пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 18.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Н

НАБИВКА, *забойка - 1) Процес заповнення шпура, свердловини, зарядної камери та ін. або їхньої частини, прилягаючої до заряду ВР, інертним матеріалом, що здатний виявити опір високому тиску газів вибуху та забезпечити замкненість заряду. Підвищуює ефективність дії вибуху. 2) Інертний матеріал (пісок, глина, бурове борошно, подрібнена гірська порода, вода), що використовується для забезпечення замкненості заряду ВР.

НАБІЙНИК, *забойник - алюмінієвий або дерев'яний з алюмінієвою насадкою стрижень, що використовується при заряджанні та набивці шпурів (свердловин).

НАБРИЗКБЕТОН - штучний матеріал (бетон), що складається із суміші цементу, піску, ґравію чи щебню та домішок для прискорення затвердіння. Одержується нанесенням цієї суміші безопалубковим методом. Застосовується для кріплення гірничих виробок.

НАБУХАННЯ, *набухание - здатнiсть матеріалів, зокрема, глинистих порiд збiльшуватись у об’ємі внаслiдок поглинання води. Найбільшою спроможністю до набухання звичайно володіють глинисті сланці.

НАВАЛ (РОЗВАЛ) ВИСАДЖЕНОЇ ГІРСЬКОЇ МАСИ, *навал (развал) взорванной горной массы — розташування на робочому майданчику гірської маси, роздробленої та обваленої вибухом шпурових, свердловинних або камерних зарядів; ширина і висота Н.в.г.м. поряд з кускуватістю є основними параметрами, що впливають на продуктивність екскаваторів при прибиранні гірської маси.

НАВАЛКА ВУГІЛЛЯ, *навалка угля — навантаження відбитого від масиву вугілля на вибійний конвейєр або інші транспортні засоби.

НАВАЛОЧНА МАШИНА, *навалочная машина - гірнича машина для навантаження на вибійний конвеєр вугілля, відбитого вибухом у довгому очисному вибої. В сучасних технологіях майже не застосовується.

НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ (виїмкове поле, панель, поверх, пласт, блок та ін.), *нагрузка на очисной забой (выемочное поле, панель, этаж, пласт, блок и т.д.) — кількість корисної копалини, добутої за одиницю часу з очисного вибою (виїмкового поля, панелі, поверху, пласту, блоку та ін.).

НАВАНТАЖУВАЧ (навантажувальна машина), *грузопогрузчик — самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.

НАВЧАЛЬНІ ЛАВИ, *учебные лавы - лави, в яких проводиться навчання робітників виконанню всіх процесів та операцій в очисних вибоях, а також по обслуговуванню і ремонту гірничих машин та механізмів.

НАГІАГІТ, *нагиагит - мінерал класу сульфідів, свинцево-сірого кольору з металевим блиском. Сировина для одержання золота. Від назви родовища Нагіаг у Румунії.

НАДГЛИБОКЕ БУРІННЯ, *сверхглубокое бурение - процес спорудження свердловин у земній корі на глибини, максимальні для сучасної науки і практики. Призначене для пошуку й розвідки родовищ корисних копалин, вивчення геолого-фізичних параметрів земних надр, закономірностей утворення та розміщення мінеральної сировини. По всій глибині відбирається керн. До надглибоких відносять свердловини глибиною понад 6000 м, яких щороку будується кілька десятків. Найглибші свердловини — 9583 м (1974 р.) у США, 12066 м (1984 р.) на Кольському півострові у Росії. На цій глибині температура понад 210 °С, тиск 132 МПа. В Україні надглибока свердловина споруджується у Кривому розі з 1984 р. Глибина 3841 м (1990 р.), діаметр 480 та 295 мм.

НАДИР, *надир - точка перетину вертикальної лінії (нормалі) до поверхні земного еліпсоїду з небесною сферою; розташована протилежно зеніту.

НАДМОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *надмолекулярная организация угля - внутрішня структура, взаємне розташування у просторі і характер взаємодії між структурними елементами, які утворюють макроскопічне вугільне тіло. Розміри дискретних елементів Н.м.о. варіюються в межах від одиниць до сотень нанометрів. Розрізняють чотири основних типи Н.м.о.: глобулярна (згорнуті поодинокі макромолекули або їх групи), смугаста (структури всіх полімерів у високоеластичному стані), фібрілярна (лінійні пачки та їх агрегати довгастої форми), крупноструктурний (сфероліти).

НАДМОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА РЕЧОВИНИ, *надмолекулярная структура вещества - набір структурних елементів або систем з обмеженою автономністю, які поступово ускладнюються; взаємне розташування в просторі макромолекул полімера або їх аґреґатів і характер взаємодії між ними. Кожному типу Н.с.р. відповідає деяка “основна” підсистема, яка визначається конфігурацією та конформацією макромолекул. Рівні Н.с.р. та підсистеми характеризують за формою, наявністю чи відсутністю внутрішнього дального порядку (відповідно - організовані та неорганізовані структури), термодинамічною стабільністю, кінетичною стабільністю.

НАДРЕШІТНИЙ ПРОДУКТ, *надрешетный продукт, **overflow, ***Siebьberlauf - частина класифікованого матеріалу, яка не пройшла через просіюючу поверхню грохота.

НАДРА, *недра, ** bowels of the earth - верхня частина земної кори (в тому числі і під поверхнею Світового океану), в межах якої при сучасному рівні науки і техніки можливий видобуток корисних копалин.

НАЖДАК, *наждак, **emery - суміш корунду з магнетитом, гематитом і шпінеллю.

НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ ВІЗУВАННЯ, *наименшее расстояние визирования - відстань від вертикальної осі обертання маркшейдерського приладу до найближчого до нього чітко видимого в зоровій трубі предмету.

НАЛЬОТИ, *налеты, **powdery coatings - мінеральні аґреґати, які представлені тонкими кірочками і присипками, що утворилися виділенням з газів при вулканічних процесах або шляхом інсоляції на поверхні ґрунтів у засушливих районах.

НАМАГНІЧУЮЧИЙ АПАРАТ, *намагничивающий аппарат, **magnetizinc device, ***magnetisiertes Gerдt - апарат для магнітної обробки пульпи, в якому магнітні частинки намагнічуються і можуть групуватися в магнітні флокули. Застосовується при збагаченні корисних копалин. Див. також розмагнічуючий апарат.

НАПРЯМНІ ОПОРИ, *направляющие опоры - пристрої для руху кліті або скіпа по металевим, дерев’яним або канатним напрямним проводникам у стволі шахти.

НАПРЯМНІ ПРОВІДНИКИ, *направляющие проводники - елементи арміровки свола шахти, які закріпляються на розстрілах і слугують перепонами боковим переміщенням, крученню підйомних пристроїв, що виключає їх зіткнення при зустрічному русі.

НАПРЯМНІ ШКІВИ, *направляющие шкивы - шківи, встановлені на підшківному майданчику копра, слугують для направлення руху підйомних канатів у стволі шахти.

НАПРУЖЕННЯ МЕХАНІЧНЕ, *напряжение механическое - міра внутрішніх сил, які виникають в масиві гірських порід, в окремих елементах машин і споруд під впливом зовнішніх сил (навантажень, змін температури тощо). В Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у Паскалях.

НАРІЗНІ ВИРОБКИ, *нарезные выработки - служать для розділення виїмкових полів та блоків шахт на очисні дільниці. Використовуються для пересування людей, доставки матеріалів та обладнання тощо. Як правило, проходять по пласту.

НАРІЗНІ РОБОТИ, *нарезные работы — 1) Частина робіт по підготовці шахтного поля, що включає проведення всіх дільничих виробок, необхідних для підготовки фронту очисних вибоїв. 2) Роботи по проведенню розрізних печей та просіків.

НАСИПНА ВАГА, *насыпной вес, **bulk weight, ***Schьttgewicht - вага одиниці об’єму сипучого матеріалу, що включає порожнини в частинках та між ними.

НАСОС, ПОМПА, *насос, **pump - машина, якою переміщують(всмоктують, нагнітають) рідину або механічну суміш рідини і сипучої твердої речовини. Широко застосовується у гірничій, нафтодобувній та ін. промисловості, системах гідравлічного транспортування, гідроприводах тощо. В гірничій промисловості розрізняють Н. водовідливу (головний на допоміжні), шламові Н.

НАСОСНА СТАНЦІЯ, *насосная станция - станція обладнана системою насосів і допоміжним устаткуванням для перекачки води чи пульпи. На шахтах застосовується в системі водовідливу. В магістральних системах гідравлічного транспортування сипучих матеріалів влаштовують г о л о в н у Н.с. та п р о м і ж н і Н.с.(на трасі пульпопроводу).

НАСУВ, *надвиг — розривне руйнування звичайно з пологим нахилом зміщувача, по якому висячий бік піднятий відносно лежачого і насунутий на нього.

НАТР, *натр - гідрат оксиду натрію (NaOH), каустична сода; гігроскопічна, безбарвна кристалічна непрозора речовина; руйнує різні органічні матеріали, що стикаються з нею (зокрема, шкіру людини). Застосовують в хімічній, нафтовій, текстильній, паперовій, миловарній промисловості тощо. Інша назва   н а т р ї д - к и й.

НАТРІЙ, *натрий - хімічний елемент І групи періодичної системи, символ Na, ат. н. 11; ат. м. 22,98977. Сріблясто-білий м'який метал; хімічно дуже активний,на повітрі швидко окиснюється. Застосовують як відновник, теплоносій тощо.

НАТРОЛІТ, *натролит, **natrolite - Na2[ Al2Si3O10] 2H2O. Мінерал класу силікатів. Водний алюмосилікат каркасної будови з групи цеолітів. Зустрічається в мигдалинах основних ефузивів з іншими цеолітами, а також як продукт розкладання нефеліну в лужних породах. Один з найпоширеніших цеолітів.

НАФТА, *нафта, **petroleum (mineral oil) - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів, що являє собою густу маслянисту рідину, від темно-бурого до чорного кольору. Елементарний склад, % : вуглець 80-88, водень 11-14.5, сірка 0.01-5, кисень 0.05-0.7, азот 0.01-0.6. Густина 760…990 кг/м3, теплота згоряння 43.7…46.2 МДж/кг. Найважливіше джерело рідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів тощо. На території України поклади нафти є у Дніпровсько-Донецькій областях, у Передкарпатті та в Чорноморському шельфі (за деякими даними тут найбільші - 3 трильйони умовних одиниць газу й нафти, доля нафти - 25-30%).

НАФТЕНИ, *нафтены - циклічні насичені вуглеводні загальної формули Сn Н2n; трапляються в нафті. Н.   складова частина моторних палив і мастил. Інші назви   ц и к л о п а р а ф і н и , п о л і м е т и л е н и.

НАФТЕНОВІ к и с л о т и, *нафтеновые к и с л о т ы - органічні кислоти, що виділяються з нафти. Солі Н. к. застосовують для виготовлення мастил, масляних фарб тощо.

НАФТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтяная промышленность - галузь важкої промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають і переробляють нафту на нафтопродукти, транспортують і зберігають їх.

НАФТОВИДОБУВАННЯ, *нефтедобыча - видобування нафти і супутних нафтових газів із земних надр, збирання цих продуктів і попереднє очищення їх від води та твердих домішок. Основні способи нафтовидобування: фонтанний (з використанням природного фонтанування нафти), компресорний і глибинонасосний — найпоширеніший (із застосуванням занурених у бурову свердловину штангових та інших насосів). В сепараторах з видобутої нафти відокремлюють супутний газ і тверді домішки, на спеціальних установках її обезводнюють і знесолюють, після чого перекачують по нафтопроводах за призначенням. В Україні (на західноукраїнських землях) першу нафту механізованим способом ( із свердловин) одержано 1862 року.

НАФТОВІ ГАЗИ, *нефтяные газы - 1) Вуглеводнені гази (в основному насичені вуглеводні), що супутні нафті й відокремлюються під час її сеперації. З нафтових газів одержують газовий бензин, ацетилен тощо. 2) Гази (ненасичені вуглеводні, водень) термічної й каталічної переробки (крекінгу або піролізу) нафти. Використовують як паливо, як сировину для одержання етилового спирту, барвників тощо.

НАФТОВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтедобывающая промыш-ленность - галузь паливної промисловості, підприємства якої розвідують і видобувають нафту та попутний нафтовий газ, а також транспортують і зберігають нафту. В Росії промислове видобування нафти розпочато в 60-х роках ХІХ ст. в районі Баку. В Україні нафту вперше почали видобувати на Прикарпатті на початку XVII ст. Промислові і прогнозові запаси нафти в Україні залягають у Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області, Карпатській та Причорноморській нафтогазоносних провінціях.

НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтеперерабатывающая пролмышленность - галузь важкої промисловості, підприємства якої з сирої нафти виробляють різні нафтопродукти (всього понад 300 найменувань). В Україні перші нафтопереробні заводи виникли на Прикарпатті — у Бориславі, Львові, Дрогобичі, Надвірній. Найпотужніші підприємства нафтопереробної промисловості республіки розташовані в Кременчуку, Лисичанську і Херсоні.

НАФТОПРОВІД, *нефтепровод - сукупність споруд, за допомогою яких нафту переміщають з районів нафтовидобування до нафтосховищ і місць переробки. Є нафтопроводи внутрішні, місцеві і магістральні; наземні, підземні й підводні; самопливні (безнапірні) і несамопливні (напірні). Територією України проходять однi з найбільших у світі магістральних нафтопроводів.

НАФТОСХОВИЩЕ, *нефтехранилище - резервуар, де зберігають нафту і продукти її переробки (бензин, газ та ін.). Є нафтосховища наземні, напівпідземні і підземні; сталеві, бетонні, залізобетонні й пластмасові; циліндричні, сферичні, прямокутні й краплиноподібні. Місткість нафтосховищ переважно 100…1000 м3 (деяких 50…100 тис. м3).

НАФТОХІМІЯ, *нефтехимия - науковий напрям, пов’язаний з вивченням нафти як природного об’єкта і продуктів її переробки, з розробкою й використанням термічних, каталітичних та інших нових методів перетворення вуглеводнів, з одержанням на основі нафтової сировини різних технічно важливих продуктів.

НАХИЛ МАГНІТНИЙ, *наклонение магнитное - кут між напрямом напруженості магнітного поля Землі і горизонтальною площиною в певній точці земної поверхні. Величина нахилу магнітного змінюється від 0° на магнітному екваторі до 90° на магнітному полюсі.

НАШАТИР, *нашатырь, **sal-ammoniac - NH4Cl. Продукт згону в кратерах вулканів і порожнинах серед лав Везувію, Етни, вулканів Камчатки. Також утворюється при пожежах у кам’яновугільних родовищах (Донбас) і у вигляді вицвітів на поверхні в місцевостях з жарким кліматом (Таджикистан, Апшеронський п-ів та ін.). Рідкісний.

НЕВИБУХЛИЙ ЗАРЯД (ВІДМОВА), *отказавший заряд, отказ — невисаджений заряд, що залишивсящо залишився на місці його закладення.

НЕГАБАРИТ, *негабарит - окремість скельної гірської породи чи корисної копалини, отримана у вибої при веденні гірничих робіт (головним чином буровибухових) і більша за розміром від кондиційного шматка. Підлягає дробленню.

НЕЙТРИНО, *нейтрино - стабільна електрично нейтральна елементарна частинка, маса якої наближається до нуля. Швидкість руху Н. наближається до швидкості світла. Н. відзначається колосальною проникністю.

НЕЙТРОН, *нейтрон - нестабільна електричнонейтральна елементарна частинка, маса якої приблизно дорівнює масі протона, mn №1,6749 . 10–24 г. З н. і протонів складаються ядра атомів.

НЕОН, *неон - хімічний елемент УІІІ групи періодичної системи, символ Ne, ат. н. 10; ат. м. 20,179. Належить до інертних газів. Застосовується для виготовлення газосвітних електроламп, а також у кріотехніці.

НЕОТЕКТОНІКА, *неотектоника - розділ тектоніки, що вивчає найновіші (неогенові й антропогенові) рухи земної кори та геологічні структури, утворення яких зумовлене цими рухами. Неотектонічні рухи проявляються у вигляді вертикальних і горизонтальних переміщень гірських порід. Сумарні амплітуди вертикальних рухів змінюються на території України від +450 до -600 м на платформених ділянках та до +1500 і +2000 м — у гірських районах; горизонтальних — до 25 км і більше. Швідкість сучасних вертикальних рухів обчислюють у міліметрах на рік. Неотектонічні дослідження мають велике значення при пошуках корисних копалин, інженерних, геологічних роботах тощо.

НЕОТЕКТОНОСФЕРА, *неотектоносфера - зовнішня геосфера Землі, утворена найновішими тектонічними структурами різного типу й масштабу. Охоплює всю земну кору і мантію Землі до глибини 700…900 км.

НЕПОНОВНЮВАЛЬНІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, *невосполнимые природные ресурсы - ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний і якісний стан після використання їх або відновлюють його протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних ресурсів, куди включають більшість корисних копалин (руди, горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали тощо).

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, *нерудные полезные ископаемые - група мінеральних утворень (силікати, карбонати, фосфати, борати), які широко використовують як мінеральну сировину, а також як дорогоцінне каміння й виробне каміння. На території України є поклади багатьох видів нерудних корисних копалин, зокрема сірки, кам’яної та калійної солі, глин, каолінів, графіту тощо.

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *несущая способность горной породы — величина стискуючого навантаження, під дією якого в породах виникають умови граничного стану.

НЕФЕЛІН, *нефелин, **nepheline - KNa3[AlSiO4]4. Породоутворюючий мінерал класу силікатів. Алюмосилікат каркасної будови. Сингонія гексагональна. Густина 2.6, твердість 6. Безбарвний чи сірий з відтінками. Блиск скляний. Утворюється при магматичних процесах і входить до складу багатьох лужних недосичених SiO2 порід. Нестійкий, заміщується цеолітами, канкринітом, содалітом, на земній поверхні вивітрюється і переходить у каолініт, карбонати. Є в межах Українського щита. Перспективна алюмінієва руда; використовують у хімічній промисловості тощо.

НЕФЕЛІНОВИЙ СІЄНІТ, *нефелиновый сиенит - магматична яснокристалічна лужна гірська порода, що складається з нефеліну, лужних польових шпатів і кольорових мінералів (біотиту, амфіболів тв ін.). На території України нефеліновий сієніт поширений у Приазов’ї.

НЕФЕЛОМЕТР, *нефелометр - прилад, яким вимірюють ступінь каламутності рідин, колоїдних розчинів або густину туманів.

НЕФРИТ, *нефрит, **nephrite. - мінерал класу силікатів, щільний аґреґат актиноліту чи тремоліту. Колір білий, сірий, зелений. Використовують як виробне каміння.

“НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО” - щомісячний науково-технічний та виробничий журнал. Видається у Москві з 1920 р. Статті по техніці й технології буріння, свердловин, видобутку нафти, охороні навколишнього середовища, з галузевої економіки. Тираж 5000 примірників.

НИЖНІЙ КЛАС, *нижний класс - матеріал, крупність якого менше розміру отворів сита грохота.

НИЗХІДНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ ВИРОБОК, *нисходящее проветривание горных выработок — провітрювання, при якому вентиляційний струмінь рухається по мережі гірничих виробок згори вниз. Область застосування Н.п. вкрай обмежена Правилами безпеки. Це пояснюється тим, що при Н.п.в. засоби транспорту працюють на висхідному струмені повітря внаслідок чого, зокрема, підвищується запиленість повітря на відкатному штреці.

НИЗХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, *нисходящий порядок разработки — 1) Н.п.р. світи пластів — послідовність розробки пластів в світі, при якій на даному горизонті шахти в межах блоку, поверху або всього ступеня шахтного поля по падінню (повстанню) спочатку відпрацьовують самий верхній пласт або декілька верхніх пластів світи, а після цього нижчележачий (нижчележачі) пласт (пласти). Світа може бути поділлена на дві або декілька груп, з яких кожна наступна вводиться в експлуатацію після відробки вищележачої. 2) Низхідний порядок шарової розробки пласта — послідовність шарової розробки потужного пласта, при якій в межах виїмкового поля або виїмкової дільниці спочатку відпрацьовують самий верхній шар, після цього наступний за ним нижчележачий і т. д. до самого нижнього. 3) Н.п.р. бремсберґової або похилої частини шахтного поля на даному горизонті шахти — послідовність розробки відповідної частини шахтного поля, при якій спочатку відпрацьовують самий верхній поверх, після цього наступний за ним нижчележачий і так до самого нижнього. 4) Н.п.р. панелі — послідовність розробки, при якій спочатку відпрацьовують самий верхній, примикаючий до корінного вентиляційного штреку ярус, після цього наступний за ним нижчележачий і так до самого нижнього. 5) Н.п.р. поверхів — послідовність відробки поверхів згори вниз, прийнята в основному при підземній експлуатації рудних родовищ та крутих вугільних пластів.

НИРКА РУДНА, *почка рудная, **ore ridney - ниркоподібне утворення рудних мінералів невеликих розмірів в осадовій породі.

НІВЕЛІР, *нивелир - геодезичний прилад для визначення різних висот двох будь-яких точок земної поверхні. Основна частина нівеліра — зорова труба й горизонтальний рівень; додаються також нівелірні рейки.

НІВЕЛЮВАННЯ, *нивелирование - 1) Визначення висот або перевищень точок місцевості. Розрізняють нівелювання за призначенням — технічне і загальнодержавне. За точністю останнє поділяють на нівелювання I, II, III, IV класів, за методами вимірювання — на барометричне, механічне, гідростатичне і радіотехнічне. Точки нівелювання закріпляють на місцевості реперами і марками. Створено державну нівелірну сітку високої точності. 2) Вимірювання земної поверхні під час прокладання доріг, будівництва аеродромів тощо.

НІКЕЛЕВІ РУДИ, *никелевые руды - мінеральні утворення з вмістом нікелю у таких кількостях, що його доцільно вилучати. У природі відомо близько 45 мінералів, до складу яких входить нікель. Основні з них (вміст нікелю від 14 до 44 % : нікелін, герсдорфіт, пентландит, піротин. На території України нікелеві руди виявлено на Побужжі та в Придністров’ї.

НІКЕЛІН, *никелин, **nikeline - 1) Сплав міді, нікелю й марганцю, відзначається великим електричним опором, стійкістю проти корозії. 2) NiAs. Мінерал класу сульфідів, червоного кольору з металічним блиском. Сингонія гексагональна. Густина 7,78. Твердість 5,5-6,0. Руда нікелю. Зустрічається в гідротермальних кобальто-нікелево-срібних та урано-вісмутових родовищах разом з сульфідами та арсенідами нікелю, кобальту й з самородним вісмутом і сріблом.

НІКЕЛЬ, *никель - хімічний елемент VIII групи періодичної системи, символ Ni, ат. н. 28; ат.м. 58,70. Сріблясто-білий метал, пластичний і ковкий. Тривкий щодо дії кисню повітря. Застосовують для захисних прикриттів, виготовлення сплавів, спеціальних сталей, лужних акумуляторів тощо.

НІОБАТИ, *ниобаты - група мінералів   солей ніобієвих кислот; як домішки містять сполуки танталу. Використовують для одержання ніобію, танталу та інших рідкісних елементів. Інша назва   т а н т а л о н і о б а т и.

НІОБІЙ, *ниобий - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ Nb, ат. н. 41; ат.м. 92,9064. Сірий блискучий метал. Хімічно неактивний. Н. та його сплави застосовують в атомній енергетиці, радіоелектроніці, вакуумній техніці, хімічному апаратобудуванні, тощо. Н. входить до багатьох жаро- та корозійностійких сплавів.

НІОБІТ, *ниобит - мінерал класу оксидів і гідрооксидів, чорного або бурувато-чорного кольору. Руда ніобію. Інша назва   к о л у м б і т.

НІТР..., НІТРИ..., НІТРО..., *нитр..., нитри..., нитро... - у складних словах відповідає поняттям "азот", "азотний".

НІТРАТИ, *нитраты - солі азотної кислоти. застосовують як добрива та у виробництві вибухових речовин.

НІТРИТИ, *нитриты - солі азотної кислоти. Застосовують у виробництві органічних барвників, медицині.

НІТРИФІКАЦІЯ, *нитрификация - процес окиснення аміаку до азотної кислоти; відбувається під впливом нітритних і нітратних бактерій, що живуть у ґрунті.

НІТРОГЛІЦЕРИНОВІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР), *нитроглицериновые взрывчатые вещества(ВВ) — ВР, що містять нітроефіри як основний компонент; крім того, до їхнього складу можуть входити окиснювачі (селітра калієва, натрієва та аміачна), нітросполуки, горючі невибухові добавки та речовини, що гасять полум’я. В залежності від вмісту нітроефірів та консистенції вони поділяються на пластичні, напівпластичні та порошкоподібні. Н.в.р. більш чутливі до зовнішнього впливу, ніж аміачно-селітряні, схильні до старіння та ексудації, деякі з них замерзають при температурі нижче +10о С.

НІТРОМЕТР, *нитрометр - прилад, яким визначають вміст азоту в його сполуках з киснем (оксидах).

НІТРОСПОЛУКИ, *нитросоединения - органічні речовини, в молекулах яких є нітрогрупа - NO2. Розрізняють Н. аліфатичного та ароматичного рядів. Н. широко застосовують у виробництві сірчистих барвників, вибухових речовин, запашних речовин тощо.

НІША, *ниша заглиблення в очисному вибої або в стінці гірничої виробки, необхідне для початку очисного виймання, розташування бурових верстатів, скреперних лебідок, зберігання кріпильних та інших матеріалів, а також для монтажу комбайна у вибої (верхня і нижня Н. в лаві).

НОДУЛЬ, *нодуль, **nodul - округлі дрібні (розміром 5 - 15 мм) виділення мінералів. Особливо характерні для хроміту в хромітових рудах.

НООСФЕРА, *ноосфера - оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери.

НОРИТ, *норит - магматична гірська порода, різновид габро. Складається з ромбічного піроксену, основного плагіоклазу та олівіну. В Україні є на Волині та Приазов’ї. Використовують як будівельний матеріал.

НОРМА, *норма - 1) Загальновизнане, узаконене правило, міра, закон, взірець, звичайний стан. 2) Середня кількість, розмір чогось.

НОРМАЛІЗАЦІЯ, *нормализация - 1) Встановлення норми, зразка на підставі відповідних дій, розрахунків. 2) Переведення до норми, до нормального стану, врегулювання.

НОРМАЛЬ, *нормаль - перпендикуляр до дотичної (прямої або площини), який проходить через точку дотику.

НОРМАЛЬНИЙ РОЗРІЗ ТОВЩІ ПОРІД (НОРМАЛЬНА КОЛОНКА), *нормальный разрез толщи пород (нормальная колонка) - креслення, на якому в прийнятому масштабі зображено послідовність гірських порід по нормалі до їх напластування; є основним елементом при побудові геологічної карти.

НОРМАТИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *норматив нагрузки на очистной забой — обґрунтована величина добового видобутку з очисного вибою, що повинна бути досягнута в конкретних умовах при ефективному використанні добувного обладнання і прогресивної організації виробництва та праці.

НОРМАТИВНИЙ, *нормативный - той, що встановлює норму, стандарти, визначає правила.

НОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВТРАТ, *нормирование эксплуатационных потерь - встановлення величини втрат корисної копалини, яка для гірничо-геологічних умов даної ділянки відповідає найбільш ефективному з економічної точки зору варіанту його розробки.

НОУ-ХАУ, **know how - від англійського know how (знаю як) - передача на договірній основі різних знань та досвіду наукового, технічного, виробничого, адміністративного чи іншого характеру, які практично застосовуються в діяльності підприємства чи у професіональній діяльності, але ще не стали загальним надбанням. Передача здійснюється на основі укладання ліцензійних договорів. Однією з ознак є елемент конфіденційності.

НУЛЬ-ІНДИКАТОР, *нуль-индикатор - прилад, яким виявляють нульове значення різниці порівнюваних величин. Як Н.-і. застосовують гальванометр, фотоелемент тощо.

НЬЮТОН, *ньютон - одиниця сили в Міжнародній системі одиниць. Н.   сила, що 1кг маси надає прискорення 1м/сек2. Від прізвища англійського фізика І. Ньютона.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...