пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 26.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Х

ХАЛЦЕДОН, *халцедон, **chalcedony - мінерал класу силікатів, волокнистий приховано-кристалічний різновид кварцу; переважно синього, синюватого, рожевого кольору. Сингонія тригональна. Густина 2.55…2.64, твердість — 6.5…7. Блиск жирний. Поширений мінерал кремнію. Зустрічається найчастіше в мигдалинах ефузивів, рідше в жилах і екзогенних утвореннях. Використовують як абразив та виробне каміння, а також у приладобудуванні. На території України є на Волині, у Закарпатті, в Криму тощо.

ХАЛЬКАНТИТ, *халькантит, **chalcantite - Cu[SO4]5H2O. Поширений мінерал зони окислення мідно-сульфідних руд.

ХАЛЬКОЗИН, *халькозин , **chalcocite - Cu2S. Мінерал класу сульфідів, свинцево-сірого кольору з металевим блиском. Густина 5.5…5.8, твердість 3…3.5. Поширений мінерал. Зустрічається в деяких гідротермальних, багатих на мідь і бідних на сірку сульфідних рудах разом з гіпогенним борнітом. Основна маса утворюється при гіпергенних процесах у зонах вторинного сульфідного збагачення мідних сульфідних родовищ. Є на території України. Мідна руда.

ХАЛЬКОПІРИТ, *халькопирит, **chalcopyrite - CuFeS2. Мінерал класу сульфідів, латунно-жовтого кольору з металічним блиском. Сингонія тетрагональна. Густина 4.1…4.3, твердість 3…4. Зустрічається в магматичних мідно-нікелевих сульфідних рудах (в основних вивержених породах) разом з піротином, пентландитом, магнетитом та іншими. Утворюється переважно при гідротермальних процесах. Відомий також як екзогенний мінерал у зонах вторинного сульфідного збагачення мідно-сульфідних родовищ і серед осадових порід. На території України є в Донбасі, Придністров’ї, на Закарпатті. Мідна руда.

ХАРАКТЕРИСТИКА, *характеристика - опис, аналіз, оцінка певних явищ, відмітних особливостей когось або чогось. Сукупність специфічних ознак, властивостей, відомостей, позитивних чи негативних рис явища, предмета тощо.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯТОРА, *характеристика вентилятора - крива, що виражає залежність депресії (напору), потужності та коефіцієнта корисної дії від кількості повітря, що проходить через вентилятор при незмінному числі обертів.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНОСТІ МІНЕРАЛУ, *характеристика крупности минерала - криві, що графічно відображають ґранулометричний склад матеріалу.

ХВОСТОСХОВИЩЕ, *хвостохранилище - комплекс гідротехнічних споруд для підйому та зберігання відвальних хвостів. Складається з дамби і пристроїв для її нарощування, магістрального та розподільного пульпопроводів, водоприймальних колодязів та водоспускного колектора, спеціальних пристроїв для очищення стічних вод.

ХВОСТИ (ВІДХОДИ, ВІДПАДКИ), *хвосты(отходы) - продукт, отриманий внаслідок збагачення, в якому вміст цінного компонента нижчий, ніж у вихідному матеріалі та в інших продуктах тих самих операцій переробки.

ХЕМІ..., ХЕМО..., *хеми..., хемо... - у складних словах відповідає поняттям "хімія", "хімічний процес".

ХЕМІЛЮМІНІСЦЕНЦІЯ, *хемилюминисценция - свічення тіл, що виникає внаслідок хімічних реакцій (напр., свічення фосфору при повільному окисненні).

ХЕМОСОРБЦІЯ, *хемосорбция - різновид сорбції, за якої частинки вбирача і вбираної речовини хімічно взаємодіють.

ХИТНІ майданчики, *качающиеся площадки — спеціальні пристрої, що встановлюються на приймальних площадках шахтних стволів і призначені для компенсації неточності зупинки клітей, що висять на підйомному канаті при їх завантаженні та розвантаженні. Конструктивно Х.м. - дві опорні металеві рами та два хитних моста з рельсами для вагонеток.

ХІБІНІТ, *хибинит - магматична гірська порода; різновид нефелінового сієніту. Складається головним чином з мікролін-пертиту (44 %), нефеліну (33 %), егірину та ін. Колір світло-сірий. Використовують у керамічній промисловості та як облицювальний матеріал.

ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ, *химическая активность - природна властивість вугілля, сульфідних руд та вуглекислих порід, яка є відносним показником схильності до їх займання. Вугілля поділяється на високоактивне (бурі), помірно активне (кам’яне) та малоактивне (антрацит).

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *химическая промышленность - галузь важкої індустрії, на підприємствах якої, застосовуючи хімічні методи переробки сировини та матеріалів, одержують різну хімічну продукцію (органічні й неорганічні хімікати, мінеральні добрива та сировину для них, содопродукти, хлор, бром, барвники, реактиви, хімічні волокна, товари побутової хімії тощо).

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, *химическая технология - наука про методи і засоби раціональної хімічної переробки сировини, напівфабрикатів і промислових відходів. Неорганічна хімічна технологія включає до свого складу переробку мінеральної сировини (крім металевих руд), одержання кислот, лугів, мінеральних добрив; органічна технологія — переробку нафти, вугілля, природного газу тощо, одержання синтетичних полімерів, барвників, лікарських засобів тощо.

ХІМІЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *химическое обогащение полезных ископаемых, **chemical preparation, ***chemische Aufbereitung - збагачення, основане на хімічних процесах, наприклад, вилуговування.

ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *химическое растворение угля - спосіб попереднього руйнування пласта підривним та іншими способами, буріння нагнітальних і видобувних свердловин, подачі розчинника в пласт. Коефіцієнт використання покладу не перевищує 30 %. З підвищенням температури розчинника цей показник підвищується. Недолік — висока вартість розчинника.

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, *химическая связь - взаємодія між атомами, яка приводить до утворення стійкої багатоатомної системи (молекули, радикали, кристали тощо). Виникає внаслідок кулонівського притягання між ядрами і електронною хмарою. Розрізняють такі основні типи Х.з. - йонний (гетерополярний, електровалентний), ковалентний (гомеополярний, атомний). Важливий різновид ковалентного Х.з. - координаційний або донорно-акцепторний.

ХІМІЧНИЙ СПОСІБ УКРІПЛЕННЯ ПОРІД, *химический способ укрепления пород - штучне підвищення водогазонепроникності та міцності гірських порід шляхом нагнітання розчинів синтетичних смол чи інших хімічних сполук, здатних твердіти у тріщинах та порах.

ХІМІЯ (ХЕМІЯ), *химия - наука, що вивчає склад, будову, перетворення та властивості речовин, розробляє методи їх синтезу та дослідження. Окремі розділи Х. Становлять: неорганічна, органічна, аналітична, фізична, колоїдна, Х., радіохімія, геокосмохімія, біохімія, фотофхімія, механохімія, кріохімія, плазмохімія, Х. полімерів тощо.

ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА” - науковий журнал РАН. Видається у Москві з 1967 р. Періодичність — шість номерів за рік. Близько 150 статей на рік. Тираж 650 примірників.

ХЛОР, *хлор - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ Сl, ат. н. 17; ат. м. 35,453. Належить до галогенів, жовтувато-зелений газ з різким задушливим запахом, отруйний. Неметал, хімічно дуже активний. Використовують у виробництві барвників, лікарських та інших речовин, для вибілювання тканини, паперу, дезинфекції тощо.

ХЛОРИДИ, *хлориды - солі хлористоводневої (соляної) кислоти, напр., хлорид натрію (хлористий натрій, або кухонна сіль).

ХЛОРИТИ, *хлориты, **chlorites - важлива група шаруватих породоутворюючих мінералів класу силікатів, переважно зеленого кольору (напр., пенін, клінохлор, тюрінгіт). Це основні алюмосилікати магнію, алюмінію і заліза з загальною формулою: (Mg,Fe)6-n(Al,Fe3+)n(OH)8AlnSi4-nO10, де n - 0,6+2. Сингонія частіше моноклінна. Густина 2.5…3.3, твердість 2…3. Низькотемпературні мінерали метаморфічних, метасоматичних і гідротермальних утворень. Відомі також як продукти екзогенних процесів. Головні представники: пенін, клінохлор, прохлорит, шамозит, тюрингіт та ін. На території України є в Карпатах, у межах Українського щита. Використовують у паперовій промисловості; залізисті хлорити — як залізні руди.

ХЛОРИТОЇД, *хлоритоид, **chloritoid - основний силікат острівної будови. Зустрічається як метаморфічний мінерал у кристалічних сланцях, також відомий як продукт гідротермальних змін лав.

ХЛОРУВАННЯ, *хлорирование - 1) Введення хлору в органічні та неорганічні сполуки для одержання хлористих сполук (хлорного вапна, деяких розчинників тощо). 2) Дезинфекція питних і стічних вод хлором.

ХОДОВА ЧАСТИНА, *ходовая часть - частина гірничої машини що забезпечує її пересування.

ХОДОК (ХІДНИК), *ходок - похила гірнича виробка, що не має безпосереднього виходу на земну поверхню і призначена переважно для подачі повітря, перевезення людей і вантажів (породи, матеріалів, устаткування), через що їх поділяють на людські та вантажні. Ходки проходять паралельно бремсберґу чи похилу на відстані 20…30 м від них.

ХОЛМКВІСТИТ, *холмквистит, **holmquistite - амфібол ланцюжкової будови. Зустрічається на контакті літієвих пегматитів з кристалічними сланцями.

ХОЛОСТИЙ ПЕРЕГІН ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *холостой перегон горной машины - переміщення машини (комбайна, врубової машини та ін.) в очисному вибої без виконання операцій по вийманню корисної копалини.

ХОПЕР, *хопер - саморозвантажний вагон з кузовом — бункером, яким перевозять сипкі вантажі.

ХРИЗО..., *хризо... - у складних словах відповідає поняттям "золотий колір", "золотий відтінок".

ХРИЗОБЕРИЛ, *хизоберил , **chrysoberyl - Al2BeO4. Мінерал класу оксидів і гідрооксидів, переважно зеленувато-жовтого кольору зі скляним блиском. Сингонія ромбічна. Густина 3.72, твердість 8.5. Зустрічається в пегматитових жилах і контактово-метасоматичних утвореннях разом з берилом, флюоритом, апатитом. Прозорі відміни використовують у ювелірній справі.

ХРИЗОКОЛА, *хизокола, **chrysocolla - Cu3Si4O10(OH)2. Мінерал класу силікатів, блакитного, зеленого, синього кольору, різновид монтморилоніту. Водний силікат міді шаруватої будови. Зустрічається в зоні окиснення мідних родовищ серед кременистих порід. Мідна руда.

ХРИЗОЛІТ, *хизолит - мінерал класу силікатів, прозорий різновид олівіну, жовтувато-зеленого кольору. Дорогоцінний камінь.

ХРИЗОПРАЗ, *хизопраз - мінерал класу силікатів, яблунево-зелений різновид халцедону. Використовують у ювелірній справі, як абразивний матеріал тощо.

ХРИЗОТИЛ, *хрилотил, **chrysotile - Mg6[Si4O10](OH)8. Мінерал мінерал класу силікатів, з групи серпентину - диметасилікат шаруватої будови. Зеленувато-жовтого кольору. Зустрічається в ультраосновних масивах, де утворюється при гідротермальних процесах за рахунок олівіну, та в доломітизованих вапняках під час метасоматозу. Використовують як вогнетривкий і теплоізоляційний матеріал.

ХРОМ, *хром - хімічний елемент VI групи періодичної системи, символ Cr, ат. н. 24; ат. м. 51,966. Твердий сірувато-білий метал. Легко реаґує з кислотами. Застосовують для покриття (хромування) поверхні інших матеріалів, у виробництві жаротривких і нержавіючих сталей тощо. Сполуки Х. застосовують як фарби, окиснювачі, дубителі, протрави при фарбуванні.

ХРОМАТО...,ХРОМО..., *хромато..., хромо... - у складних словах означає "колір", "забарвлення". Наприклад, хроматоскоп, хроматофори.

ХРОМАТОГРАФІЯ, *хроматография - метод розділення і аналізу сумішей речовин, який ґрунтується на різній сорбції складових частин яким-небудь вбирачем. Інша назва — х р о м а т о г р а ф і ч н и й а н а л і з.

ХРОМІТ, *хромит, **chromite - FeCr2O4. 1) Мінерал класу оксидів і гідрооксидів, чорного кольору. Густина 4.5…4.8, твердість 5.5…7.5. Колір чорний. Блиск металічний. Важливий мінерал хрому. Зустрічається як магматичний мінерал в основних та ультраосновних породах, у сланцях, доломітах. Відомий також у розсипах та метеоритах. Хромова руда. 2) Вогнетривкий матеріал з хромистого заліза; застосовують у металургії.

ХРОНОКАРТА, *хронокарта - документ, що застосовується для первинної обробки та систематизації даних спостереджного листа відповідно до прийнятої класифікації робочого класу.

ХРОНОМЕТРАЖ, *хронометраж - один з головних засобів вивчення затрат часу на виконання елементів виробничих операцій.

ХРОНОМЕТРАЖ ОПЕРАЦІЙ, *хронометраж операций - вивчення витрат часу виконання циклічних операцій з метою раціонального виконання та отримання вихідних даних для розробки інструкційно-технологічних карт. При необхідності детального вивчення окремих операцій застосовують фотохронометраж.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...