пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 24.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

У

УВАРОВІТ, *уваровит, **uvarovite - Ca3Cr2[SiO4]3. Силікат острівної будови з групи ґранату. Калієво-хромистий ґранат. Колір - смарагдово-зелений. Зустрічається звичайно у вигляді кристалів разом з хромшпінелідами і хромовими хлоридами у родовищах хромітів серед ультраосновних вивержених порід.

УГЛЕНІТ, *угленит запобіжна ВР V класу на основі обмінної пари солі (нітрат натрію — хлористий амоній), що містить речовини для гасіння полум'я і сенсибілізуючі нітроефіри. Випускаються, зокрема, угленіти марок №5 і Е-6; останній входить до складу запобіжних патронів СП-1, що належать до VI класу ВР.

“УГОЛЬ” - щомісячний науково-технічний та виробничий журнал. Видається у Москві з 1925 р. Близько 250 статей на рік. Тираж 7500 примірників.

“УГОЛЬ УКРАИНЫ” - щомісячний науково-технічний, виробничий та соціально-економічний журнал Мінвуглепрому України. Видається у Києві з 1957 р. Близько 200 статей на рік. Тираж 2670 примірників.

УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ, *Украинский щит - брилове підняття кристалічного фундаменту південної частини Східно-Європейської платформи, що простягається в межах України вздовж середньої течії Дніпра смугою завдовжки понад 1000 км, завширшки близько 250 км. Складений (близько 90 %) метаморфічними гірськими породами (мігматитами, ґнейсами, ґранітоґнейсами, кристалічними сланцями тощо) та магматичними гірськими породами (ґранітоїдами, габро, діабазами та ін.) архейського та протерозойського віку. В центральній частині вони виходять на поверхню або перекриті незначною товщею осадових порід, на бортах щита занурюються під відклади Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин. Український щит розбитий сіткою глибинних розломів на окремі блоки. З гірськими породами Українського щита пов’язані різноманітні корисні копалини: залізні руди, графіт, будівельні матеріали, дорогоцінне каміння, мінеральні води тощо.

УКРУПНЕНІ ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ, *укрупненные стоимостные показатели - вартісні показники, використовуючи табличні значення та аналітичні вирази яких можна скласти математичну модель витрат на будівництво й експлуатацію гірничого підприємства, однієї його черги чи горизонта, та шляхом дослідження моделі на мінімум встановити оптимальні проекти рішення; розрахувати приблизну вартість будівництва підприємства та проектну собівартість продукції.

УЛАМКОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *обломочные горные породы - осадові гірські породи, що складаються повністю чи переважно з уламків різних гірських порід і мінералів. Розрізняють уламкові гірські породи пухкі й зцементовані. За розмірами уламків їх поділяють на грубоуламкові (псефіти), піщані (псаміти), пилуваті (алеврити) й глинисті (пеліти) породи. Використовують у будівництві, скляній та металургійній промисловості тощо.

УЛОГОВИНА, *котловина, ложбина, лощина - зниження на земній поверхні різного походження, замкнуте майже з усіх боків. Великі улоговини є також на дні океанів.

УЛЬТРА..., *ультра... - префікс, що означає "над", "крайній", "за межами".

УЛЬТРАМЕТАМОРФІЗМ, *ультраметаморфизм - сукупність глибинних природних процесів у надрах землі, які спричиняють диференціацію, перекристалізацію, а також розплавлення гірських порід з мігматизацією й ґранітизацією їх; один з видів метаморфізму.

УЛЬТРАМІКРОСКОП, *ультрамикроскоп - мікроскоп з пристроєм, що добре освітлює збоку розглядувані об'єкти. За допомогою У. можна розглядати частинки розміром менші від 0,1 мкм, тобто значно менші, ніж при користуванні досконалим мікроскопом без цього пристрою.

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЯ, *ультрамикроскопия - мікроскопічний аналіз пилового аерозолю чи пилових препаратів, при яких з поля зору усунуті прямі промені і спостерігаються лише дифраговані (розсіяні пилинками). Дозволяє спостерігати положення та переміщення частинок пилу, дає уяву про їх форму й розміри, менші за довжину хвилі видимого світла (0.3-1 мкм).

УЛЬТРАМІКРОТОМ, *ультрамикротом - прилад, за допомогою якого одержують надтонкі зрізи для досліджень.

УЛЬТРАОСНОВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *ультраосновные горные породы - група магматичних гірських порід, які не містять польових шпатів; вміст кремнезему в них досягає 30-44 % за вагою. У складі ультраосновних гірських порід багато магнію й заліза; головними породоутворюючими мінералами є оловін і піроксени.

УЛЬТРАСТРУКТУРА, *ультраструктура - найдрібніші електронно-мікроскопічні структурні елементи.

УЛЬТРАФІЛЬТР, *ультрафильтр - прилад для відокремлення рідини від колоїдних (див. колоїди) частинок проціджуванням крізь малопроникні перегородки.

УМОВНЕ ПАЛИВО, *условное топливо - одиниця, прийнята для зручності співставлення різних видів палива. За одиницю прийняте паливо, теплота згоряння якого дорівнює 29 х 106 Дж/кг. Для газоподібних видів палива теплоту згоряння відносять до одиниці об’єму.

УМФОРМЕР, *умформер - електрична машина, що перетворює постійний струм однієї напруги на постійний струм іншої напруги.

УНІ..., *уни... - у складних словах означає "єдино", "одно".

УНІВЕРСАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРІВ, *универсальные характеристики вентиляторов - сімейство кривих, що проходять через точки однакових коефіцієнтів корисної дії індивідуальних характеристик для різних швидкостей обертання вентилятора.

УНІТАРНИЙ, *унитарный - єдиний; той, що становить єдине ціле.

УНІФІКАЦІЯ, *унификация - приведення чогось до єдиної форми, системи.

УНІФІЛЯРНИЙ, *унифилярный - однонитковий (напр., у. кабель, у. підвіс).

УПОРНИЙ СТОЯК, *упорная стойка - 1) Стояк, призначений для кріплення вільного кінця тягового органу машини чи пристрою, до якого вони підтягуються. 2)Стояк, призначений для кріплення гідро- та пневмодомкратів пересування вибійних вонвейерів.

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ РЕЖИМОМ, *управление водным режимом - система заходів, що здійснюється при освоєнні обводнених родовищ з метою безпечного та економічного ведення гірничих робіт шляхом дії на фільтраційні параметри гірських порід та, як наслідок, на форму й величину поверхневого і підземного водяного потоку у шахті (руднику, кар’єрі).

УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИДІЛЕННЯМ, *управление газовыделением, **control gas - сукупність заходів, спрямованих на запобігання, зниження чи перерозподіл виділення газів у межах гірничих виробок чи в період протікання робочих процесів. Може здійснюватися зміною гірничого тиску, елементів системи розробки, порядком виймання зближених вугільних пластів, способом виймання вугілля, біохімічним окисненням метану, консервацією метану у масиві вугілля, дегазацією вугільних пластів, порід та виробок.

УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧИМ ТИСКОМ (ПОКРІВЛЕЮ), *управление горным давлением (кровлей), **control pressure (roof) - сукупність заходів з регулювання проявів гірничого тиску у робочому просторі очисної виробки та в гірничих виробках з метою забезпечення безпеки й необхідних виробничих умов. Ці заходи зводяться до вибору раціональних способів кріплення гірничих виробок, а також до попередження масових обвалень бокових порід, гірничих ударів та викидів вугілля і газу. Застосовуються такі способи: повне обвалення, плавне опускання, залишення ціликів, повна та часткова закладка, часткове обвалення.

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСУВАННЯ СЕКЦІЄЮ КРІПЛЕННЯ, *управление передвижения секцией крепи - існують такі способи У.п.с.к.: місцеве ручне, групове автоматизоване, дистанційне з постів управління у лаві, централізоване дистанційно-автоматичне, автоматичне, дистанційне фронтально-групове.

УПРАВЛІННЯ У ПРОФІЛІ ПЛАСТА, *управление в профиле пласта - управління ріжучими органами гірничих машин відповідно до ґіпсометрії пласта. Розрізняють ручне (місцеве) управління — з участю людини (машиніста виймальних машин, оператора комплексу та ін.); автоматичне управління — без участі людини; програмне управління — за заданою програмою.

УРАЛІТ, *уралит, **uralite - псевдоморфоза волокнистої обманки рогової по піроксену.

УРАН, *уран - радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ U, ат. н. 92; ат. м. 238,029. Сріблясто-білий метал; належить до актиноїдів. Відкритий німецьким хіміком Клапротом у 1789 р. Хімічно надзвичайно активний. Реаґує з більшістю неметалів. На повітрі подрібнений У. самозаймається. Середній вміст урану в земній корі складає 2,6-4,0 10-4%. Використовують як ядерне паливо. Солі У. застсовують у фотографії, виробництві скла тощо.

УРАНАТИ, *уранаты - солі уранових кислот.

УРАНІНІТ, *уранинит , **uraninite - UO2. Мінерал класу оксидів і гідрооксидів, чорного кольору; руда урану й радію. Сингонія кубічна. Густина 10.63-10.88, твердість 5.5-6.5. Колір від сірого до чорного. Блиск смоляний. Зустрічається в ґранітних і сієнітових пегматитах разом з турмаліном, цирконом, монацитом, слюдою, польовими шпатами, а також у гідротермальних жилах (олов’яних та сульфідних у вигляді коломорфних утворень). Радіоактивний, рідкісний. Використовується для видалення урану та радію.

УРАНОВІ РУДИ, *урановые руды - природні мінеральні утворення. Залежно від складу корисних компонентів розрізняють власне уранові, урано-поліметалеві, мідно-уранові, золото-уранові та інші руди. Основні мінерали, що містять уран: уранініт, слюдки, карнотит, бранерит, тюямуніт. Іноді уранові сполуки концентруються у вугіллі викопному, лігнітах, фосфоритах тощо. Родовища уранових руд є в Україні, США (Колорадське плато), ЮАР, Канаді, Конго, Німеччині, Казахстані, Росії, Австралії, Бразилії, Франції, Індії, Японії та інших країнах.

УРАНОВІ СЛЮДКИ, *урановые слюдки - група мінералів — водних фосфатів і арсенатів уранілу та двовалентних металів. Мають досконалу спайність. Сингонія ромбічна або тетрагональна. Густина 3…6.23, твердість 2…3. Колір яскраво-жовтий, зелений, рожевий. Блиск перламутровий. Радіоактивні.

УСАДКА ВУГІЛЛЯ, *усадка угля - зменшення об’єму вугілля при перетворенні його в кокс. Відбувається після того, як вугілля для коксування перетвориться у напівкокс (при температурі 460…500 °С). Дальше перетворення у кокс зв’язаних з виділенням залишкової кількості газоподібних продуктів, що супроводжуються деяким скороченням об’єму, називається усадкою.

УСАДКА ЗАКЛАДОЧНОГО МАСИВУ, *усадка закладочного массива - зменшення об’єму закладочного масиву за рахунок ущільнення під впливом власної маси та гірничого тиску. Виражена у процентах від початкового об’єму.

УСАДКА ПОРІД, *усадка пород - здатність вологих порід зменшувати свій об’єм при висиханні. Величина усадки залежить від кількості та якості глинисто-колоїдних фракцій, що є в породі. Більш глинисті групи дають більшу усадку. Розрізняють лінійну та об’ємну усадку порід.

УСЕРЕДНЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *усреднение угля, **coal averaging, ***Kohlenvergleichsmдssing - комплекс технологічних операцій та організаційних заходів метою яких є досягнення однорідних властивостей перероблюваної маси вугілля. Широко застосовується У. вугілля перед коксуванням.

УСТУП, *уступ, **bench - 1) При розробці родовищ відкритим способом це частина борту кар’єра у формі східця. Висота до 60 м. 2) При розробці родовищ підземним способом — частина вибою, утворена двома площинами, які перетинаються. За розмірами та розташуванням в очисному вибої розрізняють уступи довгі й короткі, горизонтальні й вертикальні, діагональні. Відбійка корисної копалини може здійснюватися чи за напрямом руху вибою, чи перпендикулярно до нього.

УСТЯ ВИРОБКИ, *устье выработки - місце проникання підземної виробки до поверхні чи до іншої виробки.

УТИЛІЗАЦІЯ, *утилизация - використання чогось для переробки; доцільне застосування відходів, лишків у господарстві.

УХИЛ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ, *уклон рельсового пути - тангенс кута нахилу колії (рейки) до горизонту. Величина У.р.к. визначається відношенням перевищення кінців відрізка колії до довжини цього відрізка і виражається десятковим дробом, наприклад, ухил 0,005 характеризує перевищення колії в 5 см. на відрізку 10 м.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...