мінеральну сировину для підрахунку запасів корисних копалин у надрах і затверджує розвідані запаси, на базі яких проектуються гірничі підприємства, розробляє перспективні плани розвитку гірничої промисловості. Створена 1927 року.

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственный кадастр месторождений полезных ископаемых - систематизоване зведення відомостей по кожному родовищу, що характеризує кількість запасів основних корисних копалин і сумісно з ними залягаючих другорядних корисних копалин, відображає вміщені в них компоненти, подає гірничо-геологічні умови розробки родовища та геолого-економічну оцінку, а також прояви корисних копалин.

ДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственные балансы запасов полезных ископаемых - зведення відомостей про кількість, якість, ступінь вивченості корисних копалин в родовищах, які мають промислове значення, їх розміщення, ступені промислового освоєння та забезпеченості промисловості розвіданими запасами кирисних копалин.

ДЕСЕГРЕГАЦІЯ, *десегрегация - ліквідація сегрегації, усереднення.

ДЕСИЛІКАЦІЯ, *десиликация - 1) Процес вивітрювання гірських порід, пов'язаний з розчиненням і винесенням кремнезему. 2) Збіднення магми кремнеземом.

ДЕСМІН, *десмин, **desmine - Ca[Al2Si7O18]7H2O. Алюмосилікат з групи цеолітів каркасної будови. Поширений цеоліт. Зустрічається в порожнинах та тріщинах в ефузивних й інтрузивних вивержених породах, у гідротермальних жилах та деяких гарячих джерелах.

ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ, *десольватация - явище, протилежне сольватації.

ДЕСОРБЕР, *десорбер - апарат для здійснення десорбції.

ДЕСОРБЦІЯ, *десорбция - видалення адсорбованих (див. Адсорбція) речовин з поверхні адсорбента. Протилежне - адсорбація.

ДЕСТРУКЦІЯ, *деструкция - 1) Руйнування гірських порід та розпадання їх внаслідок вивітрювання. 2) Руйнування макромолекул високомолекулярних сполук, яке супроводиться зміною їхньої структури й властивостей.

ДЕСУБЛІМАЦІЯ, *десублимация - безпосереднє перетворення пари на тверду речовину (процес, зворотний сублімації).

ДЕТЕКТОР, *детектор - 1) Пристрій для детектування електричних коливань. 2) Прилад для виявлення різних фізичних явищ, частинок і проміння.

ДЕТОНАТОР, *детонатор - засіб, що забезпечує вибухове перетворення (детонацію) ВР за допомогою початкового імпульсу. Промислові Д. носять назву капсуль-детонаторів.

ДЕТОНАЦІЙНА ХВИЛЯ, *детонационная волна - хвиля стиснення, що проходить по заряду ВР та супроводжується виникаючою за фронтом хвилі зоною реакції вибухового перетворення.

ДЕТОНАЦІЯ, *детонация - процес хімічного перетворення вибухових речовин, що супроводжується вивільненням енергії і розповсюджується по речовині у вигляді хвилі із швидкістю, яка перевищує швидкість звуку в даній речовині.

ДЕТОНІТИ, *детониты - потужні водостійкі аміачно-селітрові вибухові речовини, до складу яких входить морозостійка суміш нітроефірів.

ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР (ДШ), *детонирующий шнур (ДШ) - шнур з серцевиною з високобризантної ВР, призначений для передачі детонації від детонатора до заряду ВР.

ДЕФЕКТОСКОПІЯ, *дефектоскопия - контроль якості матеріалів (виробів) без їх руйнування фізичними методами. У гірничій справі найчастіше використовується при спорудженні трубопроводів та резервуарів.

ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ, *дефекты в кристаллах - підрозділяються на мікродефекти (порушення періодичності в розташуванні атомів, йонів та молекул в кристалічній структурі) і макродефекти (тріщини і т.і.). Виникають при рості кристалів, зокрема, внаслідок наявності домішок, а також під впливом механічних та теплових дій, електричних та магнітних полів та йонізуючих випромінювань. Підрозділяються на точкові, лінійні, площинні (двомірні) та об’ємні. Д.в.к. суттєво впливають на фізичні властивості кристалів.

ДЕФІНІЦІЯ, *дефиниция - коротке визначення якогось поняття.

ДЕФЛЕКТОР, *дефлектор - 1) Пристрій, яким змінюють напрям потоку ріднини, газів тощо.2) Витяжний пристрій на вентиляційній шахті або димарі.3) Прилад для вимірювання й усунення девіації магнітних компасів.

ДЕФЛЯЦІЯ, *дефляция - в геології — процес руйнування вітром гірських порід та розвіювання продуктів їх вивітрювання.

ДЕФОРМАЦІЇ, *деформации - зміна розмірів або розмірів і форми тіла (чи його частини) під дією зовнішніх сил. Найпростіші види Д. - згин, зсув, кручення, розряг-стиск.

ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНІ, деформации вертикальные - деформації земної поверхні, що виникають внаслідок нерівномірності осідання земної поверхні при підробці.

ДЕФОРМАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РОЗТЯГУ АБО СТИСКУ, *деформации горизонтальные растяжения или сжатия - відношення різниці довжин інтервалу в горизонтальній площині мульди зрушення до його початкової довжини. В будь-якій точці мульди зрушення горизонтальні деформації у напрямі простягання, у напрямі падіння, у загальному напрямі.

ДЕФОРМАЦІЇ ГРАНИЧНІ, *деформации предельные - такі деформації земної поверхні під впливом гірничих робіт, перевищення яких може викликати аварійний стан підроблювальних споруд та спричинення загрози, небезпеки для життя людей.

ДЕФОРМАЦІЇ ДОПУСТИМІ, *деформации допустимые - деформації земної поверхні, які здатні викликати деякі пошкодження у спорудах, при яких для подальшої їх експлуатації за прямим призначенням достатньо проведення тільки поточних та налагоджувальних робіт.

ДЕФОРМАЦІЇ СКОНЦЕНТРОВАНІ, *деформации сосредоточенные - такі деформації земної поверхні, на невеликих (до 0,5 м) інтервалах мульди зрушення, які різко перевищують деформації на суміжних інтервалах, На ділянках зосередження таких деформацій часто виникають тріщини та уступи.

ДЕФОРМАЦІЇ ІМОВІРНОСНІ, *деформации вероятностные - величини зрушень і дефомацій земної поверхні, що визначаються умовно, коли календарні плани розвитку гірничих робіт відсутні.

ДЕФОРМАЦІЇ КРИТИЧНІ, *деформации критические - деформації земної поверхні, які приймаються для визначення зони шкідливого впливу гірничих робіт на земну поверхню.

ДЕФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНІ, *деформации ожидаемые - розраховані деформації земної поверхні під впливом гірничих робіт з урахуванням календарних планів розвитку гірничих робіт.

ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКОВІ, *деформации расчетные - деформації, які отримують шляхом множення очікуваних чи імовірнісних деформацій на коефіцієнти перевантаження.

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *деформация горных пород - зміна відносного положення частинок порід, що викликає зміни розмірів, об’єму, форми ділянок масиву гірських порід. Відбувається в результаті дії статичних (гірничий тиск) чи динамічних (тектонічні рухи) навантажень. Розрізняють пружні, пластичні та розривні деформації. При пружних Д.г.п. після зняття навантаження форма тіла відновлюється. Пластичні та розривні Д.г.п. незворотні. Більшість гірських порід при підвищенні навантажень зазнають всіх трьох стадій деформації. У глинистих порід пружна деформація практично відсутня.

ДЕФОРМАЦІЯ АКТИВНА, * деформация активная – процес деформації, який характеризується тим, що для кожного наступного моменту часу інтенсивність напруження та інтенсивність деформації будуть перевищувати їх значення для попереднього моменту часу.

ДЕЦИ..., *деци... - у складних словах відповідає поняттю "десята частина".

ДЕЦИБЕЛ, *децибел - логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у радіотехніці, електротехніці, акустиці; 1 дб дорівнює 0,1 бела.

ДЖЕМСОНІТ, *джемсонит, **jamesonite - Pl4FeSb6S14. Мінерал підкласу сульфосолей. Другорядна свинцева руда. Зустрічається у гідротермальних поліметалічних родовищах разом з галенітом, кварцитом і різними сульфоантимонітами. Рідкісний.

ДЖЕРЕЛА ГАЗОВИДІЛЕННЯ В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, *источники газовыделения в горные выработки - гірські породи (кам'яне вугілля ), що виділяють газ в підземні виробки (свердловини). На вугільних шахтах є такі Д.г.г.в.: вугільні пласти що розробляються; суміжні газоносні пласти і пропластки, які не розробляються, або виймються з відставанням; вміщуючі породи. Основними джерелами є вугільні пласти. В умовах рудників основні джерела — вміщуючі тріщинуваті породи, рідше – корисна копалина.

ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ, *источники пылеобразования - поділяються на первинні — машини, механізми та операції, при роботі яких утворення пилу відбувається внаслідок механічного руйнування гірських порід, і вторинні — джерела, що виділяють в рудникову атмосферу раніше утворений або той пил, що раніше осів (навантаження , транспортування, скреперування та випуск гірської маси, механічне і пневматичне закладання, екскаваторні та бульдозерні роботи і т. ін.)

ДЖЕСПІЛІТ, *джеспилит - тонкосмугастий залізистий кварцит, що складається з магнетито-гематитових і кварцових прошарків; залізна руда. Вміст заліза в Д. - 20-40%. В Україні є в Криворізькому залізорудному басейні.

ДЖОУЛЬ, *джоуль - одиниця роботи або енергії в Міжнародній системі одиниць, яка дорівнює роботі сили в 1 Н на шляху 1 м. Від прізвища англійського фізика Дж.-П. Джоуля.

ДИЗЕЛЕВОЗ РУДНИКОВИЙ, *дизелевоз рудничный - підземний локомотив з двигуном внутрішнього згорання і спеціальними каталізаторами та фільтрами для допалення на вихлопі оксиду вуглецю та поглинання отруйних продуктів згорання палива.

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЕЙВОЗ, *дизель троллейвоз - вантажна транспортна машина (тролейвоз) з електродвигунами, що живляться від контактної мережі, й дизелем. Використовують на кар’єрних та інших ділянках, де недоцільно застосовувати контактний провід.

ДИЗ’ЮНКТИВА, *дизьюнкива - те ж саме що і лежаче крило.

ДИЗ’ЮНКТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ, *дизюнктивные дислокации - порушення первинного залягання верств гірських порід з розривом їх суцільності. Являють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо. Пов’язані переважно з гороутвоюючими та складоутворюючими рухами.

ДИЛАТОМЕТР, *дилотометр - прилад для визначення зміни об'єму (рідин) або лінійних розмірів (твердих тіл) від нагрівання.

ДИЛАТОМЕТРІЯ, *дилатометрия - сукупність методів вимірювання теплового розширення тіл.

ДИНАМІКА, *динамика - розділ механіки, який вивчає рух матеріальних тіл під дією прикладених до них сил. Залежно від властивостей об’єкта, рух якого вивчають, динаміку поділяють на динаміку матеріальної точки, динаміку систем матеріальних точок, динаміку пружного і пластичного деформованого тіла, динаміку газів і рідин тощо. Основні закони динаміки сформулював 1686 р. І. Ньютон.

ДИНАМІКА ПІДЗЕМНИХ ВОД, *динамика подземных вод - галузь гідрогеології, що вивчає рух підземних вод у гірських породах земної кори, визначає і прогнозує умови та закономірності змін їх руху.

ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ (гірської породи), *динамика процесса разрушения (горной породы) - зміна в часі зусиль на руйнуючому інструменті під впливом властивостей гірської породи, що руйнується і особливостей кінематики гірничої машини.

ДИНАМІТИ, *динамиты - вибухові речовини сильної розтрощувальної дії. Складаються з нітрогліцерину (15-90 %) з різними домішками (деревне борошно, кізельгур тощо) і нітроцелюлози.

ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ, *динамическая геология - галузь геології, що вивчає процеси, які відбуваються в надрах і на поверхні Землі. Досліджує закономірності розвитку екзогенних процесів та ендогенних процесів у їх взаємозв’язку, що має велике практичне значення, зокрема для пошуків корсних копалин, промислового і цивільного будівництва.

ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, *динамическая нагрузка - раптове додаткове навантаження на вугільний пласт або гірничу породу поблизу гірничої виробки з боку вищерозташованих порід, що виникає внаслідок їхнього осідання над виробленим простором; може бути причиною динамічного явища - гірничого удару або раптового викиду вугілля і газу.

ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ, *динамическое явление - раптове та швидкоплинне явище, яке супроводжується рухом поблизу гірничих виробок вугілля, порід, газів або рідини з високою швидкістю, а також сильним динамічним ефектом. Д. я. - результат прояву гірського тиску та тиску замкнених в породах газів і рідини. До Д. я. відносять гірничі удари, раптові викиди вугілля і газу, викиди породи і газу, прориви газу, води, пливунів, раптові обвалення, висипання та віджим, стріляння порід.

ДИПОЛЬ, *диполь - двополюсник. Розрізняють Д. електричний і магнітний. В радіотехніці - антена у вигляді двох симетрично розташованих провідників.

ДИПОЛЬНИЙ МОМЕНТ, *дипольный момент - величина, що характеризує електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. е л е к т р и ч н и й) або магнітні властивості речовин (Д. м. м а г н і т н и й). Залежить від розподілу зарядів в системі.

ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ, *дирекционный угол - кут в горизонтальній площині, між напрямком, паралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за годинниковою стрілкою.

ДИСЕРТАЦІЯ, *дисертация - наукова праця, яку підготовлено для прилюдного захисту на здобуття вченого ступеня.

ДИСИПАТИВНИЙ, *диссипативный - пов'язаний з втратами механічної енергії, частина якої з часом перетворюється на інші види енергії.

ДИСИПАЦІЯ, *диссипация - у фізичних системах - перехід частини енергії впорядкованого процесу в енергію невпорядкованого процесу.

ДИСКРЕТНИЙ, *дисикретный - роздільний, перервний, протиставляється неперервному. Напр., система цілих чисел є дискретною на відміну від системи дійсних (раціональних та ірраціональних) чисел, що є неперервною. Д - а з м і н а - стрибкоподібна зміна.

ДИСЛОКАЦІЯ, *дислокация - 1) Порушення форми первинного залягання гірських порід, зумовлене головним чином дією внутрішніх сил Землі. 2) Порушення періодичної структури кристалів, що виникає під час їхнього руху або пластичної деформації.

ДИСПЕРГУВАННЯ, *диспергирование - тонке подрібнення твердого тіла або рідини, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі. Д. рідини в газовому середовищі називають розпиленням. Для Д. рідин застосовують, наприклад, гомогенізатори, колоїдні млини, високошвидкісні мішалки турбінного та ін. типів, змішувачі інжекторного типу та форсунки. Д. супроводжує тектонічні процеси, вивітрювання гірських порід, ґрунтоутворення.

ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ, *диспесионные системы - гетерогенні системи з двох або більше фаз з сильно розвиненою поверхнею розділу між ними. Одна з фаз утворює неперервне дисперсне середовище, в об’ємі якого розподілена дисперсна фаза у вигляді дрібних твердих частинок, крапель рідини або бульбашок газу. Д.с. з частинками крупніше 10-4 см називають грубодисперсними, з частинками менших розмірів - високодисперсними або колоїдними. Системи з газовим дисперсійним середовищем - аерозолі та аерогелі; з рідким - золі, емульсії, суспензії, піни; з твердим - системи типу рубінового скла, опала, піноматеріали. Д.с. можуть бути структурованими, якщо між частинками виникають контакти. Д.с. широко розповсюджені в природі (гірські породи, ґрунти, хмари тощо). До них належать також цементні розчини, бетони, фарби і т.і.

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА, *диспетчерская служба - система оперативного контролю та управління технологічними процесами.

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ, *дистанционное управление - методи та технічні засоби управління технологічними процесами на віддалі.

ДИСТЕН, *дистен, **disthene - те саме, що кіаніт.

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, *дисциплинарная ответствен-ность - відповідальність робітників і службовців за порушення трудової дисципліни, яке виражається у накладенні стягнень адміністрацією підприємства чи установи.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ, *дифференциация магмы, **magmatie differentiation - розділення первинної магми під дією фізико-хімічних процесів на частини з різним хімічним складом, що веде до виникнення різних мінеральних комплексів.

ДИХРОЇЗМ, *дихроизм - властивість одновісних забарвлених кристалів по-різному поглинати промені світла. Окремий випадок плеохроїзму.

ДIАБАЗ, *диабаз - повнокристалiчна порода палеотипного обрису, що складається з плагiоклазу (найчастiше лабрадору) та авгiту. Має дiабазову (офiтову) структуру. В Україні є в межах Українського щита.

ДІАГОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ВИРОБОК, *диагональное соединение выработок - (в рудниковій вентиляції) сполучення, при якому виробки окрім початкового і кінцевого пунктів з'єднані ще однією або декількома додатковими виробками - діагоналями. Особливість Д.с.в. - наявність виробок (хоча б однієї), по яким повітря, в залежності від опору інших виробок, може рухатися в прямо протилежному напрямку або зовсім не рухатися.

ДІАҐЕНЕЗ, *диагенез - сукупність процесів перетворення пухких осадів на осадові гірські породи. Відбувається у верхніх шарах земної кори і полягає в перекристалізації осадів, утворенні мінералів, конкрецій, гідратації або дегідратації (зневодненні), цементації осадів тощо.

ДІАСПОР, *диаспор, **diaspore - AlOOH. Мінерал класу оксидів і гідроксидів. Сингонія ромбічна. Густина 3,4, твердість 6,8…7,3. Колір білий, жовтувато-бурий, світло-фіолетовий. Блиск скляний. Поширений мінерал алюмінію. Один з головних мінералів бокситів. Зустрічається разом з гідраргілітом у складі бокситів.

ДIАТОМIТ, *диатомит - землиста, пухка або зцементована кремениста (опалiзована) порода бiлого, свiтло-сiрого або жовтуватого кольорiв, пориста, легка та крихка. Складаєтьтся зi стулок дiатомей, iнодi невеликої кiлькостi радiолярiй, спiкул губок, а також глинистого матерiалу, кварцу та глауконiту. Вмiщує до 70-98% розчинного кремнезему.

ДІАТРЕМА, *диатрема, **diatreme - те саме, що трубка вибуху. Вулканічне жерло у формі вертикальної трубки, що розширюється доверху Утворюється внаслідок прориву газів.

ДІОКСИД КРЕМНIЮ(КРЕМНЕЗЕМ), *диоксид кремния (SiO2). Один з найважливіших і найпоширеніших мінералів кремнію. У природі буває у вигляді кварцу, гірського кришталю тощо.

ДІОПСИД, *диопсид, **diopside - CaMg[Si2O6]. Силікат ланцюжкової будови. Важливий породоутворюючий мінерал метасоматичних порід, де знаходиться з кальцитом, гранатом, воластонітом, везувіаном.

ДIОРИТ, *диорит - масивна зерниста порода, що складається з плагiо- клазу та одного або декiлькох кольорових мiнералiв, найчастiше звичайної рогової обманки. Можуть бути присутнiми також бiотит або пiроксен, рiдше - кварц. Колір сірий чи зеленувато-сірий.

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, *Днепровско-Донецкая впадина - геологічна структура в південній частині Східно-Європейської платформи, на території Бєларусі й України. Являє собою ступінчасте зниження докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. Головним елементом западини є центральний грабен, виповнений товщею інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних відкладів девонського й осадових відкладів кам’яновугільного й пермського віку, поперечними блоками розчленованих на блоки. На периферійних двлянках (бортах) западини фундамент поступово занурюється. Він перекритий осадовими відкладами кам’яновугільного, мезозойського й кайнозойського віку. Потужність відкладів у межах бортів 500…3500 м, у грабені — до 18000 м. У геоморфологічному відношенні цій западині відповідають Придніпровська низовина й частина Поліської низовини.

ДНО КАР'ЄРА, *дно карьера - майданчик нижнього уступу кар'єру (що називається також підошвою кар'єру). В умовах розробки морфологічно складних покладів значного простягання Д. к. може мати ступінчасту форму.

ДОБУВНА ЗДАТНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *добываемость горной породы - відносний опір породи руйнуванню при різноманітних процесах видобування корисної копалини (бурінні, висаджуванні та ін.).

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *добычная промышленность - сукупність галузей, зайнятих видобуванням сировини й палива з надр землі, з вод і лісів. Включає видобування залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, нерудних копалин, вугілля, нафти, газу, торфу, горючих сланців, заготівлю деревини, мисливство, рибальство, добування морського звіра і морепродуктів. Продукцію добувної промисловості використовують переважно в обробній промисловості.

ДОВІРЧА ІМОВІРНІСТЬ (НАДІЙНІСТЬ), *доверительная вероятность (надежность) - імовірність того, що оцінювана величина знаходиться у межах довірчого інтервалу.

ДОЛИННИЙ РОЗСИП, *долинная рассыпь - алювіальний тип розсипу, що утворюється в річкових долинах.

ДОЛОМІТ, *доломит, **dolomite - 1) CaMg[CO3]2. Мінерал класу карбонатів, подвійна вуглекисла сіль кальцію і магнію. Сингонія тригональна. Твердість 3,5…4, густина 2,85. Колір сірувато-білий. Блиск скляний. Використовується для виробництва скла та вогнетривів. 2) Осадова гiрська порода, яка являє собою зернистий щiльний аґреґат мiнералiв доломiту, звичайно з домiшками кальциту, iнодi ґiпсу, ангiдриту та оксидiв залiза. Мiж доломiтами та вапняками iснує безпереривний ряд перехiдних карбонатних порiд, крайнiми членами якого є чистi вапняки та доломiти. Важливий породоутворюючий мінерал осадових товщ. Виникає при дії гарячих розчинів, які містять магнезіальні солі, на вапняки. У багатьох випадках утворюється осадовим шляхом у водних соленосних басейнах. В Україні є на Донбасі, в Придністров’ї тощо.

ДОЛОТО, *долото - основний елемент бурового снаряду, що руйнує гірничу породу в вибої свердловини при ударно-канатному і шарошечному бурінні.

ДОНЕЦЬКА ВИСОЧИНА, *донецкая возвышенность - на південно-східній Україні, в Донецькій, Луганській і частково Харківській областях. Довжина понад 350 км. У її межах виділяється південно-східна (кряжова) частина з гривами, гребенями й останцями. Висота до 367 м (м. Могила-Мечетна). Розчленована річковими долинами та ярами. Поширений карст. Характерні антропогенні форми рельєфу (терикони, кар’єри і т. ін.). Родовища кам’яного вугілля, руд кольорових металів, будівельних матеріалів тощо. Лежить у степовій зоні, подекуди збереглись ділянки широколистових лісів.

ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯ, *допустимые скорости воздуха - (в рудниковій вентиляції) середні по площі перерізу виробки швидкості повітря, при яких встановлюється турбулентний режим вентиляційного потоку і забезпечуються комфортні умови праці. Поділяються на максимальні та мінімальні.

ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, *драгоценные камни - коштовне каміння, самоцвіти — різні за складом і будовою мінерали, переважно кристали, з особливими властивостями: гарно забарвлені, з яскравим блиском, високою прозорістю, сильним променезаломлюванням, значною твердістю тощо. Використовують у ювелірній справі, буровій техніці, оптиці тощо. Звичайно поділяють на три класи. До дорогоцінного каміння відносять і мінеральні тіла органічного походження, наприклад, бурштин, корали.

ДОПУСК, *допуск - допустимі відхилення між найбільшими і найменшими граничними характеристиками якогось параметра.

ДРАГА, *драга - плавуча установка з видобувним та збагачувальним устаткуванням, за допомогою якої з-під шару води видобувають корисні копалини. Є драги одно- і багаточерпакові, гідро- і пневмовсмоктуючі. Одержуваний чорновий колективний концентрат направляють на берегову збагачувальну фабрику для доводки.

ДРАГОВА РОЗРОБКА, *дражная разработка - комплекс процесів з видобування та збагачення корисної копалини (перважно пісків), укладання породи у відвали, здійснюваний однією машиною - драгою.

ДРАҐЛАЙН, *драглайн, **dragline - самохідна виймально-навантажувальна машина, у якої ківш має гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною платформою. Ємкість ковша сучасних марок Д. складає 3,5…100 м3. Довжина стріли 36…65 м. Використовується в кар’єрах.

ДРЕНАЖ, *дренаж - спосіб осушення територій родовищ корисних копалин шляхом збирання й відведення підземних ґравітаційних вод у ріки, озера чи спеціальні гірничі виробки.

ДРЕНАЖНІ ВИРОБКИ, *дренажные выработки - виробки для добування і відводу води або газу при осушуванні і дегазації родовищ. В якості Д. в. використовуються водознижувальні та поглинаючі свердловини, наскрізні та забивні фільтри, канави, шурфи, колодязі, штреки, штольні та ін.

ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКС, *дренажный комплекс - сукупність споруд (штреки, свердловини, колодязі, шурфи, канави та ін.) і устаткування, призначених для відводу підземних і поверхневих вод.

ДРЕНАЖНИЙ ШТРЕК, *дренажный штрек (водоприймальний і водовідвідний) - горизонтальна виробка, що проводиться від ствола шахти та обладнується підняттєвими свердловинами, забивними і наскрізними фільтрами та водовідвідними канавами.

ДРЕНУВАННЯ, *дренирование - дія, операція обезводнення корисних копалин при їх збагачуванні. Здійснюється в спеціальних бункерах та на дренажних складах, а також в обезводнюючих елеваторах і на грохотах.

ДРИФТОВА ГІПОТЕЗА, *дрифтовая гипотеза - гіпотеза горизонтального переміщення (дрифту, або дрейфу) материків по пластичному базальтовому шару земної кори. Ґрунтується на подібності обрисів материків, їх геологічної будови й органічних решток у породах. За дрифтовою гіпотезою сучасні материки утворюються з єдиного суперматерика — Пангеї, який розколовся на початку мезозою. Висунув цю гіпотезу в другій половині XIX ст. російський астроном-аматор Є.В. Биханов; на початку ХХ ст. її розвинув німецький геофізик А. Вегенер. У 60-х роках ХХ ст. дрифтова гіпотеза доповнена на основі нових даних геофізичних досліджень і буріння дна океанів.

ДРОБАРКА, *дробилка, **crusher - машина для дроблення грудкових матеріалів. Розрізняють щокові, конічні, валкові, барабанні, молоткові і роторні дробарки та ступи.

ДРОБЛЕННЯ, *дробление - технологічна операція зменшення розмірів крупної руди, вугілля, породи тощо до крупності, яка відповідає вихідному продукту операції подрібнення (як правило - до 5-6 мм). Розрізняють к р у п н е Д. - операції, які дають дроблений продукт з верхнею межею крупності 100-150 мм та більше; с е р е д н є Д. - операції по зменшенню крупності матеріалу від 100-150(200) мм до 10-12 мм і більше; д р і б н е Д. - зменшення розмірів матеріалу до 5-6 мм. Такий поділ є умовним.

ДРУЗА, *друза, **druse - мінеральний аґреґат, що утворюється в пустому просторі. У Д. кристали одним кінцем прикріплені до певної поверхні, другим - повернуті в бік порожнини.

ДУДКА, *дудка - вертикальна гірнича виробка круглого чи овального перерізу (діаметр 0,8…1 м, глибина до 20 м), пройдена з поверхні до корисної копалини з метою її розвідки й розробки.

ДУМПКАР, *думпкар - вантажний залізничий піввагон; його кузов при розвантажуванні нахиляється в той чи інший бік пневматичним пристроєм. За допомогою думпкара переміщують в основному руду чи будівельні сипкі матеріали по території великих підприємств.

ДУНІТ, *дунит - магматична гірська порода, що складається переважно з оловіну (85-100 %). Як домішки містить хроміт і магнетит. Колір чорний, темно- й світлозелений.

ДУТТЯ, *дутье - подавання повітря (кисню) вентиляторами або компресорами в металургійні та інші промисловві аґреґати. Сприяє інтенсифікації фізико-хімічних процесів.

ДУЧКА, *дучка - коротка вертикальна або похила виробка, призначена для випуску відбитої руди на приймальний горизонт.

ДЮРЕН, *дюрен - тверде вугілля з зернистим або нерівним зломом та неінтенсивним блиском, як правило містить різні включення тонкодисперсної мінеральної речовини. В пластах Д. утворює іноді потужні пачки.

ДЬОГОТЬ, *деготь - продукт сухої перегонки деревини, торфу, бурого та кам’яного вугілля, сланців тощо. В’язка бура або чорна рідина; складна суміш органічних речовин. При сухій перегонці вугілля, торфу та ін. в умовах невисоких температур (500…600°С) — напівкоксуванні — утворюється так званий первинний дьоготь. До його складу входять (залежно від сировини) парафін, фенол тощо. При коксуванні кам’яного вугілля утворюється кам’яновугільна смола. Дьоготь, утворюваний при термічній переробці деревини, називають деревною смолою.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...