пошук:  

>> Білецький В.С., Сапіцький К.Ф., Панов Б.С., Мирний В.В., Голембієвський П.П., Підтикалов О.С., Федотова Л.А., Альохін В.І., Редзіо О.Г. // за редакцією В.С. Білецького: Тлумачний гірничий словник / 27.html

Текст-індекс >>

Авторська сторінка
Опублікував:  biletskv

 

Ц

ЦЕЗІЙ, *цезий - хімічний елемент І групи періодичної системи елементів, символ Сs, ат. н. 55; ат.м. 132,9054. М'який метал сріблястого кольору, належить до лужних металів. Хімічно дуже активний, вибухає від контакту з водою, енергійно реаґує з галогенами, сіркою та ін. речовинами. Застосовують у виробництві фотоелементів.

ЦЕЙНЕРИТ, *цейнерит - штучний мінерал класу фосфатів, зеленуватого кольору. Радіоактивний. У природному стані відомий метацейнерит. Від прізвища німецького вченого Г. Цейнера.

ЦЕЛЕСТИН, *целестин, **celestine - Sr[SO4]. Мінерал класу сульфатів, блакитного, білого або зеленуватого кольору зі сріблястим блиском. Сингонія ромбічна. Густина 3,95. Твердість 3-3,5. Поширенй мінерал стронцію. Відомий переважно в осадових породах (вапняках, доломітах, ґіпсах); зустрічається також в гідротермальних жилах і в основних вивержених породах. Використовують у харчовій та хімічній промисловості.

ЦИКЛ ПРОХІДНИЦЬКИЙ, *цикл проходческий — сукупність прохідницьких процесів і операцій, що повторюються на протязі однакового проміжку часу, за який вибій виробки просувається на однакову величину.

ЦІЛИК, *целик - порівняно невеликий масив корисної копалини, який залишають непорушним при підземній розробці її родовища. Є Ц. запобіжні, бар’єрні, протипожежні, опорні, захисні, міжкамерні, міжповерхові, надштрекові, охоронні. Дедалі ширше застосовують штучні Ц. - конструкції з бетону та ін. матеріалів.

ЦІЛИК ПРИСТВОЛЬНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ, *целик околоствольный предохранительный — цілик для охорони шахтних стволівстовбурів від руйнуваннязруйнування під впливом підземних гірничихгірських робітроботи|праць. Якщо стволстовбур вертикальнийпрямовисний, то цілик служитьслугує для охорони не тількилише стволастовбура, але ій|та копра, надшахтноїнадшахтової будови ій|та будинкубудови підйомноїпіднімальної машини.

ЦЕЛЮЛОЗА, *целюлоза - високомолекулярний вуглевод; головна складова частина оболонок рослинних клітин. Інша назва — к л і т к о в и н а.

ЦЕЛЬЗІАН, *цельзиан, **celsian - Ba[Al2Si2O8]. Баріїстий аналог анортиту каркасної будови. Зустрічається в контактово-метасоматичних родовищах. Рідкісний.

ЦЕМЕНТ, *цемент - будівельний матеріал — мінеральна в'яжуча порошкоподібна речовина.

ЦЕМЕНТАЦІЙНА ТРУБА, *цементационная труба - металева труба, що опускається у цементаційну свердловину за циркуляційною схемою нагнітання розчину при тампонуванні. З'єднується трубопроводом з цементним насосом. Надлишкковий потік розчину підіймається по кільцевому простору між цементною трубою та стінками свердловини.

ЦЕМЕНТАЦІЯ, *цементация, - результат цементування - 1) Скріплення або покривання цементом. 2) Насичення вуглецем поверхневого шару сталевих виробів, щоб підвищити їх механічні властивості. 3) Осадження з розчинів більш електропозитивних металів (золота, міді тощо) менш електропозитивними (напр., цинком). 4) Скріплення складових частин гірської породи розчиненими мінеральними речовинами.

ЦЕМЕНТАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *цементация горных порід - спосіб штучного закріплення гірських порід та підвищення їх водогазонепроникності шляхом нагнітання в них цементного розчину через свердловини. Розчин витісняє воду, заповнює тріщини на пустоти гірських породах і затвердіває в них.

ЦЕМЕНТУВАННЯ, цементирование - дія результатом якої є цементація.

...ЦЕН, *...цен - у складних словах відповідає поняттю “новий”, наприклад, міоцен.

ЦЕНТР ПІДЙОМУ, *центр подъема - точка, яка ділить навпіл відстань між осями вільно звисаючих у ствол(стовбур) шахти підйомних канатів.

ЦЕНТР СТВОЛУ(СТОВБУРУ) ШАХТИ, *центр ствола шахты - точка перетину вісей стволу шахти.

ЦЕНТРИФУГА, *центрифуга, **centrifuge, ***Zentrifuge - апарат, який розділяє суміш під дією відцентрової сили, машина, призначена для центрифугування.

ЦЕНТРИФУГА ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуна фильтрующая, **filtering centrifuge, ***Schwingsiebzentrifuge - центрифуга для обезводнювання фільтруванням на перфорованому роторі.

ЦЕНТРИФУГА ШНЕКОВА ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуга шнековая фильтрующая, **uger centrifuge, ***Scnneckenschwingsiebzentrifuge - фільтруюча центрифуга, в якій вивантаження осадку з ротора виконується обертовим шнеком.

ЦЕНТРИФУГА ВІБРАЦІЙНА ФІЛЬРУЮЧА, *центрифуга вибрационная фильрующая, **vibration filtering centrifuge, ***Schwingsiebzentrifuge - Scnneckenschwingsiebzentrifuge - фільтруюча центрифуга, в якій вивантаження осадку з ротора виконується під дією вібрації.

ЦЕНТРИФУГА ОСАДЖУВАЛЬНА, *центрифуга осадительная, **settling centrifuge, ***Setzzentrifuge - центрифуга для обезводнювання і класифікації методом відцентрового осадження на суцільному роторі.

ЦЕНТРИФУГА ОСАДЖУВАЛЬНО-ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуга осадительно-фильтрующая, **settling and filtering centrifuge, ***Setz-Siebzentrifuge - центрифуга для обезводнювання, в якій поєднано відцентрове осадження і фільтрування.

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ (рідше - ФУГУВАННЯ), *центрифугирование, **centrifugation, ***Schleudern - 1) Процес розділення неоднорідних рідких середовищ відцентровою силою. Застосовується у збагаченні для класифікації дрібних класів вугілля та рудних пульп. 2) Процес обезводнення корисних копалин.

ЦЕОЛІТИ, *цеолиты - група мінералів класу силікатів, алюмосилікати натрію, кальцію, рідше — барію й стронцію. До цеолітів входить понад 30 мінеральних видів. Сингонія частіше моноклінна. Густина 2...2,5, твердість 3...5. Безбарвні або білі. Освоєно виробництво штучних Ц., які використовують для очищування води, фарбування тощо. Є в Криму, на Закарпатті та ін. Використовують як каталізатори, для одержання цементу тощо.

ЦЕРІЙ, *церий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи елементів, символ Се, ат. н. 58; ат. м. 140,12. М'який метал сірого кольору, належить до лантаноїдів. Хімічно активний, безпосередньо реаґує з азотом, сіркою ін. елементами. Застосовують у металургії, для виготовлення дугових електродів, кременців для запальничок тощо. Від назви астероїда Церери.

ЦЕРУСИТ, *церусит, **cerussite - Pb[CO3]. Мінерал класу карбонатів, білого кольору з сіруватим, жовтуватим або буруватим відтінками. Сингонія ромбічна. Густина 6,55-6,57. Твердість 3,5-3,75. Блиск алмазний. Поширений вторинний мінерал свинцю. Свинцева руда. В Україні є на Донбасі, в Закарпатті.

ЦЕХ, *цех, **shop, department - основний виробничий підрозділ промислового підприємства (заводу, фабрики).

ЦИКЛ, *цикл, **cycle - сукупність взаємозв'язаних явищ, процесів, що створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу (напр., Ц. виробничий, Ц. парової машини, двигуна внутрішнього згарання).

ЦИКЛ ВІДСАДЖУВАННЯ, *цикл отсадки, *cycle of jig bed pulsation, *** Pulsationszykus der Setzung - характер зміни швидкості вертикального переміщення води в робочому відділенні відсаджувальної машини протягом одного коливання. Характеризується тривалістю впуску, випуску повітря та паузи між ними, тиском повітря у повітрозбірнику та частотою коливань. Максимальний розмах коливань та критерій розпушеності відсаджувальної постелі досягають при циклах 50-0-50 та 45-10-45.

ЦИКЛ ПІДЙОМУ, *цикл подъема - робочий цикл підйомної машини, що складається з періоду розгону машини, рівномірного руху та сповільнення руху. За час циклу швидкість підйому збільшується від нуля до максимального значення і в кінці циклу зменшується знову до нуля. Характер зміни швидкості підйому залежно від часу зображується графічно як діаграма швидкості.

ЦИКЛО..., *цикло... - у складних словах відповідає поняттям "круг", "коло".

ЦИКЛОГЕКСАН, *циклогексан - органічна сполука, безбарвна рухлива рідина. Застосувують як розчинник.

ЦИКЛОГРАМА, *циклограмма - фотографічний знімок світної рухомої точки.

ЦИКЛОН, *циклон, **cyclone, ***Zyklonentstauber - апарат для очищення повітря або газу від завислих твердих частинок, пилоуловлювач, в якому тверда фаза відділяється від газу під впливом відцентрових сил, які виникають при тангенціальній подачі вихідного газу під тиском і осьовому розвантажуванні продуктів розділення.

ЦИКЛ ПРОХІДНИЙ, *цикл проходной, **cycle driving (sinking) - сукупність прохідницьких процесів та операцій, що повторюється протягом однакового проміжку часу, за який вибій виробки посувається.

ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВА ТЕХНОЛОГІЯ, *циклично-поточная технология - порядок гірничих робіт, при яких відбувається суміщення руху технологічних процесів з метою забезпечення безперервної видачі руди.

ЦИНВАЛЬДИТ, *циннвальдит, **zinnwaldite - літіїсна слюда шаруватої будови. Зустрічається в ґрейзенах і пегматитах разом з вольфрамітом, шеєлітом, каситеритом, флюоритом, топазом.

ЦИНК, *цинк - хімічний елемент ІІ групи періодичної системи Д.І.Менделєєва, символ Zn, ат. н 30, ат. м. 65,38. Пластичний ковкий блакитно-сірий метал густиною 7130 кг/м3. Чистий Ц. тривкий і не піддається корозії. Застосовують для цинкування виробів із заліза та сталі, виготовлення цинкових сплавів, гальванічних елементів тощо.

ЦИНКІТ, *цинкит - мінерал класу оксидів і гідрооксидів, оранжево-жовтого або червоного кольору. Рідкісний. Одержують і штучно.

ЦИНКОВА ОБМАНКА, *цинковая обманка - мінерал. Те саме, що й сфалерит.

ЦИНКОВИЙ ШПАТ, *цинковый шпат - те саме, що й смітсоніт.

ЦИНКОВІ РУДИ, *цинковые руды - природні мінеральні утворення, з яких технологічно можливо і доцільно вилучати цинк. Основне джерело одержання цинку — поліметалеві руди. Головні мінерали, що містять цинк сфалерит і смітсоніт.

ЦИРКОН, *циркон, **zircon - Zr[SiO4]. Мінерал класу силікатів, переважно оранжевого, жовтого, коричневого кольору. Ортосилікат цирконію острівної будови. Сингонія тетрагональна. Густина 4,7. Твердість 7,5. Блиск алмазний. Акцесорний мінерал кислих та лужних вивержених порід; зустрічається в пегматитах і нефелінових сієнітах. Виявлено також у розсипах. Використовують для одержання оксиду цирконію, гафнію, а прозорий червоний різновид (гіацинт) — у ювелірній справі для прикрас. Є в Україні.

ЦИРКОНІЙ, *цирконий - хімічний елемент ІУ групи періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, символ Zr, ат. н. 40; ат. м. 91,22. Сріблясто-білий метал. Хімічно малоактивний. Застосовують як конструкційний матеріал у ядерній енергетиці, в електровакуумних приладах тощо.

ЦИРКУЛЯЦІЯ, *циркуляция, **circulation, ***Zirkulation - операція при збагаченні корисних копалин в результаті якої весь продукт з процесу або його частина повертається в живлення для наступної (повторної) обробки.

ЦИСТЕРНА, *цистерна - великий резервуар, а також вагон або автомобіль з резервуаром, в якому зберігають або перевозять рідини.

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ, *цифровая модель залежи - відтворення для цілей планування гірничих робіт на кар’єрах чи шахтах характеристики ділянки у формі цифрової моделі, яка дозволяє оцінити структуру і якість корисної копалини, об’єми запланованих робіт та ін.

ЦІАНУВАННЯ, *цианирование - добування золота та срібла з руд розчиненням цих металів у слабких розчинах ціаністих солей калію, натрію тощо.

ЦІНА, *цена - грошовий вираз вартості товару. Залежить в основному від попиту та пропозиції на товари. На продукцію гірничовидобувних галузей, зокрема вугілля, може перевищувати собівартість.

ЦОІЗИТ, *цоизит, **zoisite - діортосилікат острівної будови. Зустрічається як продукт гідротермальної зміни основних плагіоклазів, разом з амфіболами в метаморфічних породах, кристалічних сланцях, амфіболітах, також у гідротермальних родовищах, у параґенезисі з сульфідами. Рідкісний.

 
Навіґація по серверу:   головна сторінка «нотатника» · бібліотека Vesna.org.ua
 
Універсальна перекладачка для будь-яких пар мов
Тут спілкуються про літературу
Rambler's Top100 Тлумачний словник: англійсько-білорусько-польсько-російсько-український

Віртуальна Русь, 2005-2011
Пишіть, якщо що...