пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 25.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Ф

ФАБРИКА, *фабрика, **dressing plant - форма організації виробництва; промислове підприємство. Збагачувальна Ф. - підприємство для збагачення корисних копалин. Розрізняють індивідуальні З.ф. - для збагачування корисної копалини однієї шахти, групові та центральні З.ф. - для збагачування корисної копалини групи шахт. Дробильна Ф. - єдиний комплекс дробильних машин, грохотів, бункерів, транспортних засобів.

ФАЗА, *фаза - 1) В теорії коливань — величина, що характеризує стан коливального процесу в якийсь момент. 2) В електротехніці — один з проводів багатофазового струму. 3) У фізичній хімії, зокрема, однорідна, складова частина фізико-хімічної системи, відмежова поверхнею розділу від інших частин цієї системи (напр., суміш льоду й води при 0° С являє собою фізико-хімічну систему, а окремо лід і вода — тверду й рідку її Ф.).

ФАЗОВИЙ, *фазовый - пов'язаний з поняттям "фаза", ф - а ш в и д к і с т ь — швидкість переміщення фази коливання (напр., гребеня хвилі) в просторі; ф-е р е л е — пристрій, що реаґує на зміну зсуву фаз між струмом і напругою в системах змінного струму.

ФАКЕЛ, *факел - потік розжарених газів з завислими частинками палива, попелу й сажі.

ФАКТОР, *фактор - умова, рушійна сила, причина якогось явища.

ФАКТОРІАЛ, *факториал - добуток натуральних чисел від 1 до заданого натурального числа, тобто 1. 2. 3... n; позначається n!

ФАКТУРА, *фактура - особливості побудови та оздоблення поверхні будь-якого предмета.

ФАНЕРОЗОЙ, *фанерозой - один з двох найбільших періодів геохронологічної шкали (еон). Охоплює палеозойську, мезозойську й кайнозойську еру. Почався близько 570 млн. років тому. Триває досі.

ФАРАДА, *фарада - одиниця електричної ємкості в Міжнародній системі одиниць; електроємність провідника, потенціал якого збільшується на 1 вольт, коли йому передається заряд в 1 кулон. Від прізвища англійського фізика М.Фарадея.

ФАСУВАННЯ, *фасование - розважування і пакування товарів.

ФАЦІЯ, *фация - у геології - комплекс осадових гірських порід з певними літологічними, морфологічними та ін. особливостями, що характеризують умови їхнього утворення.

ФАЯЛІТ, *фаялит, **fayalite - Fe2[SiO4]. Мінерал класу силікатів, темно-жовтого, зеленуватого кольору. Залізистий різновид олівіну острівної будови. Важливий контактово-метаморфічний мінерал. Від назви о. Фаял з групи Азорських островів.

ФЕНАКІТ, *фенакит, **phenakite - Be2[SiO4]. Мінерал класу силікатів. Ортосилікат острівної будови. Сингонія тригональна. Густина 2.97…3, твердість — 7.5…8. Безбарвний. Блиск скляний, жирний. Поширений мінерал пегматитів, де зустрічається разом з берилом, топазом, амазонітом, адуляром, гематитом, а також у гідротермальних жилах. Є на території України. Берилієва руда, деякі відміни фенакіту використовують у юверірній справі.

ФЕНОЛИ, *фенолы - органічні сполуки, похідні бензолу, що утворюються внаслідок заміни атома водию у бензольному ядрі гідроксилом; до них належать карболова кислота, гідрохінон тощо.

ФЕНОМЕН, *феномен - 1) Виняткове, незвичайне, рідкісне явище. 2) Явище, що дано нам у досвіді; сприйняте органами чуттів.

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, *феномено-логическая схема технологического процесса - схема, яка відображає послідовність та взаємозв’язок всіх елементарних фізичних та хімічних процесів, які мають місце при проведенні технологічного процесу.

ФЕРАЛІТИЗАЦІЯ, *фералитизация - процес глибокого вивітрювання гірських порід в умовах вологого тропічного й субтропічного клімату, що супроводиться нагромадженням залізистих утворень.

ФЕРБЕРИТ, *ферберит, **ferberite - Fe[WO4]. Важливий мінерал вольфраму. Зустрічається у кварцевих жилах, ґрейзенах і пегматитах.

ФЕРИТ, *ферит - 1) Структурна складова залізовуглецевих сплавів, твердий розчин вуглецю (соті та тисячні частки процента) в альфа-залізі. 2) Хімічна сполука оксиду заліза (Fe2О3) з оксидами інших металів. Відзначається феромагнітними і напівпровідниковими властивостями. Використовують для виготовлення осердь електромагнітів у різних галузях техніки.

ФЕРО..., *феро... - у складних словах відповідає поняттям "залізо", "залізистий".

ФЕРОМАГНЕТИЗМ, *феромагнетизм - 1) Магнітовпорядкований стан речовини, що при температурі нижче точки Кюрі має самочинну намагніченість, зумовлену взаємно паралельною орієнтацією магнітних моментів атомних носіїв магнетизму. 2) Явище, яке полягає в магнітних властивостях феромагнітних тіл. 3) Вчення про магнітні властивості феромагнітних тіл.

ФЕРОМАГНЕТИКИ, *феромагнетики - сильно магнітні речовини (залізо, нікель, кобальт і деякі сплави), здатні намагнічуватися навіть у слабких магнітних полях. Вони відрізняються від інших речовин (парамагнетиків і діамагнетиків), насамперед, великою магнітною проникністю й залишковим магнетизмом.

ФЕРОМАГНІТНИЙ, *феромагнитный - той, в якому сильно виражені магнітні властивості (феромагнетики).

ФЕРОСИЦІЛІЙ ҐРАНУЛЬОВАНИЙ, *феросилиций гранулированный - зерна округлої форми сплаву заліза з кремнієм, що застосовуються як суспензоїд у важких суспензіях.

ФІДЕР, *фидер - 1) Кабельна чи повітрянна лінія живлення, що відходить від електростанції. 2) Спеціальний пристрій, що автоматично подає в машину сировинний матеріал рівномірними порціями.

ФІЗИКА, *физика - наука, що вивчає загальні властивості та закони руху речовини й фізичних полів як різних форм існування матерії. Ф. Поділяється на механіку, молекулярну Ф., електромагнетизм, оптику, Ф. атома, ядерну Ф., Ф. твердого тіла, тощо. За методами досліджень розрізняють Ф. експериментальну і теоретичну. Найбільш загальними теоріями в сучасній Ф. є теорія відносності, квантова механіка, статистична Ф., термодинаміка і теорія поля. Одним з основних завдань Ф. є створення загальної теорії усіх відомих частинок та їх взаємодій (загальної теорії поля). Ф.- одна з провідних наук природознавства і наукова основа техніки. На стику Ф. з іншими науками виникла геофізика, хімічна фізика тощо.

ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА” - науково-технічний журнал. Видається у Новосибірську Сибірським відділенням РАН з 1965 р. Близько 150 статей на рік. Виходить 6 разів на рік. Тираж 1125 примірників.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *физико-технические свойства горной породы - густина, середня густина, насипна густина, пористість, коефіцієнти тертя, пластичність, крихкість та ін. Залежать від літологічного та хіміко-мінералогічного складів породи, умов залягання і стану у вибої.

“ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ - ИСКОПАЕМЫХ” - науковий журнал. Видається у Новосибірську сибірським відділенням РАН з 1965 р. Біля 100 статей на рік. Виходить один раз за 2 місяці. Тираж 750 примірників.

ФІЗИЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ, *физическое выветривание - сукупність процесів механічного руйнування мінералів і гірських порід без зміни їх складу під впливом добових коливань температури, замерзання і відтавання води в тріщинах, механічного виносу часток водою або вітром. Фізичне вивітрювання особливо характерне для територій з арктичним кліматом і високогірних районів.

ФІЗИЧНИЙ, *физический - належний до фізики, до світу явищ, якими вона займається; ф - е п о л е — особлива форма матерії, яка здійснює взаємодію між частинками, напр., ґравітаційне поле (поле тяжіння) здійснює притягання між частинками речовини, електричне поле — притягання або відштовхування частинок речовини, заряджених електрикою різного чи однакового знаку (відповідно); саме ф-е поле може виявлятися у вигляді окремих порцій — квантів, напр., електромагнітне поле — у вигляді квантів світла — ф о т о н і в; ф - а х і м і я — галузь хімії, де будова атомів, молекул і хімічних сполук, процеси в них вивчають за допомогою ф-их методів.

ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ, *физиология труда - розділ фізіології людини та гігієни праці, що вивчає вплив трудової діяльності й умов праці на фізіологічні функції людини, формування функціональних систем трудової діяльності. Як самостійна дисципліна фізіологія праці набула розвитку у другій половині ХІХ ст. В Україні дослідження з питань фізіології праці проводять у Харкові, Донецьку, Кривому Розі.

...ФІКАЦІЯ, *...фикация - у складних словах означає здійснювання, втілювання, напр. електрифікація.

ФІКСИЗМ, *фиксизм - гіпотеза про те, що континенти залишалися у незмінному положенні протягом всього геологічного часу.

ФІЛІТ, *филит - метаморфічна сланцювата гірська порода, що складається переважно з слюди та кварцу з домішками хлориту, альбіту тощо. Використовують у парфюмерії, промисловості будівельних матеріалів.

ФІЛЬТР, *фильтр, **filter - пристрій або речовина для розділення чого-небуть, наприклад, рідини (газу) і завислих у ній твердих домішок, розділення електромагнітних або звукових хвиль тощо.

ФІЛЬТРАТ, *фильтрат, **filtrate, ***Filtrat - злив, одержуваний у процесі фільтрування.

ФІЛЬТРАЦІЯ, *фильтрация, **filtration, ***Filtern - проціджування, просочування рідин і газів через порувату перегородку (середовище). Спосіб обезводнення корисних копалин. Здійснюється у фільтр-пресах, вакуум- фільтрах. Результат фільтрування.

ФІЛЬТРАЦІЯ ГАЗУ, *фильтрация газа, **gas filtering - рух газу по сполучених тріщинах та крупних порах вугілля чи гірської породи, що характеризується малими швидкостями та значними силами тертя внаслідок в’язкості газу і великої поверхні стінок тріщин та пор. Описується рівнянням Дарсі.

ФІЛЬТРАЦІЯ РІДИНИ, *фильтрация жидкости - рух рідини у пористому середовищі завдяки різниці напорів в окремих точках потоку. Залежно від швидкості руху може бути ламінарною та турбулентною.

...ФІЛІЯ, ФІЛЬНІСТЬ *...филия,*...фильность - у складних словах відповідає поняттям "схильність", "нахил", "любов до чого-небудь". Напрклад, гідрофільність,

ФІЛЬТРОКЕК, *фильтрокек, **filter cake, ***Filterkuchen - твердий продукт, одержуваний у процесі фільтрування, обезводнений матеріал, осад.

ФІЛЬТР-ПРЕС, *фильтр-пресс, **filter press, ***Filterpresse - 1) Апарат для фільтрування в якому рідину, яка перебуває під тиском, очищають від домішок. 2) Машина для обезводнювання зернистих матеріалів, в якій вихідна пульпа обробляється на фільтруючій перегородці під дією наднормального тиску.

ФІЛЬТР-ПРЕС КАМЕРНИЙ, *фильтр-пресс камерный, **chamber filter-press, ***Kammerfilterpresse - фільтр-прес, в якому робочим органом є камера, з якої періодично видаляється осад.

ФІЛЬТР-ПРЕС КАМЕРНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ, *фильтр-пресс камерный автоматический, **automatic filter-press, ***automatischer filterpresse - камерний фільтр-прес, в якому фільтруюча стрічка автоматично видаляє осад з камери.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПИЛОВОГО КОНТРОЛЮ, *фильтры для пылевого контроля - волоконні, пористі чи рідкі середовища, що уловлюють пилові частинки при пропусканні через них запиленого повітря для аналізу. Використовуються ватні, тканинні, керамічні, мембранні, паперові, кристалічні, рідинні фільтри.

ФІЛЬТРИ СВЕРДЛОВИН, *фильтры скважин - пристрої для захисту дренажних виробок від замулювання внаслідок виносу дрібних фракцій порід. Залежно від крупності зерен, що складають водоносну породу, застосовують дротяні, діркові, каркасно-стрижневі, графітно-дротяні та інші фільтри.

ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ, *фильтровальный - придатний для фільтрації. Ф. п а п і р — непроклеєний чистий волокнистий папір для відокремлення завислих твердих частинок від рідини.

ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА, *фильтровально-вентиляционная установка - пристрій для постачання камери-сховища повітрям, очищеним від шкідливих домішок. Складається з вентилятора та фільтра-поглинача, що очищають повітря від оксиду вуглецю, вуглекислого газу, диму та інших домішок. Може бути використана при концентрації кисню у повітрі не менше 17 %.

ФІЛЬТРОВІ СІТКИ, *фильтровые сетки - сітки для покриття фільтрових труб. Виготовляються з заліза, міді, пластмаси, скловолокна тощо.

ФІЛЬТРУВАННЯ, *фильтрирование - дія, власне проціджування, рідин і газів через порувату перегородку (середовище). Див. також фільтрація.

ФІНІМЕТР, *финиметр - манометр, зі світним циферблатом, приєднаний до кисневого балона ізолюючого респіратора для реєстрації у ньому тиску кисню, по величині якого судять про термін роботи респіратора.

ФЛАНГОВА СХЕМА РОБОТИ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *фланговая схема работы горной машины - технологічна схема виймання, при якій машина проводить виймання корисної копалини в одній точці очисного вибою, переміщуючись уздовж нього.

ФЛАНЦЕВИЙ (ЩІЛИННИЙ) ЗАХИСТ, *фланцевая(щелевая) защита - особливе (за допомогою фланців) з’єднання частин захисних оболонок електрообладнання, при якому щілини, що утворюються між з’єднаними частинами, мають форму й розміри, які не допускають передачі внутрішнього вибуху в оболонці у навколишнє вибухонебезпечне середовище. Для метано-повітряної суміші величина критичної щілини 1 мм.

ФЛЕГМАТИЗАТОРИ, *флегматизаторы - речовини, що додаються до складу вибухових речовин для зниження їх чутливості до зовнішніх дій (удару, тертя, вогню тощо). Використовуються парафін, мінеральні масла, вазелін та інші інертні домішки.

ФЛЕКСУРА, *флексура - однобока колінчаста (моноклінна) складка шарів гірських порід, що виникла внаслідок переміщення однієї ділянки земної кори відносно іншої у вертикальному напрямку без розриву суцільності між ними.

ФЛОГОПІТ, *флогопит, **phlogopite - KMg3[AlSi3O10](F,OH)2. Мінерал класу силікатів, групи слюд. Магніїстий різновид біотиту. Сингонія моноклінна. Колір червонувато- та жовтувато-бурий, зелений. Блиск скляний. Поширений мінерал. Зустрічається в контактово-метасоматичних утвореннях і в пегматитових жилах, які перетинають доломітизовані вапняки або інші бідні на кремнезем та залізо магнезіальні породи (наприклад, серпентиніти). Також відовий у метаморфічних породах. Є в межах Українського щита. Використовують у будівництві, виробництві фарб, як термоізолятор тощо.

ФЛОКУЛА, *флокула, ***Flocken - аґреґат, утворений з кількох мінеральних частинок внаслідок їх зчеплення.

ФЛОКУЛЯНТ, *флокулянт - реаґент, що спричиняє флокуляцію. Широко відомі полімерні флокулянти, які застосовують у збагаченні корисних копалин. Наприклад - поліакриламід (неселективний Ф.), латекс (селективний Ф.).

ФЛОКУЛЯЦІЯ, *флокуляция, **floculation, ***Flockung - процес утворення флокул з мінеральних частинок при обробці їх у рідинному (найчастіше водному) середовищі флокулянтами. Розрізняють селективну та неселективну Ф.

ФЛОКУМЕНТ, *флокумент - реаґент, що абсорбується на поверхні мінеральних частинок і сприяє флокуляції.

ФЛОТАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНІ МІНЕРАЛУ, *флотационная активность поверхности минерала - поняття, що характеризується відношенням мінералу до води та флотаційних реаґентів і можливості прилипання часток мінералів до бульбашок повітря.

ФЛОТАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ РЕАҐЕНТУ, *флотационная активность реагента - поняття, що характеризує здатність флотаційних реаґентів впливати на результати флотації. Визначається спеціальними лабораторними дослідженнями для кожної руди. Див. також флотаційні реаґенти.

ФЛОТАЦІЙНА ҐРАВІТАЦІЯ, *флотационная гравитация - спосіб збагачення корисних копалин, який ґрунтується на різниці фізико-хімічних властивостей поверхні і різниці густин мінералів, що розділяються. Застосовується для крупнозернистих мінералів (0.1…3 мм), частіше — для ґравітаційних колективних концентратів. Використовуються також концентраційні столи з додатковими пристроями, гвинтові сепаратори та стрічкові шлюзи. При Ф.ґ. на поверхні пульпи утворюється плівка, навантажена мінеральними частинками.

ФЛОТАЦІЙНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ, *флотационное вспомогательное оборудование - обладнання переважно для підготовки пульпи, подачі реаґентів тощо. До Ф.д.о. входять контактні чани, апарати для підготовки пульпи (наприклад, “Каскад”), апарати кондиціонування пульпи (наприклад, АКП-1600 конструкції УкрНДІвуглезбагачення), піногасники, живильники та розподільники реаґентів.

ФЛОТАЦІЙНИХ МАШИН АВТОМАТИЗАЦІЯ, *флотационных машин автоматизация - сукупність систем контролю та регулювання флотаційного процесу. В сучасних флотомашинах застосовуються системи стабілізації двох параметрів: витрат реаґенту в залежності від продуктивності машини та рівня пульпи у флотомашинах в залежності від її дебету.

ФЛОТАЦІЙНІ МАШИНИ, *флотационные машины - апарати, в яких здійснюється флотація корисних копалин: операції диспергування повітря на дрібні бульбашки, підтримання подрібненої корисної копалини у завислому стані, розподіл повітряних бульбашок по всьому об’єму пульпи та створення умов для їх мінералізації, прикріплення зерен корисних мінералів до бульбашок повітря та відокремлення їх від породи, розвантаження піни, яка складається з мінералізованих бульбашок, що спливають на поверхню пульпи. За способом перемішування та аерації (насичення повітрям) пульпи Ф.м поділяються на механічні, пневматичні та комбіновані (субаераційні). Крім того, розрізняють ежекторні (аератор з гідравлічним ежектором), вібраційні (аерація здійснюється за рахунок спрямованих коливань), еєроліфтні Ф.м. Найбільш відомі Ф.м. вітчизняного виробництва - серії МФУ (продуктивність по твердому 20-80 т/год; по пульпі -160-700 м3/год). Завод-виробник - Дніпропетровський завод гірничо-шахтного обладнання. Див. також киплячого шару Ф.м. та пінної сепарації Ф.м..

ФЛОТАЦІЙНІ РЕАҐЕНТИ, *флотационные реагенты, **flotation agents, ***Flotationsmittel - хімічні речовини які вводять у пульпу при флотації для посилення відмінностей у змочуваності поверхні корисної копалини та пустої породи, а також оптимізації окремих елементарних процесів Ф. Розрізняють такі Ф.р.: збирачі або колектори, піноутворювачі, активатори, депресори, регулятори середовища. Основні групи Ф.р.: 1. Аполярні (збирачі або колектори) - аполярні ароматизовані реаґенти ААР-1, ААР-2, АФ-2 (крекінг-залишок конденсату Шебелинського газового родовища), гас. 2.Поверхнево-активні (зпінювачі, піноутворювачі) - спирти СпН2п+1ОН (зокрема, фракція синтетичного спирту Лисичанського хімічного комбінату), кубові залишки виробництва бутилового спирту, пінореаґент (відходи виробництва бутанолу при отриманні синтетичного каучуку), полігліколі (кубові залишки виробництва етиленгліколю), масло Х (кубові залишки ректифікації циклогексанолу), Т-66 (кубові залишки виробництва диметилдиоксину), спирти ІМ-6-8, метилізобутилкарбінол, диметилфенілкарбінол, реаґенти торгових марок ОПСБ, ОПСМ, ТЕБ-1 та ін. Загалом в практиці флотації вугілля та руд відомо більше ста різноманітних реаґентів.

ФЛОТАЦІЯ, *флотация, **flotation, ***flotation - спосіб збагачення дрібних корисних копалин у водному середовищі, оснований на різниці змочуваності частинок, оброблених флотаційними реаґентами, спливанні та нагромадженні їх на поверхні пульпи. Процес в своєму класичному варіанті ґрунтується на спливанні частинок корисної копалини на поверхню разом з бульбашками повітря. Процес універсальний і застосовується для широкого діапазону руд та вугілля. Розрізняють Ф. пінну, плівкову, йонну, масляну, соляну, електролітичну, а також флотаційну ґравітацію. В залежності від схемних рішень розрізняють Ф. основну, перечисну, контрольну, стадіальну. Продукти Ф. - пінний та камерний. В залежності від того в якому з продуктів знаходиться концентрат розділяють пряму Ф. (корисна копалина у пінному продукті) та зворотну Ф. (корисна копалина у камерному продукті).

ФЛОТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА, *флотация электролитическая - флотація бульбашками, що утворюються при електролізі води (повітряних розчинів). Характериною особливістю є висока дисперсність бульбашок з діаметром у десятки мікрон.

ФЛОТАЦІЯ ЙОННА, *флотация ионная - спосіб флотації, при якому як реаґенти-збирачі використовують речовини, що утворюються у розчині, поверхнево-активні йони протилежного знаку по відношенню до вилученого йона.

ФЛОТАЦІЯ КОНТРОЛЬНА, *флотация контрольная - операція флотаційної схеми, в яку поступають хвости основної флотації. Хвости Ф.к. направляються до відвалу або на повторну операцію.

ФЛОТАЦІЯ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МІНЕРАЛУ, *флотация крупнозернис-того материала - спосіб флотаційного збагачення, що дозволяє вилучати корисні копалини при грубому подрібненні руди. Успішно протікає при невеликій турбулентності потоків пульпи та підвищеній концентрації збирачів.

ФЛОТАЦІЯ МАСЛЯНА, *флотация маслянная, **oil flotation, ***Olflotation - полягає у вибірковому прилипанні гідрофобних матеріалів до крапель масла, яке подають у пульпу. Комплекси “мінерал-масло”, які при цьому утворюються, спливають на поверхню пульпи. Не змочувані маслами матеріали залишаються у пульпі у завислому стані. Ф.м. має вельми обмежене застосування. Найближчий її аналог - масляна аґреґація.

ФЛОТАЦІЯ ОСНОВНА, *флотация основная - операція флотаційної схеми, в яку надходить вихідна руда. В результаті отримують готовий чи проміжний концентрат. Хвости направляють на контрольну флотацію, а концентрат — на перечищення.

ФЛОТАЦІЯ ПЕРЕЧИСНА, *флотация перечисная - операція флотаційної схеми, в яку надходить концентрат очисної флотації для додаткового збагачення. В результаті отримують кінцевий концентрат.

ФЛОТАЦІЯ ПІННА, *флотация пенная, **foam flotation, ***Schaumflotation - найбільш розповсюджений різновид Ф. Основана на здатності незмочуваних водою мінералів прилипати до бульбашок повітря, які виникають при аерації пульпи та спливати разом з ними на поверхню утворюючи пінний продукт. Змочувані водою мінерали залишаються завислими у пульпі і утворюють камерний продукт. Аналогом Ф.п. є пінна сепарація при якій флотуємий гідрофобний матеріал при попаданні на пінний шар утримується на ньому за рахунок сил прилипання до повітряних бульбашок, а нефлотуємий гідрофільний - проходить крізь нього.

ФЛОТАЦІЯ ПЛІВКОВА, *флотация пленочная - процес Ф. при якому на поверхні потоку води створюється шар дрібних мінеральних зерен. Гідрофобні частинки затримуються на поверхні, а гідрофільні тонуть. Процес застосовується рідко, в основному для доводки олов’яних, вольфрамових концентратів.

ФЛОТАЦІЯ СОЛЯНА, *флотация соляная - спосіб флотаційного збагачення корисних копалин (вугілля, сірки та ін.) у концентрованих розчинах неорганічних солей.

ФЛОТАЦІЯ ПОСТАДІЙНА, *флотация стадиальная - комплекс операцій, при яких флотація чергується з подрібненням. Схеми флотації двостадійні, рідше — тристадійні.

ФЛУКТУАЦІЯ, *флуктуация - випадкове відхилення якоїсь величини від її середнього значення.

ФЛУОР, *фтор - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ F, ат. н. 9; ат. м. 18,9984. Газ біло-жовтого кольору з різким запахом; належить до галогенів. Ф. — найактивніший з неметалів, реаґує з усіма елементами крім гелію, неону й аргону утворюючи фториди. Надзвичайно токсичний. Гранично допустима концентрація у повітрі - 0,2 мкґ/л.

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ, ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ, *флуорисценция, флюорисценция - короткочасне свічення (10-8 — 10-9 сек) деяких речовин після припинення освітлювання їх, один з різновидів люмінісценції. Від назви мінералу флюориту. Див. також фосфоресценція.

ФЛЮОРИТ, *флюорит, **fluorite - CaF2. Мінерал класу фторидів. Сингонія кубічна. Густина 3.1…3.2, твердість 4. Колір фіолетовий, рожевий, зелений тощо. Блиск скляний. Важливий мінерал флуору. Найпоширеніший у гідротермальних родовищах, де знаходиться разом з мінералами свинцю та срібла, також зустрічається у ґранітах, нефелінових сієнітах, пегматитах та ґрейзенах як метасоматичний мінерал і в осадових породах. На території України є на Поділлі, в Приазов’ї і Донбасі. Використовують у металургії, хімічній промисловості, оптиці.

...ФОБІЯ, ФОБНІСТЬ, *...фобия, ...*фобность - у складних словах відповідає поняттям "нетерпимість", "боязнь", напр. гідрофобія, гідрофобність.

ФОКАЛЬНИЙ, *фокальный - фокусний, той, що належить до фокусу: ф - а п л о щ и н а — площина, на якій розміщений фокус пучка променів, який виходить із світної точки і відбивається від сферичного дзеркала або заломлюється в лінзі.

ФОНОМЕТР, *фонометр - прилад для визначення рівня шуму. Працює на принципі порівняння гучності шуму з гучністю стандартного звуку, що подається приладом. Випускаються фонометри з рівнем гучності 90…120дБ та різною інтенсивністю падіння сили звуку.

ФОРМА ПЕРЕРІЗУ ВИРОБКИ, *форма сечения выработки - геометрична форма поперечного перерізу виробки. Може бути прямокутна, кругла, аркова, трапецоїдна тощо.

ФОРМУЛА, *формула - 1) Сукупність величин, виражених числами та буквами і зв'язаних між собою за допомогою математичних знаків. 2) Умовні позначення простих та складних речовин за допомогою хімічних знаків і чисел; показують якісний та кількісний склад молекул цих речовин.

ФОРСОВАНИЙ, *форсированный - той, що проходить швидше, ніж звичайно; прискорений.

ФОРСТЕРИТ, *форстерит, **forsterite - Mg2[SiO4]. Мінерал класу силікатів, прозорий, безбарвний. Магніїстий різновид олівіну острівної будови. Важливий мінерал ультраосновних комплексів. Зустрічається також в контаково-метаморфічних породах (доломітах, вапняках) разом з хондритом і флогопітом. Утворюється також у процесі серпентинізації ультраосновних порід і відомий в асоціації з магнезитом, флогопітом, гематитом, шпінеллю. Використовують для виготовлення вогнетривкої цегли. Від прізвища німецького вченого Д.Форстера.

ФОРСУНКА, *форсунка - 1) Пристрій з одним або кількома отворами для розпилювання рідини. Використовується у гірничій практиці, зокрема у установках пилоподавлення. 2) Пристрій, яким розпилюють рідке паливо (в топках печей, котлів, у камерах згорання двигунів) або воду (у вентиляційних установках).

ФОСФОР, *фосфор - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ Р, ат. н. 15; ат. м. 30,97376. Буває переважно білий та червоний. Кристалічна речовина, легко займається, світиться в темряві. Застосовують у сірниковій промисловості, в металургії, сполуки Ф. — як добрива (суперфосфат, томасшлак) і в медицині.

ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ, *фосфоресценция - свічення (від 103 сек до кількох годин) деяких речовин (напр., сірчистих сполук цинку, барію, стронцію) після припинення освітлювання їх; один з різновидів люмінісценції. Див. також Флуорисценція.

ФОСФОРИТИ, *фосфориты, **phosphorite - осадові гірські породи, що складаються з фосфатів кальцію. Кулясті шкаралупчасті аґреґати апатиту радіально-волокнистої будови серед осадових порід. Часто утворюють також пласти, які складаються з окремих жовен або фосфатних скупчень. Використовують головним чином для виробництва мінеральних добрив. ФОТО..., *фото... - у складних словах відповідає поняттям: "той, що діє за допомогою світла", "заснований на дії світла".

ФОТОГРАММЕТРІЯ, *фотограмметрия - науково-технічна дисципліна, що вивчає способи визначення розмірів, форми й положення різних предметів у просторі на основі вимірювання їхніх фотографічних зображень. Положення сфотографованого об’єкта визначають залежністю між координатами точок на фотознімку і об’єкта в натурі. Застосовується в геодезії, картографії тощо.

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ДНЯ (ЧАСУ), *фотография рабочего дня (времени) - метод вивчення використання часу протягом всього робочого дня, вклюваючи перерви та простої у порядку їх фактичної послідовності.

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ, *фотография рабочих процессов - метод спостереження за всіма елементами робочого процесу (механізованого чи немеханізованого) і всіма витратами робочого часу виконавцями (робітника, ланки, бригади), що відносяться до даного робочого процесу протягом визначеного періоду.

ФОТОЕФЕКТ, *фотоєффект - повне або часткове вивільнення електронів від зв'язків з ядрами атомів речовини внаслідок дії на неї електромагнітного проміння (світла, рентгенівського чи гаммапроміння).

ФОТОКАТОД, *фотокатод - катод фотоелемента, що випромінює електрони під дією світла.

ФОТОЛІЗ, *фотолиз - розклад хімічних сполук внаслідок дії на них світла.

ФОТОМЕТР, *фотометр - оптичний прилад, яким вимірюють світлові величини (силу світла, світловий потік, освітленість, яскравість тощо).

ФОТОН, *фотон - частинка світла, порція електромагнітного проміння будь-якої частоти. Ф. називають також квантами (квант світла, гамма-квант тощо).

ФОТОРЕЛЕ, *фотореле - прилад, який під дією світла здійснює замикання чи розмикання керованої ними мережі. На шахтах використовується для контролю місцезнаходження вагонетки, в пристроях автоматизації процесу відкатки та навантаження вугілля, в залізничні вагони, визначення рівня завантаження бункерів тощо.

ФОТОХІМІЧНИЙ, *фотохимический - пов'язаний з фотохімією; ф - і р е а к ц і ї — хімічні реакції, що відбуваються від дії світла, напр. розпад бромистого срібла у світлочутливому шарі освітлювальної фотопластинки, фотосинтез тощо.

ФОТОХІМІЯ, *фотохимия - розділ хімії, в якому вивчають хімічні процеси в речовині від дії світла.

ФОТОХРОНОМЕТРАЖ, *фотохронометраж - один з гловних засобів вивчення затрат робочого часу на виконання окремих елементів виробничої операції.

ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, *фракционный анализ, **fractional analysis, ***Fraktionsanalyse - операція розділення матеріалу на фракції різної густини. Ф.а. використовується для визначення теоретично можливих якісно-кількісних показників ґравітаційного збагачення корисних копалин, а також визначення категорії збагачуваності (для вугілля).

ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД, *фракционный состав, ** fractional сomposition, ***Fraktionszusammensetzung - розподіл частинок мінералу за густиною.

ФРАКЦIЯ, *фракция , **fraction - 1). Частина зернистого матеріалу приблизно однакового розміру, густини, магнітних або ін. властивостей. 2) Сукупнiсть однакових за розмiром зерен матеріалу, вмiст яких кiлькiсно характеризується дольовими залишками, вираженими у вiдсотках, на стандартних ситах з розмiром отворів 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; (0,14) мм. 3) Частина суміші рідин, що відокремлюються фракційною перегонкою.

ФРАКЦІОНУВАННЯ, *фракционирование - фракційна перегонка рідин — розділення суміші рідин на фракції, кожна з яких кипить у вузькому інтервалі температур. Застосовують Ф. у нафтовій промисловості для одержання бензину, гасу та інших продуктів.

ФРЕЗА, *фреза - багатолезний ріжучий інструмент, що приводиться в обертання жорстоко скріпленим з ним валом. Застосовується при виготовленні штучного каміння.

ФРОНТАЛЬНА СХЕМА РОБОТИ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *фронтальная схема работы горной машины - технологічна схема виймання, при якій напрямок переміщення машини в очисному вибої збігається з напрямком його посування. Виймання корисної копалини здійснюється одночасно за всією довжиною очисного вибою.

ФРОНТ НАВАНТАЖЕННЯ, *фронт нагрузки - експлуатаційно-технічний показник, що характеризує максимальну ширину захвату навантажуючого органу.

ФРОНТ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ (РОБІТ), *фронт очистных забоев (работ), **extraction front - сумарна протяжність очисних вибоїв у крилі шахти, шахтопласті, поверху, ярусі. Іноді цим терміном називають сумарну лінію очисних вибоїв або лінію діючих очисних вибоїв шахти.

ФРОНТ РОБІТ КАР’ЄРУ, *фронт работ карьера - сумарна протяжність фронтів робіт окремих робочих уступів. Поділяється на розкривний та видобувний.

ФРОНТ РОБІТ УСТУПУ, *фронт работ уступа - частина робочого уступу (за довжиною), підготовлена до ведення гірничих робіт. Підготовка полягає у створенні на робочому горизонті майданчика шириною не менше мінімально допустимої і у підводі транспортних та енергосилових комунікацій, що забезпечують роботу обладнання.

ФУГАСНІСТЬ, *фугасность - здатність вибухових речовин при вибуху розламувати й дробити породу на деякій відстані від контакту заряду з нею та відкидати роздроблену масу.

ФУГАТ, *фугат, **contrifugate - рідкий продукт центифугування.

ФУГУВАННЯ - див. центрифугування.

ФУЛЬГУРИТ, *фульгурит - трубчасті розгалужені скловидні утворення, що виникають від ударів блискавки в гірські породи, особливо в пісок.

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ, *фундаментальный - 1) Міцний, великий. 2) Основний, головний. 3) Переносно — обґрунтований, солідний, позитивний.

ФУНКЦІОНАЛ, *функционал - правило, за яким кожній функції з якогось класу функцій ставлять у відповідність дійсне або комплексне число.

ФУТЕРОВКА, *футеровка - 1) Цегляна або інша викладка, що захищає від дії температури або хімічних середовищ внутрішні поверхні металургійних печей, топок тощо. 2) Спеціальний захисний покрив робочих поверхонь млинів.

ФУТШТОК КРОНШТАДСЬКИЙ, *футшток Кронштадский - металічна пластина, яку закріплено на опорі мосту через Обвідний канал в м.Кронштадт і на яку нанесено горизонтальну риску, що фіксує собою положення нульової поверхні системи абсолютних відміток висот по Балтійській системі, яка діє в Україні.

ФЮЗЕН, *фюзен - складова частина вугілля, що зустрічається у вигляді лінз рівної величини, рідше — гнізд. Чорного кольору. Пористий, крихкий. Не спікається, знижує коксуємість вугілля.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...