пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 14.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Й

ЙОД, *йод - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ І, ат. н. 53; ат. м. 126,9045. Кристали чорно-сірого кольорору з металевим блиском; належить до галогенів. Погано розчинний у воді, розчиня.ться у спирті та йодитах. Застосовують Й. та його сполуки в медицині, аналітичній хімії, фотографії тощо.

ЙОДАТИ, *йодаты, **iodates - мінерали, солі Ca, Pb i Cu йодистої кислоти HJO3.

ЙОДИДИ, *йодиды, ** iodides - хімічні сполуки йоду з іншими елементами (солі йодистоводневої кислоти), напр. йодистий натрій. Зустрічаються як вторинні мінерали в зоні окиснення сульфідних родовищ. Застосовують у медицині, фотографії тощо.

ЙОДОМЕТРІЯ, *йодометрия - метод кількісного аналізу, що ґрунтується на реакціях окиснення   відновлення, де основним реаґентом є йод.

ЙОНИ, *иони - електрично заряджені частинки речовини, що утворилися з атомів або атомних груп внаслідок втрати або приєднання до них електронів. Позитивно заряджені йони - катіони, неґативно заряджені - аніони. Йони можуть існувати самостійно у всіх аґреґатних станах речовини, в електричному полі здатні бути переносчинами струму (катіони міґрурують до неґативного електроду - катоду, аніони - до позитивного, аноду). У розчинах, зокрема, утворюються в результаті електролітичної дисоціації, при чому звичайно виникають комплекси йонів з розчинником.

ЙОНІЗАТОР, *ионизатор - 1) Те, що спричиняє йонізацію (ретгенівське проміння, гамма-проміння тощо). 2)Прилад для йонізації (напр., повітря в приміщенні).

ЙОНІЗАЦІЙНИЙ, *ионизационный - пов'язаний з йонізацією (напр., і-на камера, манометр).

ЙОНІЗАЦІЯ, *ионизация - 1) утворення електрично заряджених частинок   йонів з електрично нейтральних частинок середовища. 2) Відрив від молекулярної частинки одного або декількох електронів з утворенням йона. 3) Процес переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними зарядів.

ЙОНІЗУЮЧИЙ, *ионизующий - той, що спричинює йонізацію; і - ч е в и п р о м і н ю в а н н я   потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній йони. До І. В. відносять альфа-, бета-, гама-проміння, рентгенівське(пулюєве) проміння.

ЙОНІТИ, *иониты - тверді природні або штучні матеріали, здатні до обміну йонами в розчинах електролітів. Розрізняють к а т і о н і т и та а н і о н і т и. Інша назва   й о н о о б м і н н и к и.

ЙОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, *ионная связь - вид хімічного зв’язку, зумовлений перенесенням валентних електронів з одного атома на інший (з утворенням йонів) і електростатичною (кулонівською) взаємодією між ними. Характерний для сполук металів з найтиповішими неметалами.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...